Podnikanie a ľudské práva

Malta

Autor obsahu
Malta

1. Aký druh súdnej ochrany mám vo vašej krajine ako obeť porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikaním? Je súčasťou tejto ochrany aj náhrada škody?

Každá obeť porušovania ľudských práv, či už súvisí s podnikaním, alebo nie, má právo obrátiť sa na súd s cieľom dosiahnuť nápravu a náhradu škody.

2. Existujú vo vašej krajine osobitné pravidlá pre prípady závažného porušenia ľudských práv? Vzťahujú sa tieto pravidlá na trestné činy proti životnému prostrediu alebo prípady závažného pracovného vykorisťovania?

Osobitné pravidlá pre prípady závažného porušovania ľudských práv neexistujú. Všetky prípady porušovania ľudských práv sa riešia rovnakým spôsobom.

3. Som obeťou porušenia ľudského práva v dôsledku aktivít európskej nadnárodnej korporácie, ku ktorému došlo mimo územia Európskej únie. Môžem sa obrátiť na súdy vo vašej krajine, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ? Za akých podmienok sa podáva žaloba za porušenie mojich práv? Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Zákony majú územnú platnosť. Jednotlivec sa musí pri určovaní lex fori opierať o medzinárodné právo súkromné, ak medzi stranami neexistuje dohoda, ktorá by bránila výberu uplatniteľných právnych predpisov.

4. Môžu úrady ombudsmanov, orgány pre rovnosť alebo národné inštitúcie pre ľudské práva podporiť obete porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním, ktorých sa dopustili európske nadnárodné korporácie mimo územia Európskej únie? Môžu tieto subjekty prešetriť môj prípad, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ? Existujú vo vašej krajine iné verejné služby (napríklad inšpektorát práce alebo životného prostredia), ktoré môžu môj prípad prešetriť? Kde môžem nájsť informácie o mojich právach?

Mandátom ombudsmana Malty v súlade s článkom 64A ústavy a článkami zákona o ombudsmanovi je „vyšetrovať kroky podniknuté vládou alebo v mene vlády, prípadne iným orgánom, subjektom alebo osobou, ktoré môžu byť stanovené zákonom (vrátane orgánu, subjektu alebo úradu zriadeného touto ústavou), ktoré predstavujú kroky prijaté pri výkone ich administratívnych funkcií“.

V súlade s článkom 12 ods. 1 zákona o ombudsmanovi je právomoc ombudsmana obmedzená na vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa:

„a) vlády vrátane akéhokoľvek vládneho ministerstva alebo iného orgánu vlády, ministra alebo parlamentného tajomníka, akéhokoľvek verejného úradníka a akéhokoľvek člena alebo zamestnanca uvedeného orgánu;

b) akéhokoľvek štatutárneho orgánu a akéhokoľvek partnerstva alebo iného orgánu, v ktorom má vláda alebo niektorý z uvedených orgánov alebo akákoľvek ich kombinácia kontrolný podiel alebo nad ktorým má účinnú kontrolu, vrátane akéhokoľvek riaditeľa, člena, vedúceho alebo iného úradníka tohto orgánu alebo partnerstva alebo jeho kontrolného orgánu (ďalej spoločne len „organizácia“); a

c) miestnych zastupiteľstiev a všetkých ich výborov, starostov, členov mestskej rady a zamestnancov všetkých miestnych zastupiteľstiev.“

Ombudsman nemá osobitný a formálny mandát na vyšetrovanie prípadov, v ktorých dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu základných práv, ani na nápravu, podporu alebo ochranu základných práv občanov.

Funkcie stanovené v článku 22 ods. 1 zákona o ombudsmanovi sú však dostatočne široké, aby umožnili tejto inštitúcii bez obmedzení sa angažovať v oblasti ľudských práv prostredníctvom:

  • vyšetrovania sťažností, ktoré majú prvok ľudských práv;
  • upozornenia orgánov na ohrozenie práv občanov;
  • v prípade porušenia prispievaním k riešeniu situácie vydaním odporúčaní na spravodlivé a efektívne vyriešenie problému s cieľom vyhnúť sa súdnemu konaniu.

