Podnikanie a ľudské práva

Grécko

Autor obsahu
Grécko

1. Aký druh súdnej ochrany mám vo vašej krajine ako obeť porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikaním? Je súčasťou tejto ochrany aj náhrada škody?

V súlade s článkom 8 zákona č. 4443/20161. V prípade nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania v rámci správneho konania sa poškodeným osobám okrem súdnej ochrany poskytuje ochrana podľa článkov 24 až 27 Správneho poriadku (zákon č. 2690/1999, séria I, č. 45). 2. Ukončenie vzťahu, v súvislosti s ktorým došlo k porušeniu, nevylučuje ochranu pred porušením zásady rovnosti zaobchádzania. 3. Právnické osoby, združenia alebo organizácie vrátane sociálnych partnerov a odborov, ktorých cieľom je okrem iného zabezpečiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnostný alebo etnický pôvod, rodinný pôvod, náboženské alebo iné presvedčenie, zdravotné postihnutie alebo chronickú chorobu, vek, rodinné alebo sociálne postavenie, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodové charakteristiky, môžu zastupovať poškodené strany pred súdmi a pred akýmkoľvek správnym orgánom alebo úradom za predpokladu, že dotknutá strana predtým dala súhlas prostredníctvom notárskej listiny, ak sa vyžaduje, alebo súkromného dokumentu s overením podpisu.“

Ďalej podľa článku 11 s názvom „Sankcie“ toho istého zákona „1. Každá osoba, ktorá pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb poruší podľa tohto zákona zákaz diskriminácie na základe rasy, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu, rodinného pôvodu, náboženského alebo iného presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo chronickej choroby, veku, rodinného alebo sociálneho stavu, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodovej charakteristiky, sa trestá odňatím slobody na šesť (6) mesiacov až tri (3) roky a pokutou od 1 000 do 5 000 EUR. Činy uvedené v tomto odseku sa stíhajú ex officio. 2. Akákoľvek diskriminácia – v rozpore s ustanoveniami tejto časti – na základe rasy, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu, rodinného pôvodu, náboženského alebo iného presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo chronickej choroby, veku, rodinného alebo sociálneho stavu, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodových charakteristík osobou, ktorá koná ako zamestnávateľ v akejkoľvek fáze prístupu k práci a zamestnaniu, pri vstupe do pracovného pomeru alebo pri odmietnutí vstupu do pracovného pomeru alebo počas jeho trvania, jeho platnosti, pri postupe alebo jeho ukončení predstavuje porušenie pracovného práva. V tom prípade grécky inšpektorát práce (SEPE) ukladá správne sankcie podľa článku 24 zákona č. 3996/2011 (séria I, č. 170).

A nakoniec v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania na základe rasy, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu, rodinného pôvodu, náboženského alebo iného presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo chronickej choroby, veku, rodinného alebo sociálneho stavu, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodovej charakteristiky nesú odporca alebo správny orgán na súde dôkazné bremeno, a teda musia dokázať, že neexistovali žiadne okolnosti, ktoré by predstavovali porušenie tejto zásady. Poškodený je tiež chránený pred prepustením alebo nepriaznivým zaobchádzaním vo všeobecnosti v reakcii na sťažnosť alebo žiadosť o právnu ochranu.

2. Existujú vo vašej krajine osobitné pravidlá pre prípady závažného porušenia ľudských práv? Vzťahujú sa tieto pravidlá na trestné činy proti životnému prostrediu alebo prípady závažného pracovného vykorisťovania?

Na základe článku 78 písm. i) zákona č. 4052/2012 „mimoriadne vykorisťujúcimi pracovnými podmienkami sú pracovné podmienky vrátane podmienok vyplývajúcich z rodovej alebo inej diskriminácie, pri ktorých existuje výrazný nepomer v porovnaní s podmienkami zamestnávania legálne zamestnaných pracovníkov a ktoré napríklad ovplyvňujú zdravie a bezpečnosť pracovníkov a ktoré porušujú ľudskú dôstojnosť“. V súlade s článkom 89 ods. 3 „v prípade nelegálneho zamestnávania maloletej osoby bez sprievodu, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, príslušná prokuratúra podnikne všetky potrebné kroky na zistenie jej totožnosti a štátnej príslušnosti a na zistenie, či je bez sprievodu. Vynaloží maximálne úsilie na rýchle lokalizovanie jej rodiny a okamžite prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie jej právneho zastúpenia a v prípade potreby zastúpenia v trestnom konaní. Príslušný prokurátor pre neplnoleté osoby, alebo ak taký nie je, príslušný prokurátor na súde prvého stupňa môže – ak sa rodina maloletého nenašla alebo ak prokurátor zistí, že repatriácia za súčasných okolností neslúži záujmom maloletého – nariadiť, aby sa prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany maloletej osoby do vydania rozhodnutia súdu, ktorému musí prokurátor predložiť žiadosť do tridsiatich dní, o vymenovaní poručníka v súlade s ustanoveniami článkov 1532, 1534 a 1592 Občianskeho zákonníka. 4. Týmto osobám sa poskytujú vhodné životné podmienky, ak nemajú primerané zdroje a ak to považuje za potrebné príslušný prokurátor na súde prvého stupňa. 5. Príslušné prokuratúry, súdne orgány a policajné orgány sú prednostne zodpovedné za ochranu a zabezpečenie uvedených obetí v súlade s príslušnými ustanoveniami, za poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb týmto osobám, ak nehovoria po grécky, za informovanie o ich zákonných právach a službách, ktoré majú k dispozícii, a o akejkoľvek potrebnej právnej pomoci, ktorú majú k dispozícii.“

3. Som obeťou porušenia ľudského práva v dôsledku aktivít európskej nadnárodnej korporácie, ku ktorému došlo mimo územia Európskej únie. Môžem sa obrátiť na súdy vo vašej krajine, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ? Za akých podmienok sa podáva žaloba za porušenie mojich práv? Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Táto možnosť nie je k dispozícii.

