Verslas ir žmogaus teisės

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

1. Kokią teisinę apsaugą galiu gauti jūsų šalyje kaip asmuo, nukentėjęs nuo žmogaus teisių pažeidimų verslo srityje? Ar numatyta žalos atlyginimo galimybė?

Pagal Darbdavių atsakomybės (privalomojo draudimo) įstatymo Nr. 174/1989 su pakeitimais nuostatas darbuotojai, nukentėję dėl žmogaus teisių pažeidimo verslo srityje, turi teisę į žalos atlyginimą, jeigu darbo vietoje dėl vykdomo darbo ir jo metu įvyksta nelaimingas atsitikimas (žūtis arba sužalojimas) arba darbuotojas dėl savo darbo suserga profesine liga. Pagal įstatymą reikalaujama, kad visi darbdaviai įsigytų atsakomybės už darbuotojų patirtus nelaimingus atsitikimus arba profesines ligas draudimą. Šis reikalavimas taip pat taikomas nuolatinių Kipro gyventojų, kurie yra įdarbinami užsienyje ir patenka į nelaimingą atsitikimą arba suserga profesine liga, darbo santykiams. Įstatyme nustatyta minimali vieno nelaimingo atsitikimo arba profesinės ligos atvejo draudimo suma vienam darbuotojui (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių eurų – 160 000,00 EUR) ir kiekvieno dėl to paties darbinio įvykio susiklosčiusio atvejo arba atvejų grupės draudimo suma (3 415 000,00 EUR), įskaitant išlaidas ir palūkanas.

Jeigu darbuotojas siekia didesnio žalos atlyginimo, negu nustatyta įstatyme, jis turi pareikšti atitinkamą ieškinį teismui.

Atlikdami patikras darbdavio filialuose (įmonėse) ir tikrindami, kaip darbdaviai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, Darbo inspekcijos departamento inspektoriai taip pat tikrina, ar darbdavys turi dokumentą, patvirtinantį įsigytą privalomąjį darbdavio atsakomybės draudimą.

2. Ar jūsų šalyje yra specialių teisės nuostatų dėl šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų? Ar šios nuostatos taikomos nusikaltimams aplinkai ar dideliam darbuotojų išnaudojimui?

Žr. atsakymą į pirmą klausimą.

3. Esu nukentėjęs nuo žmogaus teisių pažeidimo, padaryto Europos tarptautinei bendrovei vykdant veiklą už Europos Sąjungos ribų. Ar galiu kreiptis į jūsų šalies teismą, jei nesu ES pilietis arba negyvenu ES? Kokiomis sąlygomis galiu pareikšti reikalavimus dėl pažeistų teisių? Kur galima rasti papildomos informacijos?

Ne, tokios galimybės nėra. Pagal klausime pateiktą informaciją ir duomenis ryšio, pagal kurį bylą būtų galima priskirti Kipro teismų jurisdikcijai, nėra.

4. Ar asmenys, nukentėję verslo srityje nuo žmogaus teisių pažeidimų, padarytų Europos tarptautinėms bendrovėms vykdant veiklą už Europos Sąjungos ribų, gali sulaukti ombudsmeno institucijų, lygybės įstaigų arba nacionalinių žmogaus teisių institucijų paramos? Ar šios institucijos gali ištirti mano atvejį, jei nesu ES pilietis arba negyvenu ES? Ar jūsų šalyje yra kitų viešųjų tarnybų (pvz., darbo arba aplinkosaugos inspekcijų), kurios galėtų ištirti mano atvejį? Kur galiu rasti informacijos apie savo teises?

Ne. Jeigu žmogaus teisių pažeidimas padarytas Kipre, trečiųjų valstybių piliečiams, kurie tvirtina, jog yra nukentėję dėl žmogaus teisių pažeidimų, atitinkamą apsaugą suteikia nepriklausomos institucijos.

5. Ar jūsų šalis yra nustačiusi Europos tarptautinėms bendrovėms prievolę sukurti skundų nagrinėjimo arba mediacijos mechanizmus, kurie leistų ištirti vykdant jų verslą padarytus pažeidimus? Ar ši prievolė taikoma ir už Europos Sąjungos ribų padarytiems pažeidimams? Kas jūsų šalyje atsakingas už šios veiklos stebėseną? Ar jūsų šalyje yra viešai skelbiamos ataskaitos apie sistemos veikimą?

Reglamente (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo reikalaujama, kad internetines parduotuves turinčios įmonės savo interneto svetainėse skelbtų informaciją apie elektroninio ginčų sprendimo platformą.

6. Ar jūsų šalyje turiu specialių teisių, jei esu pažeidžiama auka, reiškianti reikalavimus dėl žmogaus teisių pažeidimų verslo srityje? Ar galiu gauti teisinę pagalbą ir kokiomis sąlygomis?

Teisinę pagalbą gali gauti kiekvienas fizinis asmuo, kurio žmogaus teisės buvo pažeistos, jeigu tas asmuo gyvena Kipro Respublikos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar jis yra Kipro Respublikos, ar kitos ES valstybės pilietis.

Kokios išlaidos bus įtrauktos į teisinę pagalbą?

Teikiama šio pobūdžio teisinė pagalba:

  • galimybė pasinaudoti teisininko paslaugomis,
  • teisinės konsultacijos;
  • atstovavimas teisme.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą tokiomis pat sąlygomis, jei nesu ES pilietis ar negyvenu ES?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 11/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.