Podnikání a lidská práva

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

1. Jaký druh soudní ochrany mám ve vaší zemi, stanu-li se obětí porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním? Zahrnuje tato ochrana odškodnění?

Každá oběť porušování lidských práv bez ohledu na to, zda toto porušování souvisí s podnikáním, či nikoli, má právo podat soudu žalobu, aby dosáhla zjednání nápravy a odškodnění.

2. Existují zvláštní pravidla pro hrubé porušování lidských práv? Vztahují se tato pravidla na trestné činy proti životnímu prostředí nebo závažné pracovní vykořisťování?

Pro hrubé porušování lidských práv neexistují žádná zvláštní pravidla. Všechny případy týkající se porušování lidských práv se řeší stejně.

3. Jsem obětí porušování lidských práv způsobeného činností evropské nadnárodní korporace, k němuž došlo mimo Evropskou unii. Mohu se obrátit na soudy ve vaší zemi, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU? Jaké jsou podmínky pro žalobu na porušování mých práv? Kde mohu nalézt další informace?

Právní předpisy mají územní působnost. K určení lex fori je třeba použít mezinárodní právo soukromé, pokud strany neuzavřely dohodu, která znemožňuje volbu rozhodného práva.

4. Může úřad veřejného ochránce práv, orgán pro rovné zacházení nebo národní instituce pro lidská práva podpořit oběti porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním, které spáchala evropská nadnárodní korporace mimo Evropskou unii? Mohou tyto subjekty prošetřit můj případ, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU? Existují ve vaší zemi další veřejné útvary (jako např. inspektorát práce nebo životního prostředí), které mohou prošetřit můj případ? Kde mohu nalézt informace o svých právech?

Veřejný ochránce práv na Maltě je v souladu s článkem 64A ústavy a ustanoveními zákona o veřejném ochránci práv pověřen „prošetřováním opatření přijatých vládou nebo jejím jménem, či jakýmkoli jiným takovýmto orgánem, subjektem nebo osobou, jak je stanoveno zákonem (včetně orgánu, subjektu či úřadu zřízeného podle ústavy), pokud jsou tato opatření přijata při výkonu jejich správních funkcí“.

Podle čl. 12 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv je pravomoc veřejného ochránce práv omezena na prověření stížností týkajících se:

„a) vlády, včetně ministerstev nebo jiných orgánů vlády, ministrů nebo parlamentního tajemníka, úředníků a členů nebo zaměstnanců kteréhokoli z výše uvedených orgánů;

b) orgánů zřízených zákonem a partnerství či jiných subjektů, v nichž má vláda nebo jeden či několik výše uvedených orgánů či jakákoli kombinace těchto orgánů kontrolní podíl nebo nad nimiž vykonává účinnou kontrolu, včetně ředitele, člena, vedoucího pracovníka či jiného úředníka tohoto orgánu nebo partnerství či jeho kontrolního orgánu (dále společně jen „organizace“), a

c) místních rad a jejich výborů, starostů nebo primátorů, členů rady a zaměstnanců všech místních rad“.

Veřejný ochránce práv nemá zvláštní, formální mandát týkající se prověřování případů porušení či ohrožení základních práv ani zjednání nápravy nebo prosazování či ochrany základních práv občanů.

Působnost stanovená v čl. 22 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv je však dostatečně široká, aby tomuto úřadu umožňovala zasahovat bez omezení v oblasti lidských práv, a to:

  • prověřováním stížností souvisejících s lidskými právy,
  • upozorňováním orgánů na ohrožení práv občanů,
  • v případě porušení práv přispěním k vyřešení situace vydáním doporučení ke spravedlivému a účinnému urovnání sporu, aby se zamezilo soudnímu řízení.

Pravomoc veřejného ochránce práv se vztahuje na všechny osoby, které se domnívají, že byly poškozeny, bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo původ, pokud má tato osoba osobní zájem na předmětu stížnosti. „Osobou“ se zde rozumějí fyzické i právnické osoby.

Orgány nebo instituce spadající do působnosti veřejného ochránce práv musí chránit lidská práva a zajistit jejich prosazování. Ačkoliv je tudíž mandát veřejného ochránce práv omezen na orgány veřejné správy, je možné uvážit situace, kdy oběť porušení lidských práv v souvislosti s podnikáním tvrdí, že došlo k porušení jejích práv, neboť orgán veřejné správy či veřejná instituce neposkytly dotyčné osobě ochranu, na kterou má nárok.

Veřejný ochránce práv může prověřit jakýkoli případ, třebaže osoba, která stížnost podala, není občanem EU ani nežije v EU, pokud předmět stížnosti spadá do pravomoci veřejného ochránce práv. Spadá-li předmět stížnosti do působnosti veřejného ochránce práv či jiného místního nebo regulačního orgánu, je právní ochrana poskytnuta všem obětem.

Pravomoc veřejného ochránce práv tudíž nezávisí na podstatě dané věci nebo na tom, zda poškozená strana žije na Maltě, nýbrž pouze na údajném selhání na straně orgánu, který spadá do působnosti veřejného ochránce práv.

Co se týká ostatních veřejných útvarů (např. v oblasti zaměstnanosti nebo životního prostředí), na Maltě existují jiné veřejné instituce, jako je Úřad pro obchodní a pracovní vztahy (Department of Industrial and Employment Relations), Úřad pro životní prostředí a zdroje (Environment and Resources Authority), rozhodce pro finanční služby (Arbiter for Financial Services) a Národní komise pro podporu rovnosti (National Commission for the Promotion of Equality). Národní komise pro podporu rovnosti může jakožto vnitrostátní orgán pro rovné zacházení prověřit pouze případy diskriminace a sexuálního obtěžování, k nimž dojde na Maltě.

5. Ukládá vaše země evropským nadnárodním korporacím povinnost zřídit mechanismus pro vyřizování stížností nebo mediační služby pro porušování způsobené jejich podnikatelskou činností? Platí tato povinnost rovněž pro porušování, k němuž došlo mimo Evropskou unii? Kdo odpovídá za monitorování těchto aktivit ve vaší zemi? Jsou k dispozici veřejné zprávy s informacemi o fungování uvedeného systému?

Malta neukládá evropským nadnárodním korporacím povinnost zřídit mechanismus pro vyřizování stížnosti nebo mediační služby pro porušování způsobené jejich podnikatelskou činností. Mediace se na Maltě uskutečňuje u soudu pro věci rodinného práva nebo v rámci řízení u Rady pro regulaci nájmu (Rent Regulation Board).

6. Mám zvláštní práva, jsem-li zranitelná oběť usilující o nápravu za porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním? Mám přístup k právní pomoci a za jakých podmínek? Jaké výdaje tato právní pomoc pokryje? Mám přístup k právní pomoci za stejných podmínek, pokud nejsem občanem EU nebo nežiji v EU?

Jste-li obětí trestného činu stanoveného v kapitole 539 Sbírky zákonů Malty (zákon o obětech trestných činů) nebo obětí domácího násilí podle kapitoly 581 Sbírky zákonů Malty (zákon o genderově podmíněném násilí a domácím násilí), máte nárok na právní pomoc. Jakmile soud rozhodne o přiznání právní pomoci, máte nárok na právního poradce a na zastupování u soudu. Uhrazeny budou soudní výlohy a odměna právního zástupce. Nejste-li občanem EU, máte však na Maltě určitý status, budete mít nárok na právní pomoc. Pokud jste občanem EU, který žije mimo EU, budete mít nárok na zastupování u soudu na Maltě a na právní pomoc.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.