4. Môžu úrady ombudsmanov, orgány pre rovnosť alebo národné inštitúcie pre ľudské práva podporiť obete porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním, ktorých sa dopustili európske nadnárodné korporácie mimo územia Európskej únie? Môžu tieto subjekty prešetriť môj prípad, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ? Existujú vo vašej krajine iné verejné služby (napríklad inšpektorát práce alebo životného prostredia), ktoré môžu môj prípad prešetriť? Kde môžem nájsť informácie o mojich právach?

Táto možnosť nie je k dispozícii.

5. Ukladá vaša krajina európskym nadnárodným korporáciám povinnosť vytvoriť mechanizmus na podávanie sťažností alebo mediačné služby pre prípady porušenia práv v dôsledku ich podnikateľských aktivít? Vzťahuje sa táto povinnosť aj na porušenia, ku ktorým došlo mimo územia Európskej únie? Kto je vo vašej krajine zodpovedný za monitorovanie týchto aktivít? Sú verejne dostupné správy s informáciami o fungovaní tohto systému?

Grécko neukladá európskym nadnárodným korporáciám povinnosť vytvoriť mechanizmus na podávanie sťažností alebo mediačné služby pre prípady porušenia práv v dôsledku ich podnikateľských aktivít.

6. Mám osobitné práva ako zraniteľná obeť usilujúca sa o nápravu v prípadoch porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikaním? Mám prístup k právnej pomoci a za akých podmienok? Ktoré náklady bude právna pomoc pokrývať? Mám prístup k právnej pomoci za rovnakých podmienok, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ?

Na základe článku 78 písm. i) zákona č. 4052/2012 „mimoriadne vykorisťujúcimi pracovnými podmienkami sú pracovné podmienky vrátane podmienok vyplývajúcich z rodovej alebo inej diskriminácie, pri ktorých existuje výrazný nepomer v porovnaní s podmienkami zamestnávania legálne zamestnaných pracovníkov a ktoré napríklad ovplyvňujú zdravie a bezpečnosť pracovníkov a ktoré porušujú ľudskú dôstojnosť“. V súlade s článkom 89 ods. 3 „v prípade nelegálneho zamestnávania maloletej osoby bez sprievodu, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, príslušná prokuratúra podnikne všetky potrebné kroky na zistenie jej totožnosti a štátnej príslušnosti a na zistenie, či je bez sprievodu. Vynaloží maximálne úsilie na rýchle lokalizovanie jej rodiny a okamžite prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie jej právneho zastúpenia a v prípade potreby zastúpenia v trestnom konaní. Príslušný prokurátor pre neplnoleté osoby, alebo ak taký nie je, príslušný prokurátor na súde prvého stupňa môže – ak sa rodina maloletého nenašla alebo ak prokurátor zistí, že repatriácia za súčasných okolností neslúži záujmom maloletého – nariadiť, aby sa prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany maloletej osoby do vydania rozhodnutia súdu, ktorému musí prokurátor predložiť žiadosť do tridsiatich dní, o vymenovaní poručníka v súlade s ustanoveniami článkov 1532, 1534 a 1592 Občianskeho zákonníka. 4. Týmto osobám sa poskytujú vhodné životné podmienky, ak nemajú primerané zdroje a ak to považuje za potrebné príslušný prokurátor na súde prvého stupňa. 5. Príslušné prokuratúry, súdne orgány a policajné orgány sú prednostne zodpovedné za ochranu a zabezpečenie uvedených obetí v súlade s príslušnými ustanoveniami, za poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb týmto osobám, ak nehovoria po grécky, za informovanie o ich zákonných právach a službách, ktoré majú k dispozícii, a o akejkoľvek potrebnej právnej pomoci, ktorú majú k dispozícii.“

Ustanovenia zákona č. 3226/2004 umožňujú poskytovanie právnej pomoci občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín s nízkym príjmom a osobám bez štátnej príslušnosti, ak majú oprávnený pobyt alebo obvyklý pobyt v EÚ. Právnu pomoc nie je možné poskytnúť štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti, ak nemajú oprávnený pobyt alebo obvyklý pobyt v EÚ.

Poskytnutie právnej pomoci znamená oslobodenie od povinnosti zaplatiť všetky trovy konania alebo ich časť, a ak sa to osobitne požaduje, vymenovanie právnika, notára a súdneho vykonávateľa, ktorý príjemcu pomoci na základe príkazu na obhajobu zastupuje na súde a poskytuje mu pomoc potrebnú na vykonanie potrebných krokov.

Posledná aktualizácia: 20/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.