På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Erhverv og menneskerettigheder

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

1. Hvilken form for retsbeskyttelse har jeg i dette land, hvis jeg har været udsat for en erhvervsrelateret menneskerettighedskrænkelse? Omfatter denne beskyttelse skadeserstatning?

I henhold til Scotland Act 1998 skal al lovgivning vedtaget af det skotske parlament og alle handlinger foretaget af den skotske regering være forenelig(e) med de rettigheder, der er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK). I henhold til Human Rights Act 1998 er det ulovligt for offentlige myndigheder i Skotland at handle i strid med de rettigheder, der er fastsat i konventionen. I tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne har de skotske domstole beføjelse til at behandle sager og give adgang til retsmidler.

I Companies Act 2006 fastlægges retsgrundlaget for etablering og drift af selskaber. Anklagemyndigheden – Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) – kan anlægge sag mod skotske virksomheder ved de skotske domstole, når der er dokumentation for, at der er begået en lovovertrædelse.

Human Trafficking and Exploitation (Scotland) Act 2015 konsoliderer og styrker den britiske strafferet i sager om menneskehandel og udnyttelse og styrker ofrenes status og den støtte, de modtager.

Loven indeholder bestemmelser om samling af alle former for udnyttelse af både voksne og børn til én enkelt strafbar handling med betegnelsen "menneskehandel", fastlægger, at menneskehandel ved lov er en skærpende omstændighed i forbindelse med andre forbrydelser, og omdefinerer den tidligere særskilte lovovertrædelse slaveri, trældom og tvangsarbejde.

Artikel 4 i loven af 2015 fastlægger slaveri, trældom og tvangsarbejde som en strafbar handling, der skal fortolkes i overensstemmelse med EMRK's artikel 4.

Juridiske personer (f.eks. en virksomhed), faktiske foreninger og partnerskaber kan gøre sig skyldige i menneskehandel eller en lovovertrædelse i henhold til artikel 4 i loven af 2015. Artikel 39 i loven af 2015 bestemmer, at relevante personer i et sådant organ (f.eks. en direktør) også kan gøre sig skyldige i en af de ovenfor beskrevne lovovertrædelser.

Lord Advocate har, i medfør af loven af 2015, offentliggjort instrukser for anklagere om retsforfølgning af mistænkte eller bekræftede ofre for menneskehandel og lovovertrædelsen i henhold til artikel 4 (slaveri, trældom og tvangsarbejde). Anklagemyndigheden anvender fortsat disse instrukser til at sikre, at ofre ikke retsforfølges i forbindelse med lovovertrædelser begået som følge heraf.

Den skotske ombudsmand for offentlige tjenester (Scottish Public Services Ombudsman – SPSO) har et bredt mandat og er sidste instans for klager over de fleste decentraliserede offentlige tjenester i Skotland. SPSO fungerer også som uafhængig revisionstjeneste for Scottish Welfare Fund med beføjelse til at omstøde og erstatte afgørelser truffet af råd om ansøgninger om lokale behandlings- og plejetilbud og krisetilskud. SPSO har en meget begrænset rolle i forbindelse med erstatning. Resultatet af SPSO's arbejde er sædvanligvis henstillinger til de offentlige myndigheder, der klages over. Beføjelserne og opgaverne er fastlagt i Scottish Public Services Ombudsman Act 2002.

En person, der mener, at vedkommendes menneskerettigheder er blevet krænket, kan anmode om uafhængig juridisk bistand.

2. Findes der særlige regler for grove menneskerettighedskrænkelser? Gælder disse regler for miljøkriminalitet eller grov udnyttelse af arbejdskraft?

Skotlands Land Rights and Responsibilities Statement, der er offentliggjort af den skotske regering i medfør af Land Reform (Scotland) Act 2016, fastsætter seks principper, der skal bidrage til at udforme politikken for jordrelaterede spørgsmål i Skotland. Det første af disse principper er følgende: "Den overordnede ramme for jordrettigheder, ansvar og offentlige politikker bør fremme, opfylde og respektere relevante menneskerettigheder i forbindelse med jord, bidrage til offentlige interesser og velfærd og skabe balance mellem offentlige og private interesser. Rammen bør fremme en bæredygtig økonomisk udvikling, beskytte og forbedre miljøet, bidrage til social retfærdighed og opbygge et mere retfærdigt samfund".

I henhold til loven af 2016 skal de skotske ministre regelmæssigt gennemgå erklæringen og aflægge rapport til parlamentet.

Svaret på spørgsmål 1 indeholder oplysninger om menneskehandel og udnyttelse.

3. Jeg har været udsat for menneskerettighedskrænkelser, der kan føres tilbage til et europæisk transnationalt selskabs aktiviteter, og som fandt sted uden for Den Europæiske Union. Har jeg adgang til de nationale domstole, hvis jeg ikke er EU-borger eller ikke bor i EU? Hvordan kan jeg gøre gældende, at mine rettigheder er blevet krænket? Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger?

