Θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι φορείς και τα νομικά έγγραφα που προστατεύουν τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Νομικές πράξεις

Τα θεμελιώδη σας δικαιώματα προστατεύονται στην ΕΕ:

Ο Χάρτης:

  • συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο όλα τα δικαιώματα (ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά) που απολαμβάνουν οι πολίτες εντός της ΕΕ
  • τα κωδικοποιεί ως μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • περιέχει και πιο πρόσφατα δικαιώματα, όπως η προστασία των δεδομένων και η χρηστή διοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την εφαρμογή μας για τον Χάρτη.

Βλ. επίσης τη στρατηγική της Επιτροπής για την εφαρμογή του Χάρτη.

Ο Χάρτης δεν παρέχει στα όργανα της ΕΕ (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) γενική εξουσία παρέμβασης σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνο όταν εμπλέκεται το ενωσιακό δίκαιο, για παράδειγμα όταν ένα εθνικό μέτρο εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τον Χάρτη.

Φορείς

Οι ακόλουθοι φορείς μπορούν ενδεχομένως να σας βοηθήσουν σε ζητήματα που θεωρείτε ότι παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας:

1. Δικαστήριο της ΕΕ

Μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο αν πιστεύετε ότι μια νομική πράξη της ΕΕ παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά σας (είτε ως ιδιωτών είτε ως νομικών προσώπων). Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει την πράξη αυτή.

Δεν μπορείτε να στραφείτε απευθείας κατά άλλου ιδιώτη, φορέα ή κυβέρνησης μέσω του Δικαστηρίου.

2. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο αυτό αν θεωρείτε ότι μια χώρα της ΕΕ έχει παραβιάσει θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ελέγξτε αν η καταγγελία σας είναι παραδεκτή

Το δικαστήριο ερμηνεύει τη σύμβαση https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/— η οποία δεν αποτελεί πράξη της ΕΕ, αλλά είναι δεσμευτική για όλες τις χώρες της ΕΕ.

3. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ παρέχει συνδρομή και πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα όργανα της ΕΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο.

Ο Οργανισμός συλλέγει και δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα αυτά γίνονται σεβαστά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.