Стопанска дейност и права на човека

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

1. С какъв вид правна защита разполагам във Вашата държава, ако стана жертва на нарушение на правата на човека, свързано със стопанска дейност? Тази защита включва ли обезщетение?

Всяка жертва на нарушение на правата на човека, независимо дали това нарушение е свързано със стопанска дейност или не, има право да заведе дело в съд с цел правна защита и обезщетение.

2. Имате ли специфични правила за тежки нарушения на правата на човека? Тези правила важат ли за престъпления в областта на околната среда или тежка експлоатация на труда?

Няма специфични правила за тежки нарушения на правата на човека. Всички случаи, свързани с нарушения на правата на човека, се третират по един и същ начин.

3. Аз съм жертва на нарушение на правата на човека, произтичащо от дейности на европейска транснационална корпорация, което е било извършено извън Европейския съюз. Имам ли достъп до съдилищата във Вашата държава, ако не съм гражданин на ЕС и не живея в Съюза? При какви условия мога да претендирам за нарушаване на моите права? Къде мога да намеря допълнителна информация?

Законодателството е с териториално приложение. Съответното физическо лице трябва да прибегне до международното частно право, за да определи lex fori, при условие че страните не са сключили споразумение, което възпрепятства избора на приложимо право.

4. Могат ли омбудсманът, органите по въпросите на равенството или националните институции по правата на човека да подкрепят жертви на нарушения на правата на човека, свързани със стопанската дейност, ако те са извършени от европейски транснационални корпорации извън Европейския съюз? Могат ли тези органи да разследват моя случай, ако не съм гражданин на ЕС и не живея в Съюза? Има ли други публични служби (като например инспекторат по труда или по въпросите на околната среда) във Вашата държава, които могат да разследват моя случай? Къде мога да намеря информация относно моите права?

Съгласно член 64A от Конституцията и разпоредбите на Закона за омбудсмана омбудсманът на Малта има за задача „да разследва действия, извършени от или от името на правителството или от друг орган, институция или лице, предвидени в закона (включително орган, институция или служба, създадени съгласно настоящата Конституция), когато въпросните действия са извършени при упражняване на техните административни функции“.

Съгласно член 12, параграф 1 от Закона за омбудсмана неговата компетентност е ограничена до разследване на жалби във връзка с поведение на:

„а) правителството, включително всяко министерство или друг държавен орган, всеки министър или парламентарен секретар, всеки държавен служител и всеки член или служител на горепосочените органи;

б) всеки законоустановен орган и всяко дружество или друго образувание, в което правителството или един или повече от горепосочените органи или комбинация от тях разполага с контролен дял или върху което има ефективен контрол, включително всеки директор, член, управител или друг служител на такова образувание или дружество или на неговия контролен орган (наричани заедно по-нататък „организацията“), както и

в) местни съвети и всички техни комисии, кметове, съветници и членове на персонала на всички местни съвети“.

Омбудсманът няма конкретен и официален мандат да разследва случаи, свързани с нарушения на основните права или заплахи за тях, или да осигурява правна защита или да насърчава или защитава спазването на основните права на гражданите.

При все това определените в член 22, параграф 1 от Закона за омбудсмана функции са достатъчно широкообхватни, така че да позволят на тази институция да предприема действия без ограничения в областта на правата на човека, като:

  • разследва жалби с елемент, свързан с правата на човека;
  • насочва вниманието на властите към заплахи за правата на гражданите;
  • допринася за уреждане на ситуацията в случай на нарушение, като отправя препоръки за справедливо и ефективно решаване на проблема, така че да се избегне съдебно производство.

Компетентността на омбудсмана обхваща всички лица, които считат, че са пострадали, независимо от тяхното гражданство или произход, при условие че съответното лице има личен интерес по отношение на жалбата по същество. В случая с термина „лице“ се означават както физическите, така и юридическите лица.

Органите или институциите, обхванати от компетентността на омбудсмана, са длъжни да защитават правата на човека и да гарантират тяхното изпълнение. В следствие на това, въпреки че мандатът на омбудсмана е ограничен до публичните органи, е възможно да се проучват ситуации, в които жертвата на нарушение на правата на човека, свързано със стопанска дейност, твърди, че нейните права са нарушени, тъй като публичен орган или институция не ѝ е предоставил(а) защитата, на която има право.

Омбудсманът може да разследва всякакви случаи, дори подалото жалбата лице да не е гражданин на ЕС или да не живее в ЕС, при условие че жалбата по същество е от компетентността на омбудсмана. Освен това, ако жалбата по същество е от компетентността на омбудсмана или на друг местен или регулаторен орган, правната защита се предоставя на всички пострадали.

Следователно компетентността на омбудсмана не зависи от съществото на казуса или от това дали пострадалата страна живее в Малта, а от предполагаемото нарушение от страна на съответния орган, попадащ в обхвата на компетентността на омбудсмана.

Що се отнася до наличието на други публични служби (например в областта на заетостта или околната среда) в Малта, съществуват и други публични институции, като например Службата по заетостта и отношенията в областта на промишлеността, Органа по въпросите на околната среда и ресурсите, Арбитражния орган за финансови услуги и Националната комисия за насърчаване на равенството. В качеството си на национален орган за равенство обаче Националната комисия за насърчаване на равенството може да разследва само случаи на дискриминация и сексуален тормоз, извършени на територията на Малта.

5. Вашата държава задължава ли европейските транснационални корпорации да създават механизми за подаване на жалби или да предлагат услуги за медиация за нарушения, дължащи се на тяхната стопанска дейност? Тези задължения отнасят ли се и за нарушенията, извършени извън Европейския съюз? Кой отговаря за наблюдението на тези дейности във Вашата държава? Има ли публични доклади, които предоставят информация относно функционирането на тези системи?

Малта не задължава европейските транснационални корпорации да създават механизми за подаване на жалби или да предлагат услуги за медиация за нарушения, дължащи се на тяхната стопанска дейност. В Малта се прибягва до медиация при дела пред Гражданския съд по семейни дела или в производства пред Съвета за регулиране на наемните правоотношения.

6. Имам ли специални права, ако съм уязвима жертва, която търси защита по съдебен ред за нарушения на правата на човека, свързани със стопанската дейност на предприятията? Мога ли да получа достъп до правна помощ и при какви условия? Кои разходи ще бъдат покрити от правната помощ? Имам ли достъп до правна помощ при същите условия, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в Съюза?

Ако сте жертва на престъпление съгласно глава 539, член 2 от Законите на Малта (Закон за жертвите на престъпления) или жертва на домашно насилие съгласно глава 581 от Законите на Малта (Закон за насилието, основано на пола, и домашното насилие), имате право на правна помощ. След като съдът издаде нареждане за предоставяне на правна помощ, ще имате право на правни консултации и да бъдете представляван в съда. Това покрива съдебните разноски и хонорара на адвоката. Ако не сте гражданин на ЕС, но имате статут в Малта, също ще имате право на правна помощ. Ако сте гражданин на ЕС, който живее извън ЕС, също ще имате право да бъдете представляван в съд в Малта, както и право на правна помощ.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.