Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

1. Millainen oikeusturva minulla on, jos joudun yritystoimintaan liittyvän ihmisoikeusloukkauksen uhriksi maassanne? Voinko saada korvausta?

Ihmisoikeusloukkauksen uhrilla on oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi riippumatta siitä, liittyykö loukkaus yritystoimintaan vai ei.

2. Onko erikseen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin sovellettavia sääntöjä? Sovelletaanko näitä sääntöjä ympäristörikoksiin vai vakavaan työvoiman hyväksikäyttöön?

Erillisiä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin sovellettavia sääntöjä ei ole.  Kaikkia ihmisoikeusloukkauksia käsitellään samalla tavoin.

3. Olen joutunut monikansallisen eurooppalaisen yrityksen toiminnasta johtuvan ihmisoikeusloukkauksen uhriksi EU:n ulkopuolella. Onko minulla oikeus viedä asia maanne tuomioistuinten käsiteltäväksi, jos en ole EU:n kansalainen enkä asu EU:ssa? Millä edellytyksillä voin väittää, että oikeuksiani on loukattu? Mistä saan lisätietoa?

Lainsäädäntö on alueellista. Oikeuspaikka määräytyy kansainvälisen yksityisoikeuden perusteella, paitsi jos osapuolten välillä on sopimus, joka estää sovellettavan lain valinnan.

4. Jos ihmisoikeusloukkaus johtuu monikansallisen eurooppalaisen yrityksen toiminnasta EU:n ulkopuolella, voivatko oikeusasiamieslaitos, tasa-arvoelimet tai kansalliset ihmisoikeusjärjestöt auttaa uhria? Voivatko ne tutkia asiaani, jos en ole EU:n kansalainen enkä asu EU:ssa? Onko maassanne muita julkisia tahoja (esim. työ- tai ympäristönsuojeluviranomaisia), jotka voivat tutkia asiaani? Mistä löydän tietoa oikeuksistani?

Maltan perustuslain 64A §:n ja oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan oikeusasiamiehen tehtävänä on ”tutkia kaikki hallituksen, tai laissa säädetyn viranomaisen, elimen tai muun henkilön (mukaan lukien tämän perustuslain nojalla perustetut viranomaiset, elimet ja laitokset) toteuttamat tai niiden puolesta toteutetut toimet, joiden tarkoituksena on niiden hallinnollisten tehtävien hoitaminen”.

Oikeusasiamieslain 12 §:n 1 momentin mukaan oikeusasiamiehen toimivalta rajoittuu sellaisten kantelujen tutkimiseen, jotka koskevat:

”a) hallitusta, mukaan lukien ministeriöt ja muut viranomaiset, ministerit ja valtiosihteerit, virkamiehet ja edellä mainittujen viranomaisten työntekijät;

b) lakisääteistä elintä ja muuta yhteisöä tai elintä, jossa hallituksella tai yhdellä tai useammalla edellä mainituista elimistä taikka niiden muodostamalla yhteenliittymällä on määräysvallan tuova omistusosuus tai tosiasiallinen määräysvalta, mukaan lukien tällaisen elimen tai yhteisön tai siinä määräysvaltaa käyttävän elimen johtaja, jäsen, päällikkö tai muu virkamies; ja

c) kunnanvaltuustoja ja niiden lautakuntia, kunnanjohtajia, kunnanvaltuutettuja ja kunnanvaltuustojen työntekijöitä.”

Oikeusasiamiehellä ei ole erityistä virallista toimivaltaa tutkia tapauksia, joissa on kyse perusoikeuksien loukkaamisesta tai niiden vaarantumisesta, tai tarjota tällaisissa tapauksissa oikeussuojakeinoja taikka edistää tai turvata kansalaisten perusoikeuksia.

Oikeusasiamieslain 22 §:n 1 momentissa säädetyt tehtävät on kuitenkin määritetty niin laajasti, että oikeusasiamies voi rajoituksetta toimia ihmisoikeuksien alalla seuraavin tavoin:

  • tutkimalla kanteluja, joihin liittyy ihmisoikeuksiin liittyvä osatekijä
  • kiinnittämällä viranomaisten huomion kansalaisten oikeuksiin kohdistuviin uhkiin
  • kun ihmisoikeuksia on rikottu, edistämällä tilanteen ratkaisemista suosittamalla asiaan oikeudenmukaista ja tuloksellista ratkaisua tuomioistuinmenettelyjen välttämiseksi.

