Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

1. Τι δικαστική προστασία έχω στη χώρα σας ως θύμα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις; Στην προστασία αυτή περιλαμβάνεται αποζημίωση;

Με βάση τις πρόνοιες του περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμου (Ν.174/1989), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, τα εργοδοτουμένα πρόσωπα, θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις, εξασφαλίζουν αποζημιώσεις σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος (θάνατος ή σωματική βλάβη) το οποίο προκαλείται από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους ή για πρόκληση επαγγελματικής ασθένειας. Η εν λόγω Νομοθεσία υποχρεώνει κάθε εργοδότη να ασφαλίζεται μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο. Η υποχρέωση επεκτείνεται και στις περιπτώσεις απασχόλησης μόνιμων κατοίκων Κύπρου, εργοδοτούμενων στο εξωτερικό στους οποίους θα προκληθεί ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Ο Νόμος καθορίζει ελάχιστο χρηματικό όριο κάλυψης για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε σχέση με κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο (εκατό εξήντα χιλιάδες ευρώ, €160 000,00) καθώς και για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία (τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, €3 415 000,00) περιλαμβανομένων εξόδων και τόκων.

Τυχόν καταβολή αποζημίωσης σε εργοδοτούμενο πρόσωπο πέραν των όσων προβλέπονται στον Νόμο, απαιτεί τη καταχώριση σχετικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου.

Κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε υποστατικά / επιχειρήσεις εργοδοτών για έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία, οι Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχουν επίσης για την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού για την Υποχρεωτική Ασφάλιση της Ευθύνης των Εργοδοτών.

2. Έχετε ειδικούς κανόνες για κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για περιβαλλοντικά εγκλήματα ή περιπτώσεις σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης;

Ως η απάντηση στο ερώτημα 1 ανωτέρω.

3. Είμαι θύμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία προκλήθηκε από δραστηριότητες μιας ευρωπαϊκής διεθνικής εταιρείας που έλαβαν χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πρόσβαση στα δικαστήρια της χώρας σας εάν δεν είμαι υπήκοος της ΕΕ ή δεν ζω στην ΕΕ; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κάνω προσφυγή για παραβίαση των δικαιωμάτων μου; Πού μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες;

Όχι, δεν υπάρχει πρόσβαση, Με βάση την πληροφόρηση και τα δεδομένα όπως περιγράφονται στην ερώτηση, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ώστε να εγκαθιδύρεται δικαιοδοσία στα κυπριακά Δικαστήρια.

4. Μπορούν θεσμικά όργανα όπως ο Διαμεσολαβητής/Συνήγορος του Πολίτη, οι φορείς ισότητας ή οι εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα να υποστηρίξουν τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ευρωπαϊκές διεθνικές εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μπορούν οι φορείς αυτοί να διερευνήσουν την υπόθεσή μου εάν δεν είμαι υπήκοος της ΕΕ ή δεν ζω στην ΕΕ; Υπάρχουν στη χώρα σας άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. επιθεωρήσεις εργασίας ή περιβάλλοντος) που μπορούν να διερευνήσουν την υπόθεσή μου; Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τα δικαιώματά μου;

Όχι. Πολίτες τρίτων χωρών, θύματα ισχυριζόμενης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τυγχάνουν ανάλογης προστασίας από ανεξάρτητους θεσμούς εφόσον η παραβίαση έγινε στην Κύπρο.

5. Υποχρεώνει η χώρα σας τις ευρωπαϊκές διεθνικές εταιρείες να διαθέτουν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών ή υπηρεσίες διαμεσολάβησης για παραβιάσεις που προκαλούνται από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες; Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν και για παραβιάσεις που διαπράχθηκαν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων στη χώρα σας; Υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες εκθέσεις που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος;

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 524/2013 για την ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών υποχρεώνει τις εταιρείες με ηλεκτρονικό κατάστημα όπως παρέχουν στην ιστοσελίδα πληροφορίες αναφορικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

6. Έχω ειδικά δικαιώματα εάν είμαι ευάλωτο θύμα που ζητά αποκατάσταση για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις; Μπορώ να έχω πρόσβαση σε νομική συνδρομή και υπό ποιους όρους;

Παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε νομική συνδρομή σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που υπέστει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, στην περίπτωση διαμονής του στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα σπό το αν είναι πολιτής της Κυπριακής Δημοκρατίας ή υπήκοος της ΕΕ.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται από τη νομική συνδρομή;

Παρέχεται νομική συνδρομή:

  • για πρόσβαση σε δικηγόρο,
  • για νομική συμβουλή και
  • για εκπροσώπηση στο Δικστήριο

Έχω πρόσβαση σε νομική συνδρομή υπό τους ίδιους όρους εάν δεν είμαι υπήκοος της ΕΕ και δεν ζω στην ΕΕ;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.