Основни права в Европейския съюз

Органи и правни инструменти, които защитават Вашите права в ЕС

Правни инструменти

В ЕС основните Ви права са защитени:

Хартата:

  • обединява в един текст всички права (лични, граждански, политически, икономически, социални), от които се ползват хората в рамките на ЕС
  • кодифицира ги като набор от основни права
  • съдържа и по-нови права, като например правото на защита на данните и правото на добра администрация.

За повече информация, моля, разгледайте нашето приложение във връзка с Хартата.

Вж. също стратегията на Комисията за прилагане на Хартата.

Хартата не предоставя на институциите на ЕС (Европейската комисия) общо правомощие за намеса в държавите от ЕС по въпроси, свързани с основните права.

Комисията може да се намесва само когато въпросът касае правото на ЕС, например когато чрез национална мярка правото на ЕС се прилага по начин, който е несъвместим с Хартата.

Органи

По проблеми, за които считате, че водят до нарушаване на основните Ви права, е възможно да получите помощ от следните органи:

1. Съд на Европейския съюз

Можете да заведете дело в Съда на ЕС, ако считате, че правен акт на ЕС нарушава Вашите основни права (в качеството Ви на физическо лице или организация). При определени условия Съдът може да отмени такъв акт.

Не можете да предявявате иск директно срещу друго физическо лице, организация или правителство пред Съда на Европейския съюз.

2. Европейски съд по правата на човека (Съвет на Европа)

Можете да заведете дело в този съд, ако считате, че държава от ЕС е нарушила основно право, защитено от Европейската конвенция за правата на човека.

Проверете дали жалбата Ви е допустима

Съдът тълкува Конвенцията — инструмент, който не е на ЕС, но е обвързващ за всички държави от ЕС.

3. Агенция за основните права

Агенцията на ЕС за основните права предоставя помощ и експертни знания относно основните права за институциите на ЕС и правителствата на държавите — членки на ЕС, когато същите прилагат правото на ЕС.

Тя събира и публикува данни за това как тези права се спазват във всички държави от ЕС в рамките на правото на ЕС.

Последна актуализация: 09/07/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.