Verslas ir žmogaus teisės

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

1. Kokią teisinę apsaugą galiu gauti jūsų šalyje kaip asmuo, nukentėjęs nuo žmogaus teisių pažeidimų verslo srityje? Ar numatyta žalos atlyginimo galimybė?

Įstatymo Nr. 4443/2016 8 straipsnyje nustatyta: „1. Jeigu vykdant administracinius veiksmus nesilaikoma vienodo požiūrio principo, nukentėjusiosios šalys gali gauti ne tik teisinę pagalbą, bet ir apsaugą pagal Administracinio proceso kodekso (Įstatymas Nr. 2690/1999, I serija, Nr. 45) 24–27 straipsnius. 2. Jeigu santykiai, kurių laikotarpiu padarytas pažeidimas, nutraukiami, apsauga nuo vienodo požiūrio principo pažeidimo neišnyksta. 3. Juridiniai asmenys, asociacijos arba organizacijos, įskaitant socialinius partnerius ir profesines sąjungas, siekiantys užtikrinti, be kitų dalykų, kad vienodo požiūrio principo būtų laikomasi nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, tautinės ar etninės kilmės, šeimyninės kilmės, religinių arba kitų įsitikinimų, negalios, lėtinių ligų, amžiaus, šeiminės arba socialinės padėties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės arba lyties savybių, gali atstovauti nukentėjusiosioms šalims teismuose ir bet kurioje kitoje administracinėje institucijoje arba įstaigoje, jeigu suinteresuotoji šalis anksčiau yra davusi tam sutikimą notaro patvirtintu dokumentu (kai reikia) arba asmeniniu dokumentu, kurio autentiškumas patvirtintas jame padėtu parašu.“

To paties įstatymo 11 straipsnyje „Sankcijos“ nustatyta: „1. Bet kuris asmuo, kuris parduodamas prekes arba teikdamas paslaugas pažeidžia šiame įstatyme nustatytą draudimą diskriminuoti dėl rasės, odos spalvos, tautinės ar etninės kilmės, šeimyninės kilmės, religinių arba kitų įsitikinimų, negalios, lėtinių ligų, amžiaus, šeiminės arba socialinės padėties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės arba lyties savybių, yra baudžiamas nuo šešių (6) mėnesių iki trejų (3) metų trukmės laisvės atėmimo bausme ir bauda nuo vieno tūkstančio (1 000) iki penkių tūkstančių (5 000) eurų. Baudžiamasis persekiojimas už šioje dalyje nurodytus veiksmus vykdomas ex officio. 2. Bet kokia diskriminacija dėl rasės, odos spalvos, tautinės ar etninės kilmės, šeimyninės kilmės, religinių arba kitų įsitikinimų, negalios, lėtinių ligų, amžiaus, šeiminės arba socialinės padėties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės arba lyties savybių, kuria pažeidžiamos šios dalies nuostatos, kai darbdavys diskriminuoja asmenį bet kuriuo darbo paieškos arba įdarbinimo etapu, užmezgus darbo santykius arba atsisakius užmegzti darbo santykius, taip pat darbo santykių laikotarpiu, jų galiojimo, pratęsimo arba nutraukimo laikotarpiu, yra laikoma darbo teisės pažeidimu ir už tai Graikijos darbo inspekcijos (SEPE) sprendimu pagal Įstatymo Nr. 3996/2011 24 straipsnį (I serija, Nr. 170) skiriamos administracinės baudos.“

Be to, jeigu vienodo požiūrio principas yra pažeidžiamas dėl rasės, odos spalvos, tautinės ar etninės kilmės, šeimyninės kilmės, religinių arba kitų įsitikinimų, negalios, lėtinių ligų, amžiaus, šeiminės arba socialinės padėties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės arba lyties savybių, pareiga įrodyti, kad aplinkybių, laikytinų šio principo pažeidimu, nebuvo, tenka kaltinamajai šaliai arba administracinei institucijai. Nukentėjusioji šalis taip pat saugoma nuo atleidimo ir apskritai nuo neigiamos reakcijos į skundą arba prašymą suteikti teisinę apsaugą.