Oikeusasiamiehen toimivalta ulottuu kansalaisuudesta tai alkuperästä riippumatta kaikkiin henkilöihin, jotka kokevat ihmisoikeuksiaan loukatun, kunhan kantelun asiasisältö koskee kyseisen henkilön henkilökohtaista etua.  Henkilö voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Oikeusasiamiehen toimivaltaan kuuluvat viranomaiset ja elimet ovat velvollisia suojelemaan ihmisoikeuksia ja varmistamaan niiden kunnioittamisen.  Oikeusasiamiehen toimivalta rajoittuu julkishallintoon, mutta voidaan katsoa, että yritystoimintaan liittyvän ihmisoikeusloukkauksen uhrin oikeuksia on loukattu, koska kyseinen viranomainen tai elin ei ole antanut hänelle suojaa, johon hänellä on oikeus.

Oikeusasiamies voi tutkia tapauksen, vaikka kantelun tekijä ei olisi EU:n kansalainen tai EU:ssa asuva, kunhan kantelun asiasisältö kuuluu oikeusasiamiehen toimivaltaan.  Jos kantelun asiasisältö kuuluu oikeusasiamiehen tai muun paikallisen viranomaisen tai sääntelyviranomaisen toimivaltaan, lain tarjoama suoja koskee kaikkia uhreja.

Oikeusasiamiehen toimivalta ei näin ollen riipu tapauksen asiasisällöstä tai siitä, asuuko uhri Maltalla, vaan oikeusasiamiehen toimivaltaan kuuluu viranomaisen väitetty laiminlyönti.

Maltassa on myös muita (esim. työsuojeluun ja ympäristönsuojeluun liittyviä) julkisia elimiä, kuten työllisyys- ja työmarkkinasuhdevirasto, ympäristö- ja luonnonvaravirasto, rahoituspalvelujen välittäjä ja kansallinen tasa-arvolautakunta.  Kansallinen tasa-arvolautakunta voi tutkia syrjintää ja seksuaalista häirintää ainoastaan, jos ne ovat tapahtuneet Maltassa.

5. Onko maanne velvoittanut monikansalliset eurooppalaiset yritykset ottamaan käyttöön valitusmekanismeja tai sovittelupalveluja niiden toiminnasta johtuvien ihmisoikeusloukkausten käsittelyä varten? Sovelletaanko näitä velvoitteita myös EU:n ulkopuolella tapahtuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin? Kuka vastaa näiden toimintojen valvonnasta maassanne? Onko saatavilla julkisia raportteja järjestelmän toiminnasta?

Malta ei velvoita monikansallisia eurooppalaisia yrityksiä ottamaan käyttöön valitusmekanismeja tai sovittelupalveluja yritystoiminnasta johtuvien ihmisoikeusloukkausten käsittelyä varten.  Sovittelu on Maltassa käytössä perhetuomioistuimen ja vuokrasääntelylautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

6. Jos haen suojaa yritystoimintaan liittyvän ihmisoikeusloukkauksen vuoksi ja olen haavoittuvassa asemassa, onko minulla erityisiä oikeuksia? Voinko saada oikeusapua ja millä edellytyksillä? Mitä kuluja oikeusapu kattaa? Onko minulla oikeus saada oikeusapua samoin edellytyksin, jos en ole EU:n kansalainen enkä asu EU:ssa?

Jos olet Maltan lain 539 luvun (laki rikoksen uhreista) 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen uhri tai Maltan lain 581 luvussa (laki sukupuolten tasa-arvosta ja perheväkivallasta) tarkoitetun perheväkivallan uhri, sinulla on oikeus saada oikeusapua.  Kun tuomioistuin on päättänyt oikeusavun myöntämisestä, sinulla on oikeus saada oikeudellista neuvontaa ja asianajaja edustajaksesi tuomioistuimeen.  Oikeudenkäyntikulut ja asianajajan palkkiot korvataan.  Vaikka et olisi EU:n kansalainen, mutta sinulla on oikeudellinen asema Maltassa, sinulla on oikeus oikeusapuun.  Samoin jos olet EU:n ulkopuolella asuva EU:n kansalainen, sinulla on oikeus saada oikeusapua Maltassa sijaitsevassa tuomioistuimessa.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.