Erhverv og menneskerettigheder

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

1. Hvilken form for retsbeskyttelse har jeg i dette land, hvis jeg har været udsat for en erhvervsrelateret menneskerettighedskrænkelse? Omfatter denne beskyttelse skadeserstatning?

Ethvert offer for krænkelser af menneskerettighederne har, uanset om de pågældende krænkelser er erhvervsrelaterede eller ej, ret til at indbringe sagen for retten med henblik på at søge oprejsning og erstatning.

2. Findes der særlige regler for grove menneskerettighedskrænkelser? Gælder disse regler for miljøkriminalitet eller grov udnyttelse af arbejdskraft?

Der findes ikke særlige regler for grove menneskerettighedskrænkelser.  Alle sager, der omhandler menneskerettighedskrænkelser, behandles på samme måde.

3. Jeg har været udsat for en menneskerettighedskrænkelse, der kan føres tilbage til et europæisk transnationalt selskabs aktiviteter, og som fandt sted uden for Den Europæiske Union. Har jeg adgang til de nationale domstole, hvis jeg ikke er EU-borger eller ikke bor i EU? Hvordan kan jeg gøre gældende, at mine rettigheder er blevet krænket? Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger?

Loven er territorial, men international privatret skal anvendes til at fastslå domslandets lov, forudsat at der ikke er nogen aftale mellem parterne, der forhindrer lovvalg.

4. Kan ombudsmandsinstitutioner, ligestillingsorganer eller nationale menneskerettighedsinstitutioner bistå ofre for erhvervsrelaterede menneskerettighedskrænkelser, der er begået af europæiske transnationale selskaber uden for Den Europæiske Union? Kan disse organer undersøge min sag, hvis jeg ikke er EU-borger og ikke bor i EU? Findes der andre nationale offentlige tjenester (såsom et arbejds- eller miljøtilsyn), der kan undersøge min sag? Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

I henhold til artikel 64a i forfatningen og artiklerne i ombudsmandsloven er Maltas Ombudsmands mandat at "undersøge alle foranstaltninger, der træffes af eller på vegne af regeringen eller af en myndighed, et organ eller en anden person i overensstemmelse med loven (herunder en myndighed, et organ eller et kontor, der er oprettet i henhold til denne forfatning), og som træffer sådanne foranstaltninger under udøvelsen af deres administrative funktioner".

I henhold til artikel 12, stk. 1, i ombudsmandsloven er Ombudsmandens kompetence begrænset til behandlingen af klager vedrørende:

"a) regeringen, herunder ethvert ministerium eller enhver anden offentlig myndighed, enhver minister eller statssekretær, enhver offentlig embedsmand og ethvert medlem af eller enhver ansat i en af de nævnte myndigheder

b) enhver lovfæstet organ og ethvert partnerskab eller andet organ, hvor regeringen eller et eller flere af disse organer eller enhver kombination heraf har en kontrollerende andel, eller hvor de udøver faktisk kontrol, såvel som direktører, medlemmer, administratorer eller andre ansatte i det pågældende organ eller partnerskab eller i det kontrollerende organ (i det følgende under et benævnt "organisationen") og

c) kommunalråd og alle deres udvalg, borgmestre, rådgivere og ansatte i alle lokalråd."

Ombudsmanden har ikke et specifikt og formelt mandat til at undersøge sager vedrørende en overtrædelse eller en risiko for krænkelse af de grundlæggende rettigheder eller til at afhjælpe, fremme eller beskytte borgernes grundlæggende rettigheder.

Imidlertid er de funktioner, der er fastsat i artikel 22, stk. 1, i ombudsmandsloven, tilstrækkeligt brede til, at denne institution uden restriktioner kan engagere sig på menneskerettighedsområdet ved at:

  • undersøge klager, som indeholder et menneskerettighedselement
  • henlede myndighedernes opmærksomhed på trusler mod borgernes rettigheder
  • bidrage til en løsning af sagen, når en krænkelse har fundet sted, ved at anbefale, at sagen behandles på en retfærdig og effektiv måde for at undgå en retssag.

