Podnikání a lidská práva

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

1. Jaký druh soudní ochrany mám ve vaší zemi, stanu-li se obětí porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním? Zahrnuje tato ochrana odškodnění?

Podle ustanovení zákona č. 174/1989 o odpovědnosti zaměstnavatele (povinné pojištění) v platném znění mají zaměstnanci, kteří se stali obětí porušování základních práv v souvislosti s podnikáním, nárok na odškodnění v případě úrazu na pracovišti (úmrtí nebo tělesná újma) způsobeného v souvislosti se zaměstnáním a v jeho průběhu nebo v případě nemoci z povolání zapříčiněné jejich pracovní činností. Zákon vyžaduje, aby měli všichni zaměstnavatelé pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy zaměstnanců nebo jejich nemoci z povolání. Tento požadavek se vztahuje rovněž na zaměstnávání osob s trvalým bydlištěm na Kypru, které jsou zaměstnány v zahraničí a které utrpěly pracovní úraz nebo u nichž byla zjištěna nemoc z povolání. Zákon stanoví minimální částku pojistného krytí pro každý pracovní úraz nebo nemoc z povolání u zaměstnance (sto šedesát tisíc eur, 160 000,00 EUR), jakož i pro každý případ či několik případů vyplývajících z téže provozní události (3 415 000,00 EUR), včetně výdajů a úroků.

Pro zajištění, že zaměstnanci je vyplacena náhrada přesahující zákonem stanovené odškodnění, je nutno podat soudu příslušnou žalobu.

Při provádění kontrol v pobočkách/provozovnách zaměstnavatele za účelem ověření dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci inspektoři z inspektorátu práce rovněž ověřují, je-li k dispozici doklad potvrzující povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

2. Existují zvláštní pravidla pro hrubé porušování lidských práv? Vztahují se tato pravidla na trestné činy proti životnímu prostředí nebo závažné pracovní vykořisťování?

Viz odpověď na otázku č. 1.

3. Jsem obětí porušování lidských práv způsobeného činností evropské nadnárodní korporace, k němuž došlo mimo Evropskou unii. Mohu se obrátit na soudy ve vaší zemi, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU? Jaké jsou podmínky pro žalobu na porušování mých práv? Kde mohu nalézt další informace?

Nikoli, přístup není umožněn. Podle dostupných informací a údajů, jak je popsáno v otázce, se nezdá, že by existovala spojitost za účelem stanovení příslušnosti kyperských soudů.

4. Může úřad veřejného ochránce práv, orgán pro rovné zacházení nebo národní instituce pro lidská práva podpořit oběti porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním, které spáchala evropská nadnárodní korporace mimo Evropskou unii? Mohou tyto subjekty prošetřit můj případ, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU? Existují ve vaší zemi další veřejné útvary (jako např. inspektorát práce nebo životního prostředí), které mohou prošetřit můj případ? Kde mohu nalézt informace o svých právech?

Nikoli. Státním příslušníkům třetích zemí, kteří tvrdí, že se stali obětí porušování lidských práv, je poskytnuta nezávislými institucemi odpovídající ochrana, pokud k tomuto porušení došlo na Kypru.

5. Ukládá vaše země evropským nadnárodním korporacím povinnost zřídit mechanismus pro vyřizování stížností nebo mediační služby pro porušování způsobené jejich podnikatelskou činností? Platí tato povinnost rovněž pro porušování, k němuž došlo mimo Evropskou unii? Kdo odpovídá za monitorování těchto aktivit ve vaší zemi? Jsou k dispozici veřejné zprávy s informacemi o fungování uvedeného systému?

Nařízení (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line vyžaduje, aby společnosti s internetovými obchody uváděly na svých internetových stránkách informace o platformě pro řešení sporů on-line.

6. Mám zvláštní práva, jsem-li zranitelná oběť usilující o nápravu za porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním? Mám přístup k právní pomoci a za jakých podmínek?

Přístup k právní pomoci je umožněn každé fyzické osobě, jejíž lidská práva byla porušena, pokud má tato osoba bydliště na území Kyperské republiky, bez ohledu na to, zda se jedná o občana Kyperské republiky nebo občana EU.

Jaké výdaje tato právní pomoc pokryje?

Právní pomoc se poskytuje za účelem:

  • přístupu k právnímu zástupci,
  • právního poradenství a
  • zastupování u soudu.

Mám přístup k právní pomoci za stejných podmínek, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.