Grundlæggende rettigheder i EU

Organer og retsakter, der beskytter dine rettigheder i EU

Retsakter

Dine grundlæggende rettigheder er beskyttet i EU:

Chartret:

  • samler alle de rettigheder (personlige, civile, politiske, økonomiske , sociale), som borgerne i EU nyder godt af, i én tekst
  • lovfæster dem som en række grundlæggende rettigheder
  • indeholder nyere rettigheder, såsom databeskyttelse og god forvaltningsskik

For yderligere oplysninger, se vores charter app.

Se også Kommissionens strategi for gennemførelse af chartret.

Chartret giver ikke EU-institutionerne (Europa-Kommissionen) en generel beføjelse til at gribe ind i spørgsmål om grundlæggende rettigheder i EU-landene.

Kommissionen kan kun gribe ind, når EU-retten tilsidesættes , f.eks. når en national foranstaltning anvender EU-retten på en måde, der er uforenelig med chartret.

Organer

Følgende organer kan eventuelt hjælpe dig med forhold, som du mener krænker dine grundlæggende rettigheder:

1. EU-Domstolen

Du kan indbringe en sag for Domstolen, hvis du mener, at en EU-retsakt krænker dine grundlæggende rettigheder (enten som privatperson eller organisation). Under visse omstændigheder kan Domstolen annullere en sådan retsakt.

Du kan ikke sagsøge en person, organisation eller regering direkte ved EU-Domstolen.

2. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Europarådet)

Du kan anlægge sag ved denne domstol, hvis du mener, at et EU-land har krænket en grundlæggende rettighed, der er beskyttet af den Europæiske menneskerettighedskonvention.

Undersøg om dit søgsmål kan antages til behandling

Menneskerettighedsdomstolen fortolker konventionen https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/– der ikke er en EU-retsakt, men som er bindende for alle EU-lande.

3. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder yder bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til EU's institutioner og medlemslandenes regeringer, når de gennemfører EU-retten.

Det indsamler og offentliggør oplysninger om, hvordan disse rettigheder overholdes i alle EU-lande inden for rammerne af EU-rettens anvendelsesområde.

Sidste opdatering: 21/10/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.