Ombudsmandens kompetence omfatter enhver, der mener sig krænket, uanset vedkommendes nationalitet eller oprindelse, forudsat at den pågældende person har en personlig interesse i klagens indhold.  En person kan være en fysisk eller juridisk person.

De myndigheder eller institutioner, der hører under Ombudsmandens kompetence, er forpligtet til at beskytte og sikre anvendelsen af menneskerettighederne.  Selv om Ombudsmandens mandat er begrænset til den offentlige forvaltning, er det således muligt at tage hensyn til en situation, hvor et offer for en erhvervsrelateret menneskerettighedskrænkelse hævder, at vedkommendes rettigheder er blevet krænket, fordi den offentlige myndighed eller institution ikke har sikret den beskyttelse, som den pågældende person var berettiget til.

Ombudsmanden kan undersøge alle sager, også selv om klageren ikke er EU-borger eller ikke bor i EU, forudsat at klagens substans henhører under Ombudsmandens kompetence.  Hvis klagen henhører under Ombudsmandens eller en anden lokal eller regulerende myndigheds kompetence, ydes der desuden retlig beskyttelse til alle ofrene.

Ombudsmandens kompetence afhænger derfor ikke af sagens realitet eller af, om den forurettede har bopæl i Malta, men af, om den myndighed, der er underlagt Ombudsmandens kompetence, angiveligt har undladt at opfylde sine forpligtelser.

Med hensyn til de andre offentlige tjenester (f.eks. beskæftigelse eller miljø) i Malta findes der andre offentlige institutioner såsom afdelingen for beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold, miljø- og ressourcemyndigheden, voldgiftsmanden for finansielle tjenesteydelser og den nationale kommission til fremme af ligestilling.  Den nationale kommission til fremme af ligestilling, der er det nationale ligestillingsorgan, kan dog kun behandle sager om forskelsbehandling og seksuel chikane, der har fundet sted i Malta.

5. Er europæiske transnationale selskaber i henhold til national lovgivning forpligtet til at stille klagemekanismer eller mæglingstjenester til rådighed ved krænkelser foranlediget af deres erhvervsaktiviteter? Gælder disse forpligtelser også for krænkelser, der har fundet sted uden for EU? Hvem i dette land er ansvarlig for at føre tilsyn med disse aktiviteter? Foreligger der offentlige rapporter med oplysninger om, hvordan systemet fungerer?

Malta pålægger ikke europæiske transnationale selskaber atat stille klagemekanismer eller mæglingstjenester til rådighed ved krænkelser foranlediget af deres erhvervsaktiviteter.  I Malta foregår mægling i sager, der indbringes for familieretten, eller i sager, der indbringes for huslejenævnet.

6. Har jeg særlige rettigheder, hvis jeg som offer i en udsat situation søger erstatning som følge af en erhvervsrelateret menneskerettighedskrænkelse? Har jeg adgang til retshjælp og på hvilke betingelser? Hvilke omkostninger dækkes af retshjælpen? Har jeg adgang til retshjælp på samme betingelser, hvis jeg ikke er EU-borger eller ikke bor i EU?

Hvis du er offer for en forbrydelse i henhold til artikel 2 i kapitel 539 i Maltas love (lov om ofre for forbrydelser) eller er offer for vold i hjemmet i henhold til kapitel 581 i Maltas love (lov om kønsbaseret vold og vold i hjemmet), kan du få retshjælp.  Efter en retsafgørelse, hvor der bevilges retshjælp, vil du kunne få juridisk rådgivning og blive repræsenteret ved en ret.  Sagsomkostninger og advokatsalærer dækkes.  Hvis du ikke er EU-borger, men har en status i Malta, er du berettiget til retshjælp.  Hvis du er statsborger i en EU-medlemsstat og bor uden for EU, er du stadig berettiget til at være repræsenteret ved de maltesiske domstole og få retshjælp.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.