Стопанска дейност и права на човека

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

1. С какъв вид правна защита разполагам във Вашата държава, ако стана жертва на нарушение на правата на човека, свързано със стопанска дейност? Тази защита включва ли обезщетение?

В съответствие с член 8 от Закон № 4443/2016, «1. При неспазване на принципа на равно третиране в контекста на административно действие в допълнение към съдебната защита на увредените лица се предоставя и защита съгласно членове 24—27 от Административно-процесуалния кодекс (Закон № 2690/1999, серия I, № 45). 2. Прекратяването на отношенията, в контекста на които е извършено нарушението, не изключва защита от нарушението на принципа на равно третиране. 3. Юридическите лица, асоциациите или организациите, включително социалните партньори и синдикалните организации, които — наред с другото — целят да гарантират съответствие с принципа на равно третиране независимо от раса, цвят на кожата, националност или етническа принадлежност, произход, религиозни или други убеждения, увреждания или хронични заболявания, възраст, семейно положение или социален статус, сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики, могат да представляват увредените лица пред съдилищата и пред всеки административен орган или институция, при условие че съответното лице предварително е дало своето съгласие посредством нотариален документ, когато е необходимо, или частен документ с удостоверяване на положения върху него подпис.

Освен това в съответствие с член 11 от същия закон, озаглавен „Санкции“, «1. Всяко лице, което при продажбата на стоки или предоставянето на услуги наруши определената с настоящия закон забрана за дискриминация на основата на раса, цвят на кожата, националност или етническа принадлежност, произход, религиозни или други убеждения, увреждания или хронични заболявания, възраст, семейно положение или социален статус, сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики, се наказва с лишаване от свобода за период от шест (6) месеца до три (3) години и с глоба от хиляда (1 000) до пет хиляди (5 000) евро. Посочените действия в този параграф се преследват служебно. 2. Всеки случай на дискриминация — в противоречие с разпоредбите на настоящата част — на основата на раса, цвят на кожата, националност или етническа принадлежност, произход, религиозни или други убеждения, увреждания или хронични заболявания, възраст, семейно положение или социален статус, сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики, извършена от лице, което действа като работодател, на който и да е етап от достъпа до труд и заетост, при встъпване или при отказ от встъпване в трудови правоотношения или по време на периода, срока на валидност, в рамките на изпълнение или при прекратяването на същите, представлява нарушение на трудовото право, като в този случай гръцката Инспекция по труда (SEPE) налага административни санкции съгласно член 24 от Закон № 3996/2011 (серия I, № 170).

На последно място, в случай на нарушение на принципа на равно третиране на основата на раса, цвят на кожата, националност или етническа принадлежност, произход, религиозни или други убеждения, увреждания или хронични заболявания, възраст, семейно положение или социален статус, сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики ответната страна или административният орган носи тежестта на доказване пред съда, че не са налице обстоятелства, представляващи нарушение на този принцип. Увреденото лице също така е защитено от уволнение или неблагоприятно третиране като цяло в отговор на жалба или искане за правна защита.

2. Имате ли специфични правила за тежки нарушения на правата на човека? Тези правила важат ли за престъпления в областта на околната среда или тежка експлоатация на труда?

Въз основа на член 78, буква i) от Закон 4052/2012 „особено експлоататорски условия на труд означава условия на труд, включително условия, произтичащи от основана на пола или друга дискриминация, при които е налице драстично несъответствие с условията за наемане на работа на законно наетите работници, което например засяга здравето и безопасността на работниците и накърнява човешкото достойнство“. В съответствие с член 89, параграф 3 „в случай на незаконно наемане на работа на непридружено малолетно или непълнолетно лице, което е гражданин на трета държава, компетентната прокурорска служба предприема всички необходими стъпки, за да определи неговата самоличност и гражданство и да установи дали лицето е непридружено. Тя полага всички възможни усилия за своевременно намиране на неговото семейство и незабавно предприема необходимите мерки, за да гарантира неговото законно представителство и при необходимост представителството му в рамките на наказателно производство. Ако семейството на малолетното или непълнолетно лице не бъде намерено или ако прокурорът установи, че при настоящите обстоятелства репатрирането не е в интерес на малолетното или непълнолетно лице, компетентният прокурор за малолетни или непълнолетни лица или, когато няма такъв, компетентният прокурор в първоинстанционния съд може да нареди да се предприемат всички подходящи мерки, за да се гарантира защитата на малолетното или непълнолетно лице до постановяването на решение от съда, до който прокурорът трябва да отправи искане в 30-дневен срок за назначаване на настойник, в съответствие с разпоредбите на членове 1532, 1534 и 1592 от Гражданския кодекс. 4. На тези лица се осигуряват подходящи условия на живот, ако те не разполагат с нужните средства или ако това бъде счетено за необходимо от компетентния прокурор в първоинстанционния съд. 5. Компетентните прокурорски служби, съдебните органи и полицейските органи носят отговорност приоритетно да предпазват и защитават посочените по-горе жертви в съответствие с приложимите разпоредби, да осигурят услуги за писмен и устен превод на тези лица, ако те не владеят гръцки език, да ги информират за законните им права и за услугите, които са достъпни за тях, както и за евентуално необходимата правна помощ, която е достъпна за тях“.

