Grundläggande rättigheter i EU

De organ och rättshandlingar som skyddar dina rättigheter i EU.

Rättsinstrument

Dina grundläggande rättigheter skyddas i EU

Stadgan:

  • samlar alla rättigheter (personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala) som invånarna i EU åtnjuter i en enda text och
  • kodifierar dem i en uppsättning grundläggande rättigheter
  • innehåller nyare rättigheter, t.ex. rätten till skydd för personuppgifter och rätten till god förvaltning.

För mer information, se vår app om stadgan.

Se även kommissionens strategi för genomförandet av stadgan.

Stadgan ger inte EU-institutioner (Europeiska kommissionen) en allmän rätt att ingripa i människorättsfrågor i EU-länder.

Kommissionen får bara ingripa om EU-rätten berörs, exempelvis om man i samband med en nationell åtgärd tillämpar EU-rätten på ett sätt som strider mot stadgan.

Organ

Följande organ kan eventuellt hjälpa dig om du anser att dina grundläggande rättigheter har kränkts:

1. EU-domstolen

Du kan väcka talan vid domstolen om du anser att en EU-rättsakt kränker dina grundläggande rättigheter (som person eller organisation). Om vissa villkor är uppfyllda kan domstolen upphäva en sådan rättsakt.

Du kan inte väcka en direkt talan mot en annan person eller organisation eller regering via domstolen.

2. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna - Europadomstolen (Europarådet)

Du kan väcka talan vid denna domstol om du anser att ett EU-land har kränkt dina grundläggande rättigheter som skyddas genom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Kontrollera om ditt klagomål kan tas upp till prövning

Domstolen tolkar konventionen https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/– som inte är ett EU-instrument men som är bindande för alla EU-länder.

3. Byrån för grundläggande rättigheter

EU:s byrå får grundläggande rättigheter tillhandahåller råd och sakkunskap om grundläggande rättigheter till EU-institutioner och EU-medlemsstaternas regeringar när dessa genomför EU-lagstiftningen.

Den samlar in och offentliggör uppgifter om hur dessa rättigheter respekteras i EU-länderna inom ramen för EU:s lagstiftning.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.