Podnikanie a ľudské práva

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

1. Aký druh súdnej ochrany mám vo vašej krajine ako obeť porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikaním? Je súčasťou tejto ochrany aj náhrada škody?

Podľa ustanovení zákona č. 174/1989 o zodpovednosti zamestnávateľa (povinné poistenie) v znení neskorších predpisov majú zamestnanci, ktorí sa stali obeťami porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním, nárok na náhradu škody v prípade úrazu na pracovisku (smrť alebo ujma na zdraví), ktorý bol spôsobený prácou alebo k nemu došlo počas jej výkonu, alebo v prípade choroby z povolania spôsobenej vykonávanou prácou. V tomto zákone sa vyžaduje, aby všetci zamestnávatelia uzavreli poistenie zodpovednosti pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania spôsobenej ktorémukoľvek zamestnancovi. Požiadavka sa vzťahuje aj na zamestnávanie osôb s trvalým pobytom na Cypre, ktoré sú zamestnané v zahraničí a ktorým bol spôsobený úraz alebo choroba z povolania. V zákone sa stanovuje minimálna výška poistného krytia pre každý úraz alebo chorobu z povolania na zamestnanca (sto šesťdesiattisíc eur, 160 000,00 EUR), ako aj pre každý prípad alebo sériu prípadov, ktoré vyplývajú z tej istej rozhodujúcej udalosti (3 415 000,00 EUR) vrátane výdavkov a úrokov.

Aby sa zabezpečilo, že sa zamestnancovi vyplatí náhrada škody, ktorá presahuje náhradu škody ustanovenú v zákone, musí sa na súde podať príslušná žaloba.

Inšpektori z inšpektorátu práce pri vykonávaní inšpekcií v závodoch/podnikoch zamestnávateľa na kontrolu dodržiavania právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci tiež kontrolujú, či existuje doklad potvrdzujúci povinné poistenie zodpovednosti zamestnávateľa.

2. Existujú vo vašej krajine osobitné pravidlá pre prípady závažného porušenia ľudských práv? Vzťahujú sa tieto pravidlá na trestné činy proti životnému prostrediu alebo prípady závažného pracovného vykorisťovania?

Pozri odpoveď na prvú otázku.

3. Som obeťou porušenia ľudského práva v dôsledku aktivít európskej nadnárodnej korporácie, ku ktorému došlo mimo územia Európskej únie. Môžem sa obrátiť na súdy vo vašej krajine, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ? Za akých podmienok sa podáva žaloba za porušenie mojich práv? Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Nie, na naše súdy sa obrátiť nemôžete. Na základe dostupných informácií a údajov opísaných v otázke sa nezdá, že by existovala súvislosť, na základe ktorej by boli príslušné cyperské súdy.

4. Môžu úrady ombudsmanov, orgány pre rovnosť alebo národné inštitúcie pre ľudské práva podporiť obete porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním, ktorých sa dopustili európske nadnárodné korporácie mimo územia Európskej únie? Môžu tieto subjekty prešetriť môj prípad, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ? Existujú vo vašej krajine iné verejné služby (napríklad inšpektorát práce alebo životného prostredia), ktoré môžu môj prípad prešetriť? Kde môžem nájsť informácie o mojich právach?

Nie. Štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí tvrdia, že sú obeťami porušovania ľudských práv poskytujú zodpovedajúcu ochranu nezávislé inštitúcie za predpokladu, že k porušeniu došlo na Cypre.

5. Ukladá vaša krajina európskym nadnárodným korporáciám povinnosť vytvoriť mechanizmus na podávanie sťažností alebo mediačné služby pre prípady porušenia práv v dôsledku ich podnikateľských aktivít? Vzťahuje sa táto povinnosť aj na porušenia, ku ktorým došlo mimo územia Európskej únie? Kto je vo vašej krajine zodpovedný za monitorovanie týchto aktivít? Sú verejne dostupné správy s informáciami o fungovaní tohto systému?

V nariadení (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online sa od spoločností s internetovými obchodmi vyžaduje, aby na svojich webových stránkach poskytovali informácie o online platformách na riešenie sporov.

6. Mám osobitné práva ako zraniteľná obeť usilujúca sa o nápravu v prípadoch porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikaním? Mám prístup k právnej pomoci a za akých podmienok?

Prístup k právnej pomoci sa poskytuje každej fyzickej osobe, ktorej ľudské práva boli porušené, ak má táto osoba pobyt na území Cyperskej republiky, bez ohľadu na to, či je občanom Cyperskej republiky alebo občanom EÚ.

Ktoré náklady bude právna pomoc pokrývať?

Právna pomoc sa poskytuje na:

  • prístup k advokátovi,
  • právne poradenstvo a
  • zastupovanie pred súdom.

Mám prístup k právnej pomoci za rovnakých podmienok, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ?

Nie.

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.