3. Аз съм жертва на нарушение на правата на човека, произтичащо от дейности на европейска транснационална корпорация, което е било извършено извън Европейския съюз. Имам ли достъп до съдилищата във вашата държава, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в Съюза? При какви условия мога да претендирам за нарушаване на моите права? Къде мога да намеря допълнителна информация?

Не съществува такава възможност.

4. Могат ли омбудсманът, органите по въпросите на равенството или националните институции по правата на човека да подкрепят жертви на нарушения на правата на човека, свързани със стопанската дейност, ако те са извършени от европейски транснационални корпорации извън Европейския съюз? Могат ли тези органи да разследват моя случай, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в Съюза? Има ли други държавни служби (като например инспекторат по труда или по въпросите на околната среда) във Вашата държава, които могат да разследват моя случай? Къде мога да намеря информация относно моите права?

Не съществува такава възможност.

5. Вашата държава налага ли задължения на европейските транснационални корпорации да създават механизми за подаване на жалби или услуги за медиация за нарушения, дължащи се на тяхната стопанска дейност? Тези задължения отнасят ли се и за нарушенията, извършени извън Европейския съюз? Кой отговаря за наблюдението на тези дейности във Вашата държава? Има ли публични доклади, които предоставят информация относно функционирането на системата?

Гърция не налага задължения на европейските транснационални корпорации да създават механизми за подаване на жалби или услуги за медиация за нарушения, дължащи се на тяхната стопанска дейност.

6. Имам ли специални права, ако съм уязвима жертва, която търси защита по съдебен ред за нарушения на правата на човека, свързани със стопанската дейност на предприятията? Мога ли да получа достъп до правна помощ и при какви условия? Кои разходи ще бъдат покрити от правната помощ? Имам ли достъп до правна помощ при същите условия, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в Съюза?

Въз основа на член 78, буква i) от Закон 4052/2012 „особено експлоататорски условия на труд означава условия на труд, включително условия, произтичащи от основана на пола или друга дискриминация, при които е налице драстично несъответствие с условията за наемане на работа на законно наетите работници, което например засяга здравето и безопасността на работниците и накърнява човешкото достойнство“. В съответствие с член 89, параграф 3 „в случай на незаконно наемане на работа на непридружено малолетно или непълнолетно лице, което е гражданин на трета държава, компетентната прокурорска служба предприема всички необходими стъпки, за да определи неговата самоличност и гражданство и да установи дали лицето е непридружено. Тя полага всички възможни усилия за своевременно намиране на неговото семейство и незабавно предприема необходимите мерки, за да гарантира неговото законно представителство и при необходимост представителството му в рамките на наказателно производство. Ако семейството на малолетното или непълнолетно лице не бъде намерено или ако прокурорът установи, че при настоящите обстоятелства репатрирането не е в интерес на малолетното или непълнолетно лице, компетентният прокурор за малолетни или непълнолетни лица или, когато няма такъв, компетентният прокурор в първоинстанционния съд може да нареди да се предприемат всички подходящи мерки, за да се гарантира защитата на малолетното или непълнолетно лице до постановяването на решение от съда, до който прокурорът трябва да отправи искане в 30-дневен срок за назначаване на настойник, в съответствие с разпоредбите на членове 1532, 1534 и 1592 от Гражданския кодекс. 4. На тези лица се осигуряват подходящи условия на живот, ако те не разполагат с нужните средства или ако това бъде счетено за необходимо от компетентния прокурор на първа инстанция. 5. Компетентните прокурорски служби, съдебните органи и полицейските органи носят отговорност приоритетно да предпазват и защитават посочените по-горе жертви в съответствие с приложимите разпоредби, да осигурят услуги за писмен и устен превод на тези лица, ако те не владеят гръцки език, да ги информират за законните им права и за услугите, които са достъпни за тях, както и за евентуално необходимата правна помощ, която е достъпна за тях“.

Разпоредбите на Закон № 3226/2004 предвиждат предоставянето на правна помощ на разполагащи с ниски доходи граждани на държави — членки на ЕС, както и на разполагащи с ниски доходи граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако пребивават законно или обичайно в ЕС. Правна помощ не може да се предоставя на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако те не пребивават законно или обичайно в ЕС.

Предоставянето на правна помощ означава освобождаване от задължението за плащане на част или на целия размер на разноските за производството, както и — ако бъде отправено специално искане — за назначаването на адвокат, нотариус и съдебен изпълнител, който е длъжен да защитава получателя на помощта, да го представлява в съда и да му осигури необходимото съдействие с цел извършване на необходимите действия.

Последна актуализация: 20/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.