Grondrechten in de Europese Unie

De instanties en wetteksten die uw rechten in de EU beschermen

Wetteksten

Uw grondrechten in de EU worden beschermd op:

Het Handvest:

  • verenigt alle rechten (persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale) die mensen in de EU hebben, in één tekst.
  • codificeert deze als een reeks grondrechten
  • bevat meer recente rechten, zoals gegevensbescherming en behoorlijk bestuur.

Voor meer informatie, zie onze Charter app.

Zie ook de strategie voor de tenuitvoerlegging van het Handvest van de Commissie.

Het Handvest verleent Europese instellingen (de Europese Commissie) geen algemene bevoegdheid om tussenbeide te komen in kwesties over grondrechten in de landen van de EU.

De Commissie kan alleen tussenbeide komen wanneer het EU-recht in het geding is, bijvoorbeeld wanneer met een nationale maatregel EU-recht wordt toegepast op een wijze die niet verenigbaar is met het Handvest.

Instanties

De volgende instanties kunnen u mogelijk helpen wanneer u van oordeel bent dat uw grondrechten zijn geschonden:

1. Hof van Justitie van de EU

U kunt een vordering instellen bij het Hof wanneer u van oordeel bent dat een EU-rechtshandeling uw grondrechten schendt (hetzij als particulier, hetzij als organisatie). Onder bepaalde voorwaarden kan het Hof een dergelijke handeling nietig verklaren.

Voor het Hof van Justitie kunt u niet rechtstreeks actie ondernemen tegen een andere particulier, organisatie of overheid.

2. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa)

U kunt bij dit Hof een vordering instellen, wanneer u van oordeel bent dat een EU-land een grondrecht heeft geschonden dat wordt beschermd door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Ga na of uw klacht ontvankelijk is

Het Hof legt het verdrag uit https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/– het verdrag is geen EU-instrument, maar een instrument dat bindend is voor alle EU-landen.

3. Bureau voor de grondrechten

Het Bureau van de EU voor de grondrechten biedt ondersteuning en deskundigheid inzake grondrechten aan de EU-instellingen en de regeringen van de EU-lidstaten wanneer zij het EU-recht ten uitvoer leggen.

Het verzamelt en publiceert gegevens over de wijze waarop deze rechten in alle EU-landen worden nageleefd, binnen de werkingssfeer van het EU-recht.

Laatste update: 21/10/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.