Právomoc ombudsmana sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sa domnievajú, že boli poškodené, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo pôvod, za predpokladu, že daná osoba má osobný záujem na podstate sťažnosti. „Osoba“ tu zahŕňa fyzické aj právnické osoby.

Od orgánov alebo inštitúcií, ktoré podliehajú právomoci ombudsmana, sa vyžaduje, aby chránili ľudské práva a zabezpečovali ich presadzovanie. Preto, hoci je mandát ombudsmana obmedzený na verejné orgány, je možné vziať do úvahy situácie, keď obeť porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním tvrdí, že jej práva boli porušené, pretože tento verejný orgán alebo inštitúcia neposkytli danej osobe ochranu, na ktorú mala nárok.

Ombudsman môže vyšetriť každý prípad, aj keď osoba, ktorá podáva sťažnosť, nie je občanom EÚ alebo nežije v EÚ, za predpokladu, že podstata sťažnosti patrí do právomoci ombudsmana. Ak podstata sťažnosti podlieha právomoci ombudsmana alebo iného miestneho alebo regulačného orgánu, všetkým obetiam sa okrem toho poskytuje právna ochrana.

Právomoc ombudsmana preto nezávisí od podstaty veci alebo od toho, či poškodená strana žije na Malte, ale od údajného zlyhania orgánu, ktorý podlieha právomoci ombudsmana.

Pokiaľ ide o ďalšie verejné služby (napr. v oblasti zamestnanosti alebo životného prostredia) na Malte, existujú ďalšie verejné inštitúcie, ako je napríklad Oddelenie priemyselných vzťahov a zamestnanosti, Orgán pre životné prostredie a zdroje, Rozhodca pre finančné služby a Národná komisia na podporu rovnosti. Národná komisia na podporu rovnosti ako národný orgán pre rovnosť však môže vyšetrovať iba prípady diskriminácie a sexuálneho obťažovania, ktoré sa vyskytnú na Malte.

5. Ukladá vaša krajina európskym nadnárodným korporáciám povinnosť vytvoriť mechanizmus na podávanie sťažností alebo mediačné služby pre prípady porušenia práv v dôsledku ich podnikateľských aktivít? Vzťahuje sa táto povinnosť aj na porušenia, ku ktorým došlo mimo územia Európskej únie? Kto je vo vašej krajine zodpovedný za monitorovanie týchto aktivít? Sú verejne dostupné správy s informáciami o fungovaní tohto systému?

Malta neukladá európskym nadnárodným korporáciám povinnosť vytvoriť mechanizmus na podávanie sťažností alebo mediačné služby pre prípady porušenia práv v dôsledku ich podnikateľských aktivít. Mediačné služby na Malte prebiehajú vo veciach pred rodinným súdom alebo v konaní pred Radou pre reguláciu nájomného.

6. Mám osobitné práva ako zraniteľná obeť usilujúca sa o nápravu v prípadoch porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikaním? Mám prístup k právnej pomoci a za akých podmienok? Ktoré náklady bude právna pomoc pokrývať? Mám prístup k právnej pomoci za rovnakých podmienok, aj keď nie som občanom EÚ alebo nežijem na území EÚ?

Ak ste obeťou trestného činu uvedeného v kap. 539, článku 2 maltských zákonov (zákon o obetiach trestných činov) alebo obeťou domáceho násilia, ako sa uvádza v kap. 581 maltských zákonov (zákon o násilí na základe pohlavia a domácom násilí), máte nárok na právnu pomoc. Keď súd vydá príkaz na poskytnutie právnej pomoci, budete mať nárok na právnu pomoc a zastúpenie pred súdom. Súdne trovy a poplatky za právnika budú uhradené. Ak nie ste občanom EÚ, ale máte status na Malte, budete mať naďalej nárok na právnu pomoc. Ak ste občanom EÚ, ktorý žije mimo EÚ, naďalej budete mať právo na zastúpenie pred súdom na Malte a právo získať právnu pomoc.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.