Biznes a prawa człowieka

Cypr

Autor treści:
Cypr

1. Z jakiej ochrony sądowej korzystam w tym kraju jako ofiara naruszeń praw człowieka w kontekście biznesu? Czy ta ochrona obejmuje odszkodowanie?

Zgodnie z przepisami ustawy 174/1989 o odpowiedzialności pracodawców i obowiązkowym ubezpieczeniu z późniejszymi zmianami pracownicy będący ofiarami naruszeń praw człowieka w kontekście biznesu mają prawo do odszkodowania w razie wypadku w miejscu pracy (śmierci lub uszczerbku na zdrowiu), który nastąpił wskutek i w trakcie zatrudnienia, bądź w przypadku choroby zawodowej spowodowanej wykonywaną pracą. Zgodnie z tą ustawą każdy pracodawca ma obowiązek wykupić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową pracownika. Wymóg ten dotyczy również zatrudnienia osób posiadających stałe miejsce pobytu na terytorium Cypru, które są zatrudnione za granicą i które uległy wypadkowi przy pracy lub zapadły na chorobę zawodową. W ustawie określono minimalną kwotę ubezpieczenia za każdy wypadek lub każdą chorobę zawodową na jednego pracownika (sto sześćdziesiąt tysięcy euro, 160 000 euro) oraz za każde postępowanie lub szereg postępowań wynikających z jednego zdarzenia (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy euro, 3 415 000 euro), wliczając w to koszty i odsetki.

Aby pracownik mógł uzyskać odszkodowanie powyżej kwoty określonej w ustawie, musi wnieść sprawę do sądu.

W trakcie kontroli oddziałów/zakładów pracodawcy w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są w nich przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy Departamentu ds. Inspekcji Pracy sprawdzają również, czy pracodawca posiada dokument poświadczający wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

2. Czy w tym kraju istnieją specjalne przepisy dotyczące rażących przypadków łamania praw człowieka? Czy przepisy te mają zastosowanie do przestępstw przeciwko środowisku lub poważnych przypadków wyzysku pracowników?

Zob. odpowiedź na pytanie 1 powyżej.

3. Jestem ofiarą naruszenia praw człowieka wynikającego z działalności europejskiej korporacji transnarodowej, które miało miejsce poza Unią Europejską. Czy mam dostęp do wymiaru sprawiedliwości w tym kraju, jeżeli nie jestem obywatelem UE lub nie mieszkam w UE? Na jakich warunkach mogę wysuwać roszczenia w związku z naruszeniem moich praw? Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje?

Nie, dostęp taki nie jest zapewniany. Na podstawie dostępnych informacji i danych, które opisano w pytaniu, wydaje się, że nie istnieje łącznik pozwalający na ustalenie jurysdykcji sądów cypryjskich.

4. Czy rzecznicy praw człowieka, organy ds. równości lub krajowe instytucje praw człowieka pomagają ofiarom naruszeń praw człowieka dokonywanych przez europejskie korporacje transnarodowe poza Unią Europejską? Czy organy te mogą zbadać moją sprawę, jeżeli nie jestem obywatelem UE i nie mieszkam w UE? Czy w tym kraju są inne służby (takie jak inspektorat ochrony środowiska lub inspekcja pracy), które mogą zbadać moją sprawę? Gdzie mogę znaleźć informacje o moich prawach?

Nie. Obywatelom państw trzecich będącym ofiarami naruszeń praw człowieka przysługuje ochrona zapewniana przez niezależne instytucje, pod warunkiem że naruszenie nastąpiło na terytorium Cypru.

5. Czy w tym kraju nakłada się na europejskie korporacje transnarodowe obowiązek ustanowienia mechanizmów rozpatrywania skarg lub zapewnienia usług mediacji w sprawach naruszeń wynikających z ich działalności gospodarczej? Czy obowiązek ten ma również zastosowanie do naruszeń, które miały miejsce poza Unią Europejską? Kto odpowiada za monitorowanie takich działań w tym kraju? Czy są dostępne oficjalne raporty zawierające informacje o funkcjonowaniu tych systemów?

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich przedsiębiorcy posiadający sklepy internetowe mają obowiązek przedstawiać informacje na temat platformy internetowego rozstrzygania sporów na swoich stronach internetowych.

6. Czy mam szczególne prawa, jeżeli jestem bezbronną ofiarą i chcę dochodzić roszczeń z tytułu naruszeń praw człowieka w kontekście biznesu? Czy przysługuje mi prawo pomocy, a jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej będącej ofiarą naruszeń praw człowieka, pod warunkiem że osoba ta zamieszkuje na terytorium Republiki Cypryjskiej, bez względu na to, czy jest obywatelem Republiki Cypryjskiej czy innego państwa członkowskiego UE.

Jakie koszty zostaną pokryte w ramach prawa pomocy?

Pomoc prawna obejmuje:

  • usługi świadczone przez prawnika,
  • porady prawne oraz
  • reprezentację przed sądem.

Czy prawo pomocy przysługuje mi na takich samych warunkach, jeżeli nie jestem obywatelem UE i nie mieszkam w UE?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.