Företag och mänskliga rättigheter

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

1. Jag har utsatts för företagsrelaterade kränkningar av mina mänskliga rättigheter. Vilket rättsligt skydd har jag i ert land? Inbegriper detta skydd skadestånd?

Enligt bestämmelserna i lag 174/1989 om arbetsgivares ansvar (obligatorisk försäkring), i dess ändrade lydelse, har arbetstagare som utsatts för företagsrelaterade kränkningar av sina mänskliga rättigheter rätt till ersättning vid en arbetsplatsolycka (dödsfall eller kroppsskada) som orsakats av och som inträffat under deras anställning, eller vid en arbetssjukdom som orsakats av deras arbete. Enligt lagen måste alla arbetsgivare teckna en försäkring som skyddar dem mot ansvar vid en arbetsplatsolycka eller arbetssjukdom som drabbar en anställd. Detta krav gäller även vid anställning av personer med hemvist i Cypern som arbetar utomlands och som drabbas av en olycka eller arbetssjukdom. I lagen fastställs den lägsta ersättningen för varje olycka eller arbetssjukdom som en anställd drabbas av (160 000 euro) eller för varje enskilt fall eller grupp av fall som orsakas av samma händelse (3 415 000 euro), inklusive utlägg och ränta.

För att få ett högre skadestånd än den lagstadgade ersättningen måste den anställde väcka talan vid domstol.

Arbetsinspektionens inspektörer utför inspektioner av arbetsgivares filialer/driftställen för att kontrollera att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagstiftningen. De kontrollerar även om det finns något dokument som styrker att arbetsgivaren har tecknat den obligatoriska ansvarsförsäkringen.

2. Har ni särskilda regler för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna? Gäller dessa regler vid miljöbrott och grov arbetsexploatering?

Se svaret på fråga 1 ovan.

3. Jag har utsatts för en människorättskränkning av ett transnationellt europeiskt företag utanför EU. Har jag möjlighet till rättslig prövning i ert land om jag inte är EU-medborgare och inte bor i EU? När kan jag hävda att mina rättigheter har kränkts? Var kan jag få mer information?

Nej, någon sådan möjlighet finns inte. Grundat på de uppgifter som anges i frågan verkar det inte finnas den anknytning till Cypern som krävs för att de cypriotiska domstolarna ska vara behöriga att pröva ärendet.

4. Kan ombudsmannainstitutioner, likabehandlingsorgan eller nationella institut för mänskliga rättigheter stödja offer för företagsrelaterade människorättskränkningar som begåtts av transnationella europeiska företag utanför EU? Kan dessa organisationer utreda mitt fall om jag inte är EU-medborgare och inte bor i EU? Finns det andra offentliga inrättningar (t.ex. arbetsinspektion eller miljöinspektion) i ert land som kan utreda mitt fall? Var kan jag få information om mina rättigheter?

Nej. Tredjelandsmedborgare som påstår sig ha utsatts för människorättskränkningar får motsvarande skydd av oberoende institutioner, förutsatt att brottet begicks i Cypern.

5. Är transnationella europeiska företag i ert land skyldiga att inrätta mekanismer för klagomål eller medlingstjänster för kränkningar som orsakats av deras affärsverksamheter? Gäller dessa skyldigheter även kränkningar som ägt rum utanför EU? Vem har ansvaret för att övervaka dessa aktiviteter i ert land? Finns det offentliga rapporter som ger information om hur systemet fungerar?

I förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister åläggs företag med nätbutiker att tillhandahålla information om plattformen för tvistlösning online på sina webbplatser.

6. Har jag särskilda rättigheter om jag som brottsoffer i en utsatt situation begär rättslig prövning av företagsrelaterade människorättskränkningar? Kan jag få rättshjälp och i så fall på vilka villkor?

Varje fysisk person vars mänskliga rättigheter har kränkts har rätt till rättshjälp om de bor i Cypern, oavsett om de är cypriotiska medborgare eller EU-medborgare.

Vilka kostnader kommer att täckas av rättshjälpen?

Rättshjälp beviljas för

  • tillgång till advokat,
  • juridisk rådgivning, och
  • juridiskt ombud i domstol.

Kan jag få rättshjälp på samma villkor om jag inte är EU-medborgare och inte bor i EU?

Nej.

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.