Podnikání a lidská práva

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

1. Jaký druh soudní ochrany mám ve vaší zemi, stanu-li se obětí porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním? Zahrnuje tato ochrana odškodnění?

V článku 8 zákona 4443/2016 je stanoveno: „1. V případě nedodržení zásady rovného zacházení v rámci správní činnosti je kromě soudní ochrany poškozeným stranám poskytnuta také ochrana podle článků 24 až 27 správního řádu (zákon 2690/1999, řada I, č. 45). 2. Ukončení vztahu, v jehož rámci došlo k porušení, nevylučuje ochranu před porušováním zásady rovného zacházení. 3. Právní subjekty, sdružení nebo organizace, včetně sociálních partnerů a odborů, které – mimo jiné – usilují o zajištění dodržování zásady rovného zacházení bez ohledu na rasu, barvu pleti, příslušnost k národnostní nebo etnické skupině, původ, náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení nebo chronické onemocnění, věk, rodinný stav nebo sociální postavení, sexuální orientaci, pohlavní identitu nebo pohlavní znaky, mohou zastupovat poškozené strany u soudů a u správních orgánů či subjektů, pokud dotčená strana udělila dříve souhlas prostřednictvím notářské listiny, jestliže se vyžaduje, nebo soukromé listiny s připojeným ověřeným podpisem“.

V článku 11 téhož zákona nazvaného „Postihy“ se stanoví: „1. Každé osobě, která při prodeji zboží nebo poskytování služeb poruší zákaz podle tohoto zákona týkající se diskriminace na základě rasy, barvy pleti, příslušnosti k národnostní nebo etnické skupině, původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, věku, rodinného stavu nebo sociálního postavení, sexuální orientace, pohlavní identity nebo pohlavních znaků, je uložen trest odnětí svobody v délce od šesti (6) měsíců do tří (3) let a pokuta ve výši od jednoho tisíce (1 000) do pěti tisíc (5 000) eur. Činy uvedené v tomto odstavci se stíhají z úřední pravomoci. 2. Jakákoli diskriminace – v rozporu s ustanoveními této části – na základě rasy, barvy pleti, příslušnosti k národnostní nebo etnické skupině, původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, věku, rodinného stavu nebo sociálního postavení, sexuální orientace, pohlavní identity nebo pohlavních znaků ze strany osoby jednající jako zaměstnavatel v jakékoli fázi přístupu k práci a zaměstnávání, při vzniku pracovního poměru nebo při odmítnutí uzavřít pracovní poměr nebo během jeho trvání, platnosti, pokračování nebo ukončení představuje porušení pracovněprávních předpisů, přičemž v tomto případě uloží řecký inspektorát práce (SEPE) správní sankce podle článku 24 zákona 3996/2011 (řada I, č. 170).“

V případě porušení zásady rovného zacházení na základě rasy, barvy pleti, příslušnosti k národnostní nebo etnické skupině, původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, věku, rodinného stavu nebo sociálního postavení, sexuální orientace, pohlavní identity nebo pohlavních znaků nese protistrana nebo správní orgán důkazní břemeno a musí soudu prokázat, že nenastaly okolnosti představující porušení této zásady. Poškozená strana je chráněna rovněž před propuštěním nebo nepříznivým zacházením obecně v reakci na stížnost nebo žádost o právní ochranu.

2. Existují zvláštní pravidla pro hrubé porušování lidských práv? Vztahují se tato pravidla na trestné činy proti životnímu prostředí nebo závažné pracovní vykořisťování?

Podle čl. 78 písm. i) zákona 4052/2012 jsou „obzvláště vykořisťujícími pracovními podmínkami pracovní podmínky, včetně podmínek vyplývajících z genderově podmíněné či jiné diskriminace, kdy existuje zjevný nepoměr v porovnání s podmínkami zaměstnávání legálně zaměstnaných pracovníků, které ovlivňují například zdraví a bezpečnost pracovníků a jsou v rozporu s lidskou důstojností“. V čl. 89 odst. 3 je stanoveno, že „v případě nelegálního zaměstnávání nezletilé osoby bez doprovodu, která je státním příslušníkem třetí země, podnikne příslušné státní zastupitelství veškeré potřebné kroky k určení její totožnosti a státní příslušnosti a ke zjištění toho, zda tato osoba nemá doprovod. Vynaloží veškeré úsilí o urychlené vyhledání její rodiny a neprodleně přijme potřebná opatření k zajištění jejího právního zastupování a v případě potřeby jejího zastupování v trestním řízení. Příslušný státní zástupce pro nezletilé osoby, nebo není-li takového právního zástupce, příslušný státní zástupce u soudu prvního stupně může v případě, že rodina nezletilého nebyla nalezena, nebo pokud státní zástupce zjistí, že za dané situace není repatriace v zájmu nezletilého, nařídit přijetí veškerých vhodných opatření k zajištění ochrany nezletilého do doby vydání rozhodnutí soudu, jemuž musí státní zástupce podat do třiceti dnů žádost o ustanovení opatrovníka v souladu s ustanoveními článků 1532, 1534 a 1592 občanského zákoníku. 4. Pro tyto osoby jsou zajištěny vhodné životní podmínky, nemají-li dostatečné prostředky a považuje-li to příslušný státní zástupce u soudu prvního stupně za nutné. 5. Příslušné státní zastupitelství, justiční orgány a policejní orgány odpovídají v prvé řadě za ochranu a bezpečnost výše zmíněných obětí v souladu s příslušnými ustanoveními, za zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro tyto osoby, pokud nehovoří řecky, za jejich informování o zákonných právech a službách, které mají k dispozici, a o případné nezbytné právní pomoci, která je pro ně dostupná.“

