Bedrijfsleven en mensenrechten

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

1. Welke rechtsbescherming heb ik in uw land als slachtoffer van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen? Omvat deze bescherming ook schadeloosstelling?

Op grond van Wet 174/1989 inzake de werkgeversaansprakelijkheid (verplichte verzekering), zoals gewijzigd, hebben werknemers die slachtoffer van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen zijn, recht op schadevergoeding bij ongevallen op de werkplek (overlijden of letsel) die zijn veroorzaakt door en tijdens hun tewerkstelling of in het geval van een beroepsziekte die is ontstaan als gevolg van hun werk. Alle werkgevers zijn krachtens die wet verplicht een verzekering af te sluiten voor aansprakelijkheid voor ongevallen op het werk of beroepsziekten van hun werknemers. Die eis strekt zich tevens uit tot werknemers die hun permanente verblijfplaats in Cyprus hebben maar in het buitenland te werk zijn gesteld en slachtoffer worden van een ongeval of beroepsziekte. De wet noemt de minimumdekking per ongeval of beroepsziekte per werknemer (160 000 EUR), evenals die per geval of reeks gevallen als gevolg van dezelfde bedrijfsgebeurtenis (3 415 000 EUR), inclusief kosten en rente.

Om te bereiken dat een hogere dan de bij wet bepaalde vergoeding aan een werknemer wordt betaald, moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank.

Wanneer de inspecteurs van het ministerie van Arbeidsinspectie op locatie bij filialen / bedrijven van werkgevers inspecties uitvoeren om te controleren op naleving van de wetgeving inzake de veiligheid en gezondheid op het werk, gaan zij ook na of de werkgever een bewijs van verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan overleggen.

2. Zijn er specifieke regels voor ernstige schendingen van de mensenrechten? Zijn deze regels van toepassing op milieucriminaliteit of ernstige vormen van arbeidsuitbuiting?

Zie antwoord op vraag 1.

3. Ik ben het slachtoffer van een schending van de mensenrechten die het gevolg is van activiteiten van een Europese transnationale onderneming buiten de Europese Unie. Heb ik als niet-EU-burger of als burger die niet in de EU woont, toegang tot de rechtbanken in uw land? Welke voorwaarden gelden er voor het aanvoeren van een schending van mijn rechten? Waar kan ik meer informatie krijgen?

Die toegang wordt niet geboden. Op basis van de beschikbare informatie en gegevens, zoals in de vraag beschreven, lijkt er geen aanknopingsfactor te zijn voor de bevoegdheid van de Cypriotische rechter.

4. Kunnen ombudsdiensten, organen voor gelijke behandeling of nationale mensenrechteninstellingen hulp bieden aan slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen door Europese transnationale ondernemingen buiten de Europese Unie? Kunnen deze instanties mijn zaak onderzoeken als ik geen EU-burger ben of als ik niet in de EU woon? Zijn er in uw land andere openbare diensten (zoals arbeids- of milieu-inspectiediensten) die mijn zaak kunnen onderzoeken? Waar kan ik informatie krijgen over mijn rechten?

Nee. Onderdanen van derde landen die aanvoeren slachtoffer van mensenrechtenschendingen te zijn, wordt de desbetreffende bescherming geboden door onafhankelijke instellingen, mits de schending in Cyprus plaatsvond.

5. Legt uw land aan Europese transnationale ondernemingen de verplichting op om klachtenmechanismen of bemiddelingsdiensten in te stellen voor het onderzoek van schendingen die het gevolg zijn van hun bedrijfsactiviteiten? Geldt deze verplichting ook voor schendingen buiten de Europese Unie? Wie is in uw land verantwoordelijk voor het toezicht op deze werkzaamheden? Zijn er openbare verslagen met informatie over de werking van het systeem?

Verordening (EU) No 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen bepaalt dat ondernemingen met webwinkels op hun website informatie moeten geven over het platform voor onlinebeslechting van geschillen.

6. Heb ik specifieke rechten als ik kwetsbaar slachtoffer ben dat verhaal zoekt voor een mensenrechtenschending waarbij bedrijven zijn betrokken? Heb ik toegang tot rechtsbijstand en, zo ja, onder welke voorwaarden?

Toegang tot rechtsbijstand wordt geboden aan alle natuurlijke persoon die het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen en die verblijven op het grondgebied van Cyprus, ongeacht of zij burger van Cyprus of van de EU zijn.

Welke kosten worden door de rechtsbijstand gedekt?

Rechtsbijstand wordt verleend voor:

  • toegang tot een juridisch adviseur,
  • juridisch advies en
  • vertegenwoordiging in rechte.

Heb ik onder dezelfde voorwaarden toegang tot rechtsbijstand als ik geen EU-burger ben of niet in de EU woon?

Nee.

Laatste update: 11/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.