2. Ar jūsų šalyje yra specialių teisės nuostatų dėl šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų? Ar šios nuostatos taikomos nusikaltimams aplinkai ar dideliam darbuotojų išnaudojimui?

Įstatymo Nr. 4052/2012 78 straipsnio i punkte nurodyta, kad „ypač išnaudotojiškos darbo sąlygos, įskaitant sąlygas, kurios sudaromos diskriminuojant dėl lyties arba kitokiu pagrindu, yra tokios darbo sąlygos, kurios, palyginti su teisėtai dirbančių darbuotojų darbo sąlygomis, yra akivaizdžiai neproporcingos ir, pavyzdžiui, daro neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai, saugumui ir žemina žmogaus orumą“. 89 straipsnio 3 dalyje nurodyta: „jeigu neteisėtai įdarbinamas nelydimas nepilnametis, kuris yra trečiosios valstybės pilietis, kompetentinga valstybinė prokuratūra imasi visų reikalingų veiksmų, kad nustatytų nepilnamečio tapatybę ir tai, ar jis yra nelydimas. Valstybinė prokuratūra deda visas galimas pastangas, kad surastų nepilnamečio šeimą, ir nedelsdama imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų jo teisinį atstovavimą ir, jei reikia, atstovavimą baudžiamojoje byloje. Kompetentingas valstybinis nepilnamečių bylų prokuroras arba, jeigu tokio prokuroro nėra, kompetentingas valstybinis pirmosios instancijos teismo prokuroras gali nurodyti imtis visų reikalingų priemonių nepilnamečiui apsaugoti iki teismo sprendimo priėmimo, jeigu nepilnamečio šeimos surasti nepavyksta arba jeigu valstybinis prokuroras nustato, kad repatriacija esamomis aplinkybėmis neatitinka nepilnamečio interesų. Tuo tikslu pagal Civilinio kodekso 1532, 1534 ir 1592 straipsnius valstybinis prokuroras per trisdešimt dienų pateikia teismui prašymą paskirti globėją. 4. Jeigu šiems asmenims nepakanka išteklių ir jeigu valstybinis pirmosios instancijos teismo prokuroras mano, kad to reikia, tokiems asmenims suteikiamos tinkamos gyvenimo sąlygos. 5. Svarbiausia kompetentingų prokuratūros tarnybų, teisminių ir policijos institucijų pareiga yra pagal atitinkamas nuostatas apsaugoti pirmiau minėtus nukentėjusius asmenis, jeigu jie nemoka graikų kalbos – suteikti jiems vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, informuoti juos apie jų juridines teises ir tai, kokiomis paslaugomis jie gali pasinaudoti, taip pat suteikti jiems visą galimą teisinę pagalbą“.

3. Esu nukentėjęs nuo žmogaus teisių pažeidimo, padaryto Europos tarptautinei bendrovei vykdant veiklą už Europos Sąjungos ribų. Ar galiu kreiptis į jūsų šalies teismą, jei nesu ES pilietis ir negyvenu ES? Kokiomis sąlygomis galiu pareikšti reikalavimus dėl pažeistų teisių? Kur galima rasti papildomos informacijos?

Tokios galimybės nėra.

4. Ar asmenys, nukentėję verslo srityje nuo žmogaus teisių pažeidimų, padarytų Europos tarptautinėms bendrovėms vykdant veiklą už Europos Sąjungos ribų, gali sulaukti ombudsmeno institucijų, lygybės įstaigų arba nacionalinių žmogaus teisių institucijų paramos? Ar šios institucijos gali ištirti mano atvejį, jei nesu ES pilietis arba negyvenu ES? Ar jūsų šalyje yra kitų viešųjų tarnybų (pvz., darbo arba aplinkosaugos inspekcijų), kurios galėtų ištirti mano atvejį? Kur galiu rasti informacijos apie savo teises?

Tokios galimybės nėra.

5. Ar jūsų šalis yra nustačiusi Europos tarptautinėms bendrovėms prievolę sukurti skundų nagrinėjimo arba mediacijos mechanizmus, kurie leistų ištirti vykdant jų verslą padarytus pažeidimus? Ar ši prievolė taikoma ir už Europos Sąjungos ribų padarytiems pažeidimams? Kas jūsų šalyje atsakingas už šios veiklos stebėseną? Ar jūsų šalyje yra viešai skelbiamos ataskaitos apie sistemos veikimą?