3. Jsem obětí porušování lidských práv způsobeného činností evropské nadnárodní korporace, k němuž došlo mimo Evropskou unii. Mohu se obrátit na soudy ve vaší zemi, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU? Jaké jsou podmínky pro žalobu na porušování mých práv? Kde mohu nalézt další informace?

Tato možnost není dostupná.

4. Může úřad veřejného ochránce práv, orgán pro rovné zacházení nebo národní instituce pro lidská práva podpořit oběti porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním, které spáchala evropská nadnárodní korporace mimo Evropskou unii? Mohou tyto subjekty prošetřit můj případ, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU? Existují ve vaší zemi další veřejné útvary (jako např. inspektorát práce nebo životního prostředí), které mohou prošetřit můj případ? Kde mohu nalézt informace o svých právech?

Tato možnost není dostupná.

5. Ukládá vaše země evropským nadnárodním korporacím povinnost zřídit mechanismus pro vyřizování stížností nebo mediační služby pro porušování způsobené jejich podnikatelskou činností? Platí tato povinnost rovněž pro porušování, k němuž došlo mimo Evropskou unii? Kdo odpovídá za monitorování těchto aktivit ve vaší zemi? Jsou k dispozici veřejné zprávy s informacemi o fungování uvedeného systému?

Řecko neukládá evropským nadnárodním společnostem povinnost zřídit mechanismus pro vyřizování stížností nebo mediační služby pro porušování způsobené jejich podnikatelskou činností.

6. Mám zvláštní práva, jsem-li zranitelná oběť usilující o nápravu za porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním? Mám přístup k právní pomoci a za jakých podmínek? Jaké výdaje tato právní pomoc pokryje? Mám přístup k právní pomoci za stejných podmínek, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU?

Podle čl. 78 písm. i) zákona 4052/2012 jsou „obzvláště vykořisťujícími pracovními podmínkami pracovní podmínky, včetně podmínek vyplývajících z genderově podmíněné či jiné diskriminace, kdy existuje zjevný nepoměr v porovnání s podmínkami zaměstnávání legálně zaměstnaných pracovníků, které ovlivňují například zdraví a bezpečnost pracovníků a jsou v rozporu s lidskou důstojností“. V čl. 89 odst. 3 je stanoveno, že „v případě nelegálního zaměstnávání nezletilé osoby bez doprovodu, která je státním příslušníkem třetí země, podnikne příslušné státní zastupitelství veškeré potřebné kroky k určení její totožnosti a státní příslušnosti a ke zjištění toho, zda tato osoba nemá doprovod. Vynaloží veškeré úsilí o urychlené vyhledání její rodiny a neprodleně přijme potřebná opatření k zajištění jejího právního zastupování a v případě potřeby jejího zastupování v trestním řízení. Příslušný státní zástupce pro nezletilé osoby, nebo není-li takového právního zástupce, příslušný státní zástupce u soudu prvního stupně může v případě, že rodina nezletilého nebyla nalezena, nebo pokud státní zástupce zjistí, že za dané situace není repatriace v zájmu nezletilého, nařídit přijetí veškerých vhodných opatření k zajištění ochrany nezletilého do doby vydání rozhodnutí soudu, jemuž musí státní zástupce podat do třiceti dnů žádost o ustanovení opatrovníka v souladu s ustanoveními článků 1532, 1534 a 1592 občanského zákoníku. 4. Pro tyto osoby jsou zajištěny vhodné životní podmínky, nemají-li dostatečné prostředky a považuje-li to příslušný státní zástupce u soudu prvního stupně za nutné. 5. Příslušné státní zastupitelství, justiční orgány a policejní orgány odpovídají v prvé řadě za ochranu a bezpečnost výše zmíněných obětí v souladu s příslušnými ustanoveními, za zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro tyto osoby, pokud nehovoří řecky, za jejich informování o zákonných právech a službách, které mají k dispozici, a o případné nezbytné právní pomoci, která je pro ně dostupná.“

Ustanovení zákona 3226/2004 umožňují poskytnout právní pomoc občanům členských států EU s nízkými příjmy, jakož i státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti s nízkými příjmy, pokud mají legální bydliště nebo obvyklý pobyt v EU. Právní pomoc nelze poskytnout státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, jež nemají legální bydliště nebo obvyklý pobyt v EU.

Poskytnutí právní pomoci znamená osvobození od povinnosti hradit veškeré náklady soudního řízení nebo jejich část, a pokud se to výslovně vyžaduje, ustanovení advokáta, notáře a soudního vykonavatele k obhajobě příjemce právní pomoci, jeho zastupování u soudu a poskytnutí pomoci potřebné k provedení nezbytných úkonů, které je třeba učinit.

Poslední aktualizace: 20/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.