Drepturile omului și întreprinderilor

Malta

Conținut furnizat de
Malta

1. De ce tip de protecție jurisdicțională pot beneficia în țara dumneavoastră dacă sunt victimă a unor încălcări ale drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor? Această protecție include acordarea de compensații?

Orice victimă a încălcărilor drepturilor omului, fie că este vorba despre încălcări legate de activitățile întreprinderilor sau nu, are dreptul să introducă o acțiune în instanță pentru a obține măsuri reparatorii și compensații.

2. Există norme specifice privind gravele încălcări ale drepturilor omului? Normele respective se aplică infracțiunilor împotriva mediului sau formelor grave de exploatare a forței de muncă?

Nu există norme specifice privind gravele încălcări ale drepturilor omului. Toate cazurile care implică încălcări ale drepturilor omului sunt tratate în același mod.

3. Sunt victimă a unei încălcări a drepturilor omului care este consecința activităților unei corporații transnaționale europene și a fost comisă în afara Uniunii Europene. Am acces la instanțele din țara dumneavoastră dacă nu sunt cetățean al UE și nu locuiesc în UE? Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a denunța încălcarea drepturilor mele? Unde pot găsi eventuale informații suplimentare?

Legea este teritorială. O persoană trebuie să aibă posibilitatea de a recurge la dreptul internațional privat pentru a determina lex fori, cu condiția să nu existe un acord între părți care să împiedice alegerea legislației aplicabile.

4. Instituția Avocatului Poporului/Ombudsmanului, organismele de promovare a egalității sau instituțiile naționale de apărare a drepturilor omului pot sprijini victimele încălcărilor drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor și comise de corporații transnaționale europene în afara Uniunii Europene? Pot aceste organisme să desfășoare investigații cu privire la cazul meu dacă nu sunt cetățean al UE și nu locuiesc în UE? Există în țara dumneavoastră și alte servicii publice (cum ar fi Inspecția Muncii sau Agenția de Protecție a Mediului) abilitate să desfășoare investigații cu privire la cazul meu? Unde pot găsi informații cu privire la drepturile mele?

Mandatul Ombudsmanului din Malta, în conformitate cu articolul 64A din Constituție și cu articolele din Legea privind Ombudsmanul, este de „a investiga acțiunile întreprinse de guvern sau în numele acestuia sau de către o altă autoritate, organism sau persoană prevăzut(ă) de lege [inclusiv o autoritate, un organism sau un oficiu instituit(ă) de prezenta Constituție], acțiunile fiind întreprinse în cadrul exercitării funcțiilor administrative ale acestora”.

În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Legea privind Ombudsmanul, competența Ombudsmanului este limitată la investigarea plângerilor privind:

„(a) guvernul, inclusiv orice departament al guvernului sau altă autoritate guvernamentală, orice ministru sau secretar parlamentar, orice funcționar public și orice membru sau funcționar al unei autorități menționate anterior;

(b) orice organ statutar și orice parteneriat sau alt organism în care guvernul sau unul ori mai multe dintre organismele menționate anterior sau orice combinație a acestora are un interes care îi conferă controlul sau asupra căruia exercită un control efectiv, inclusiv orice director, membru, manager sau alt responsabil din cadrul unui astfel de organ sau parteneriat sau din cadrul organului de control al acestuia (denumite în continuare, în mod colectiv, „organizație”) și

(c) consiliile locale și orice comisie care ține de acestea, primari, consilieri și membri ai personalului tuturor consiliilor locale.”

Ombudsmanul nu deține niciun mandat specific și formal de a investiga cazurile care implică încălcarea sau amenințarea la adresa drepturilor fundamentale, de a asigura măsuri reparatorii sau de a promova sau proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Cu toate acestea, funcțiile stabilite la articolul 22 alineatul (1) din Legea privind Ombudsmanul sunt suficient de ample încât să permită instituției respective să se implice fără restricții în sfera drepturilor omului, prin următoarele activități:

  • investigarea plângerilor care conțin un element legat de drepturile omului;
  • atragerea atenției autorităților asupra amenințărilor la adresa drepturilor cetățenilor;
  • în eventualitatea unei încălcări, contribuția la rezolvarea situației prin formularea de recomandări pentru o soluționare echitabilă și eficace a problemei, astfel încât să se evite procedurile în instanță.

