Kas minu juhtumi suhtes saab kohaldada põhiõiguste hartat?

Kui leiate, et Teie põhiõigusi on rikutud, saate selle osa abil välja selgitada, kas juhtumi lahendamisel saab tugineda põhiõiguste hartale.

Sissejuhatus

Selle kontrollnimekirja abil saate välja selgitada, kas konkreetne juhtum kuulub ELi põhiõiguste harta kohaldamisalasse.

Hartat kohaldatakse:

  • ELi asutustele või
  • liikmesriikide asutustele üksnes juhul, kui nad kohaldavad liidu õigust.

Kontrollnimekirja abil saate kindlaks teha, kas liikmesriigi asutuse tegevus on seotud ELi õiguse kohaldamisega.

Vajate rohkem teavet?

Vastutuse välistamine

Kontrollnimekiri on esitatud üksnes suunaval eesmärgil; tegemist ei ole õigusnõustamisega ja autorit ei saa selle eest vastutavaks pidada.

Kui vajate abi kohtumenetluse algatamiseks, küsige nõu juristilt.

Juhendis täpsustatakse üksnes seda, kas teoorias on võimalik üksikjuhtumi suhtes kohaldada põhiõiguste hartat. Jaatav vastus sellele küsimusele ei tähenda automaatselt seda, et tegemist on harta rikkumisega.

Kontrollnimekiri


Sissejuhatus

Selle kontrollnimekirja abil saate välja selgitada, kas konkreetne juhtum kuulub ELi põhiõiguste harta kohaldamisalasse.

Hartat kohaldatakse:

  • ELi asutustele või
  • liikmesriikide asutustele üksnes juhul, kui nad kohaldavad liidu õigust.

Kontrollnimekirja abil saate kindlaks teha, kas liikmesriigi asutuse tegevus on seotud ELi õiguse kohaldamisega.

Vajate rohkem teavet?

Vastutuse välistamine

Kontrollnimekiri on esitatud üksnes suunaval eesmärgil; tegemist ei ole õigusnõustamisega ja autorit ei saa selle eest vastutavaks pidada.

Kui vajate abi kohtumenetluse algatamiseks, küsige nõu juristilt.

Juhendis täpsustatakse üksnes seda, kas teoorias on võimalik üksikjuhtumi suhtes kohaldada põhiõiguste hartat. Jaatav vastus sellele küsimusele ei tähenda automaatselt seda, et tegemist on harta rikkumisega.

Kontrollnimekiri


Kes esitab kaebuse põhiõiguse rikkumise kohta?


Teave harta kohasele kaitsele õigust omavate isikute kohta on esitatud juhendi II osa jaotises 1.
Viimati uuendatud: 19/01/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.