De særlige retsmidler, der er tilgængelige ved krænkelse af en menneskerettighed, afhænger af, om denne ret er hjemlet i sædvaneretten eller i lovgivningen.

I henhold til artikel 2 i Human Trafficking and Exploitation (Scotland) Act 2015 kan den strafbare handling menneskehandel gøres gældende både i og uden for Det Forenede Kongerige, hvilket afspejler, at menneskehandel kan indebære en aktivitet, der helt eller delvist ligger uden for Skotland.

Loven af 2015 fastsætter desuden, at en statsborger i Det Forenede Kongerige, en person, som på tidspunktet for den strafbare handling havde sit sædvanlige opholdssted i Skotland, eller et organ, der er oprettet i henhold til lovgivningen i en del af Det Forenede Kongerige, gør sig skyldig i udnyttelse af et menneske som strafbar handling, uanset hvor den pågældende handling finder sted. Hvorvidt en person har sit sædvanlige opholdssted i Skotland, afgøres på grundlag af alle sagens omstændigheder. Enhver anden person gør sig udelukkende skyldig i menneskehandel, hvis en del af den pågældende handling finder sted i Det Forenede Kongerige, eller hvis der træffes relevante foranstaltninger med henblik på en persons ankomst til eller indrejse i, afrejse fra eller rejser inden for Det Forenede Kongerige.

4. Kan ombudsmandsinstitutioner, ligestillingsorganer eller nationale menneskerettighedsinstitutioner bistå ofre for erhvervsrelaterede menneskerettighedskrænkelser, der er begået af europæiske transnationale selskaber uden for Den Europæiske Union? Kan disse organer undersøge min sag, hvis jeg ikke er EU-borger og ikke bor i EU? Findes der andre nationale offentlige tjenester (såsom et arbejds- eller miljøtilsyn), der kan undersøge min sag? Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

De lovgivningsmæssige rammer for erhvervslivet i Skotland ligner på mange måder rammerne for resten af Det Forenede Kongerige og Europa, og en række tilsynsmyndigheder beskæftiger sig med erhvervsaktiviteter. Deres håndhævelsesbeføjelser har snarere til formål at straffe virksomheden end at støtte ofrene, men der er etableret håndhævelsesmekanismer, som varetages af politiet og andre offentlige myndigheder, hvis der er et strafferetligt element i aktiviteten.

Skotland har to nationale menneskerettighedsinstitutioner:

SHRC og EHRC har begge opgaver på menneskerettighedsområdet og spiller begge en vigtig, om end forskellig, rolle med hensyn til at fremme og overvåge gennemførelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder på nationalt plan. De enkelte kommissioners respektive beføjelser er beskrevet på deres websteder.

Scottish Public Services Ombudsman (SPSO) behandler klager i sidste instans over de fleste decentraliserede offentlige tjenester i Skotland. Ombudsmanden er en uafhængig embedsmand og er ved udøvelsen af sit hverv ikke underlagt den skotske regerings eller det skotske parlaments ledelse eller kontrol. SPSO kan behandle påståede krænkelser af menneskerettighederne som led i behandlingen af en klage. Det er usandsynligt, at et europæisk transnationalt selskab opføres på listen over de organer, som SPSO kan modtage klager over. SPSO kan behandle klager over tjenesteydelser leveret af den private eller frivillige sektor, hvis de leveres på vegne af et organ under dens kompetence.

Endvidere indeholder artikel 9, stk. 4 og 5, i Scottish Public Services Ombudsman Act 2002 bestemmelser om, hvem der kan indgive en klage til SPSO. Det er et krav, at den pågældende havde bopæl i Det Forenede Kongerige på det tidspunkt, hvor klagen blev indgivet, eller de handlinger, der klages over, fandt sted, mens personen var til stede i Det Forenede Kongerige.

5. Er europæiske transnationale selskaber i henhold til national lovgivning forpligtet til at stille klagemekanismer eller mæglingstjenester til rådighed ved krænkelser foranlediget af deres erhvervsaktiviteter? Gælder disse forpligtelser også for krænkelser, der har fundet sted uden for EU? Hvem i dette land er ansvarlig for at føre tilsyn med disse aktiviteter? Foreligger der offentlige rapporter med oplysninger om, hvordan systemet fungerer?