Graikija Europos tarptautinėms bendrovėms nėra nustačiusi prievolės sukurti skundų nagrinėjimo arba mediacijos mechanizmus, kurie leistų ištirti vykdant jų veiklą padarytus pažeidimus.

6. Ar jūsų šalyje turiu specialių teisių, jei esu pažeidžiama auka, reiškianti reikalavimus dėl žmogaus teisių pažeidimų verslo srityje? Ar galiu gauti teisinę pagalbą ir kokiomis sąlygomis? Kokios išlaidos bus įtrauktos į teisinę pagalbą? Ar galiu gauti teisinę pagalbą tokiomis pat sąlygomis, jei nesu ES pilietis ar negyvenu ES?

Įstatymo Nr. 4052/2012 78 straipsnio i punkte nurodyta, kad „ypač išnaudotojiškos darbo sąlygos, įskaitant sąlygas, kurios sudaromos diskriminuojant dėl lyties arba kitokiu pagrindu, yra tokios darbo sąlygos, kurios, palyginti su teisėtai dirbančių darbuotojų darbo sąlygomis, yra akivaizdžiai neproporcingos ir, pavyzdžiui, daro neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai, saugumui ir žemina žmogaus orumą“. 89 straipsnio 3 dalyje nurodyta: „jeigu neteisėtai įdarbinamas nelydimas nepilnametis, kuris yra trečiosios valstybės pilietis, kompetentinga valstybinė prokuratūra imasi visų reikalingų veiksmų, kad nustatytų nepilnamečio tapatybę ir tai, ar jis yra nelydimas. Valstybinė prokuratūra deda visas galimas pastangas, kad surastų nepilnamečio šeimą, ir nedelsdama imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų jo teisinį atstovavimą ir, jei reikia, atstovavimą baudžiamojoje byloje. Kompetentingas valstybinis nepilnamečių bylų prokuroras arba, jeigu tokio prokuroro nėra, kompetentingas valstybinis pirmosios instancijos teismo prokuroras nurodo imtis visų reikalingų priemonių nepilnamečiui apsaugoti iki teismo sprendimo priėmimo, jeigu nepilnamečio šeimos surasti nepavyksta arba jeigu valstybinis prokuroras nustato, kad repatriacija esamomis aplinkybėmis neatitinka nepilnamečio interesų. Tuo tikslu pagal Civilinio kodekso 1532, 1534 ir 1592 straipsnius valstybinis prokuroras per trisdešimt dienų pateikia teismui prašymą paskirti globėją. 4. Jeigu tiems asmenims nepakanka išteklių ir jeigu valstybinis pirmosios instancijos teismo prokuroras mano, kad to reikia, tokiems asmenims suteikiamos tinkamos gyvenimo sąlygos. 5. Svarbiausia kompetentingų prokuratūros tarnybų, teisminių ir policijos institucijų pareiga yra pagal atitinkamas nuostatas apsaugoti pirmiau minėtus nukentėjusius asmenis, jeigu jie nemoka graikų kalbos – suteikti jiems vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, informuoti juos apie jų juridines teises ir tai, kokiomis paslaugomis jie gali pasinaudoti, taip pat suteikti jiems visą galimą teisinę pagalbą“.

Pagal Įstatymo Nr. 3226/2004 nuostatas teisinę pagalbą galima suteikti mažas pajamas gaunantiems ES valstybių narių, trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena ES arba jų įprastinė gyvenamoji vieta yra ES. Teisinės pagalbos negalima suteikti trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie neturi teisės gyventi ES ir kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra ne ES.

Jeigu suteikiama teisinė pagalba, asmuo visiškai atleidžiamas nuo pareigos padengti visas bylinėjimosi išlaidas arba jų dalį ir, jeigu to konkrečiai prašo, jam paskiriamas advokatas, notaras ir teismo antstolis, kurie pagal nutartis gina pagalbos gavėją, atstovauja jam teisme ir suteikia jam visą reikalingą pagalbą, kad būtų atlikti reikalingi veiksmai.

Paskutinis naujinimas: 20/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.