Competența Ombudsmanului se extinde la toate persoanele care consideră că au fost vătămate, indiferent de cetățenia sau originea acestora, cu condiția ca persoana în cauză să aibă un interes personal în ceea ce privește fondul plângerii. Termenul „persoană” include în acest caz atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice.

Autoritățile sau instituțiile care aparțin jurisdicției Ombudsmanului au obligația de a proteja drepturile omului și de a asigura respectarea acestora. Prin urmare, deși mandatul Ombudsmanului este limitat la autoritățile publice, se pot lua în considerare situațiile în care victima unei încălcări a drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor susține că i-au fost încălcate drepturile deoarece autoritatea publică sau instituția respectivă nu i-a acordat persoanei în cauză protecția la care avea dreptul.

Ombudsmanul poate investiga orice caz, chiar dacă persoana care depune plângerea nu este cetățean al UE sau nu locuiește în UE, cu condiția ca fondul plângerii să intre în sfera de competență a Ombudsmanului. În plus, dacă fondul plângerii intră în sfera de competență a Ombudsmanului sau a unei alte autorități locale sau de reglementare, protecția juridică se acordă tuturor victimelor.

În consecință, competența Ombudsmanului nu depinde de fondul cazului sau de aspectul dacă partea vătămată locuiește în Malta, ci de presupusa încălcare comisă de autoritatea care intră în jurisdicția Ombudsmanului.

În ceea ce privește alte servicii publice (de exemplu, în domeniul forței de muncă sau al mediului) din Malta, există alte instituții publice, precum Departamentul de Relații Industriale și de Ocupare a Forței de Muncă, Autoritatea pentru mediu și resurse, Arbitrul pentru servicii financiare și Comisia națională pentru promovarea egalității. Cu toate acestea, Comisia națională pentru promovarea egalității, în calitate de organism național responsabil cu asigurarea egalității, poate investiga doar cazurile de discriminare și de hărțuire sexuală care survin în Malta.

5. Țara dumneavoastră impune corporațiilor transnaționale europene obligația de a institui mecanisme de tratare a plângerilor sau de a propune servicii de mediere pentru încălcările care sunt consecința activităților comerciale desfășurate de respectivele corporații? Aceste obligații se aplică și încălcărilor care au avut loc în afara Uniunii Europene? Cine este responsabil cu monitorizarea acestor activități în țara dumneavoastră? Sunt disponibile rapoarte publice care oferă informații cu privire la funcționarea sistemului?

Malta nu impune corporațiilor transnaționale europene obligația de a institui mecanisme de tratare a plângerilor sau servicii de mediere pentru încălcările care sunt consecința activităților comerciale. În Malta, medierea are loc în cauze aflate pe rolul Tribunalului pentru familie sau în proceduri introduse în fața Consiliului de reglementare a chiriilor.

6. Beneficiez de drepturi specifice dacă sunt o victimă vulnerabilă care urmărește să obțină măsuri reparatorii pentru încălcări ale drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor? Pot avea acces la asistență judiciară și în ce condiții? Ce cheltuieli vor fi acoperite de asistența judiciară? Am acces la asistență judiciară în aceleași condiții dacă nu sunt cetățean al UE sau nu locuiesc în UE?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, astfel cum este descrisă aceasta la capitolul 539 articolul 2 din legislația malteză (Legea privind victimele infracțiunilor), sau victima violenței domestice, astfel cum este descrisă aceasta la capitolul 581 din legislația malteză (Legea privind violența de gen și violența domestică), aveți dreptul la asistență judiciară. Odată ce instanța emite un ordin prin care se acordă asistență judiciară, sunteți eligibil pentru servicii de consultanță juridică și de reprezentare în instanță. Vor fi acoperite cheltuielile de judecată și onorariul avocatului. Sunteți eligibil pentru a primi asistență judiciară și în cazul în care nu sunteți cetățean al UE, dar aveți un statut de ședere în Malta. Sunteți eligibil pentru a primi asistență judiciară și pentru reprezentare în instanță în Malta și în cazul în care sunteți cetățean al UE, dar locuiți în afara Uniunii.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.