Det Forenede Kongerige har oprettet et nationalt kontaktpunkt for OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, som er et sæt anbefalinger for ansvarlig forretningsskik, der blandt andet omfatter menneskerettigheder. Det Forenede Kongeriges nationale kontaktpunkt, som er en del af ministeriet for international handel, er ansvarligt for at øge kendskabet til OECD's retningslinjer og for gennemførelsen af den tilknyttede klagemekanisme. Hvis en virksomhed overtræder OECD's retningslinjer, kan enhver interesseret part indgive en klage til det nationale kontaktpunkt, herunder også dets ansatte eller deres fagforeninger, samt de lokalsamfund, der er berørt af virksomhedens aktiviteter. Det nationale kontaktpunkt søger ved mægling at opnå en aftale mellem parterne, men hvis dette ikke er muligt, bestemmes det, om virksomheden har handlet i strid med retningslinjerne, hvilket offentliggøres. Oplysninger om, hvordan man indgiver en klage, kan findes på det nationale kontaktpunkts websted.

Andre kilder til rådgivning og mægling i Det Forenede Kongerige er Citizens Advice Bureaux og Advisory, Conciliation and Arbitration Service.

6. Har jeg særlige rettigheder, hvis jeg som offer i en udsat situation søger erstatning som følge af en erhvervsrelateret menneskerettighedskrænkelse? Har jeg adgang til retshjælp og på hvilke betingelser? Hvilke omkostninger dækkes af retshjælpen? Har jeg adgang til retshjælp på samme betingelser, hvis jeg ikke er EU-borger og ikke bor i EU?

Offentligt finansieret retshjælp giver borgerne mulighed for at tage skridt til at forsvare deres rettigheder eller betale for deres forsvar, når de ikke har råd til det.

Der stilles ikke krav om bopæl i Skotland, når der ansøges om retshjælp i henhold til Legal Aid (Scotland) Act 1986. Der findes to former for retshjælp på det civilretlige område:

i. Gennem rådgivning og bistand kan en rådgivende advokat rådgive, foretage undersøgelser og korrespondere med andre på vegne af en klient. Der ydes rådgivning og bistand vedrørende skotsk lovgivning (herunder den del af Det Forenede Kongeriges lovgivning, der finder anvendelse i Skotland), men denne form for retshjælp finder generelt ikke anvendelse i retssager.

ii. Der kan ydes retshjælp i civilretlige sager ved de skotske domstole.

Begge former for retshjælp er underlagt lovbestemte berettigelseskriterier. Rådgivning og bistand ydes med forbehold af finansielle berettigelseskriterier. Kriterierne for berettigelse til retshjælp i civilretlige sager er sammenhængende og gennemsigtige, og ansøgningerne er underlagt lovbestemte undersøgelser. De to første undersøgelser vedrører ansøgningens realitet. Det skal dokumenteres, at der er hjemmel for den sag, for hvilken der søges om retshjælp ("rimelig grund"), og at det er rimeligt at anvende offentlige midler til at støtte sagen. Den tredje undersøgelse vedrører ansøgerens økonomiske situation.

Yderligere oplysninger findes på det skotske retshjælpsråds websted.

Artikel 9 i Human Trafficking and Exploitation (Scotland) Act 2015 giver de skotske ministre beføjelse til at fastsætte den periode, i løbet af hvilken en voksen person skal modtage støtte og bistand, hvis der er rimelig grund til at antage, at den pågældende er offer for menneskehandel og udnyttelse. Regler, der trådte i kraft den 1. april 2018, fastsætter denne støtteperiode til 90 dage og omfatter støtte og bistand i forbindelse med (men ikke begrænset til):

  • logi
  • daglige leveomkostninger
  • lægelig rådgivning og behandling (herunder psykologisk vurdering og behandling)
  • oversættelse og tolkning
  • rådgivning
  • juridisk rådgivning
  • oplysninger om andre tjenester, der står til rådighed for den voksne
  • hjemtransport

Artikel 10 i loven af 2015 fastsætter beføjelser for de skotske ministre til at fastsætte regler for den støtte og bistand, der kan ydes til en voksen, som er eller synes at være offer for slaveri, trældom eller tvangsarbejde. Regler, som trådte i kraft den 1. april 2018, indeholder bestemmelser om processen for at afgøre, om en voksen er offer for en sådan forbrydelse, den ydede støtte og bistand og om, at den periode, som den ydes for, skal være den samme som den, der gælder for et offer for menneskehandel og udnyttelse.

Den skotske regering har indgået finansieringsaftaler med Migrant Help (der hjælper voksne ofre for menneskehandel og udnyttelse, med undtagelse af kvinder, der er ofre for menneskehandel med henblik på kommerciel seksuel udnyttelse) og Trafficking Awareness Raising Alliance ( som støtter kvindelige ofre for menneskehandel med henblik på kommerciel seksuel udnyttelse). The Anchor Service, der er en del af NHS Greater Glasgow and Clyde, modtager også støtte til at yde psykologisk bistand til alle voksne, der identificeres som ofre for menneskehandel og udnyttelse i Skotland.

Sidste opdatering: 30/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.