Kan stadgan tillämpas i mitt fall?

Om du anser att dina grundläggande rättigheter kränks hjälper detta avsnitt dig att ta reda på om EU-stadgan kan skydda dig.

Inledning

Med hjälp av denna checklista kan man ta reda på om ett visst fall omfattas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Stadgan tillämpas endast på åtgärder från

  • EU-organ, eller
  • nationella organ i EU-länder, när dessa genomför EU-lagstiftning.

Med hjälp av checklistan kan man avgöra när nationella organ agerar för att genomföra EU:s lagstiftning.

Behöver du mer information?

Ansvarsfriskrivning

Syftet med denna checklista är endast att ge vägledning. Den ger inte juridisk rådgivning till enskilda och vi tar inget ansvar i detta avseende.

Om du är en privatperson som vill ha råd om hur du väcker talan bör du söka professionell juridisk rådgivning om just din situation.

Här ges bara vägledning om huruvida stadgan rent teoretiskt är tillämplig i ett enskilt fall. Om svaret på den frågan är ja, innebär detta inte automatiskt att stadgan har åsidosatts.

Checklista


Inledning

Med hjälp av denna checklista kan man ta reda på om ett visst fall omfattas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Stadgan tillämpas endast på åtgärder från

  • EU-organ, eller
  • nationella organ i EU-länder, när dessa genomför EU-lagstiftning.

Med hjälp av checklistan kan man avgöra när nationella organ agerar för att genomföra EU:s lagstiftning.

Behöver du mer information?

Ansvarsfriskrivning

Syftet med denna checklista är endast att ge vägledning. