Vai Harta attiecas uz manu gadījumu?

Ja persona uzskata, ka tiek pārkāptas viņas pamattiesības, šī sadaļa palīdzēs noskaidrot, vai harta garantē attiecīgu aizsardzību.

Ievads

Ar šā kontrolsaraksta palīdzību ir iespējams konstatēt, vai uz konkrēto gadījumu attiecas ES Pamattiesību harta.

Harta attiecas vienīgi uz aktiem, kurus ieviesusi:

  • ES iestāde/struktūra vai
  • ES dalībvalsts iestāde, īstenojot ES tiesību aktus.

Ar šā kontrolsaraksta palīdzību ir iespējams konstatēt, vai ar dalībvalsts aktu tiek īstenoti ES tiesību akti.

Papildinformācija

Atruna

Šis kontrolsaraksts ir paredzēts vienīgi informatīvām vajadzībām; tas nav uzskatāms par juridisku konsultāciju fiziskām personām, un mēs šai sakarā neuzņemamies nekādu juridisku atbildību.

Ikvienam, kas vēlas saņemt padomu par to, kā uzsākt tiesvedību, ir nepieciešamas profesionālu juristu konsultācijas par konkrēto situāciju.

Šis skaidrojums attiecas tikai uz jautājumu, vai Pamattiesību hartu teorētiski var piemērot konkrētam gadījumam. Ja arī atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, tas vēl nenozīmē, ka konkrētajā gadījumā ir pieļauts hartas pārkāpums.

Kontrolsaraksts


Ievads

Ar šā kontrolsaraksta palīdzību ir iespējams konstatēt, vai uz konkrēto gadījumu attiecas ES Pamattiesību harta.

Harta attiecas vienīgi uz aktiem, kurus ieviesusi:

  • ES iestāde/struktūra vai
  • ES dalībvalsts iestāde, īstenojot ES tiesību aktus.

Ar šā kontrolsaraksta palīdzību ir iespējams konstatēt, vai ar dalībvalsts aktu tiek īstenoti ES tiesību akti.

Papildinformācija

Atruna

Šis kontrolsaraksts ir paredzēts vienīgi informatīvām vajadzībām; tas nav uzskatāms par juridisku konsultāciju fiziskām personām, un mēs šai sakarā neuzņemamies nekādu juridisku atbildību.

Ikvienam, kas vēlas saņemt padomu par to, kā uzsākt tiesvedību, ir nepieciešamas profesionālu juristu konsultācijas par konkrēto situāciju.

Šis skaidrojums attiecas tikai uz jautājumu, vai Pamattiesību hartu teorētiski var piemērot konkrētam gadījumam. Ja arī atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, tas vēl nenozīmē, ka konkrētajā gadījumā ir pieļauts hartas pārkāpums.

Kontrolsaraksts


Kas iesniedz sūdzību par pamattiesību pārkāpumu?


Informācijai par personām, kas izmanto aizsardzību, ko garantē Harta, skatiet pamācības II daļas 1. sadaļu.
Lapa atjaunināta: 19/01/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.