Temeljna prava u Europskoj uniji

Tijela i pravni dokumenti koji štite vaša prava u EU-u

Pravni instrumenti

Vaša se temeljna prava u EU-u štite:

Povelja:

  • objedinjuje sva prava (osobna, građanska, politička, ekonomska, socijalna) zajamčena osobama u EU-u u jedan tekst
  • kodificira ta prava kao skup temeljnih prava
  • sadržava novija prava, kao što su pravo na zaštitu podataka i pravo na dobru upravu.

Za više informacija pogledajte aplikaciju o Povelji.

Pročitajte i Komisijinu strategiju za provedbu Povelje.

Poveljom se institucijama EU-a (Europskoj komisiji) ne daje opće pravo interveniranja u državama članicama u području temeljnih prava.

Komisija može intervenirati samo kad je riječ o pravu EU-a, primjerice ako se nacionalnom mjerom pravo EU-a primjenjuje na način koji je nespojiv s Poveljom.

Tijela

Ako mislite da su vam narušena temeljna prava, sljedeća tijela mogla bi vam pomoći:

1. Sud Europske unije

Možete pokrenuti postupak pred Sudom ako smatrate da se pravnim aktom EU-a narušavaju vaša temeljna prava (kao pojedinca ili kao organizacije). U određenim okolnostima Sud može poništiti takav akt.

Ne možete izravno pokrenuti postupak protiv drugog pojedinca ili organizacije pred Sudom Europske unije.

2. Europski sud za ljudska prava (Vijeće Europe)

Možete pokrenuti postupak pred tim sudom ako smatrate da je država članica EU-a prekršila temeljno pravo zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima.

Provjerite je li vaša pritužba dopuštena

Sud tumači konvenciju https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/ koja nije instrument EU-a, ali je obvezujuća za sve države članice.

3. Agencija za temeljna prava

Agencija EU-a za temeljna prava pruža pomoć i stručno znanje o temeljnim pravima institucijama EU-a i vladama država članica pri provedbi prava EU-a.

Agencija prikuplja i objavljuje podatke o tome poštuju li se temeljna prava u svim državama članicama EU-a u području primjene prava EU-a.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.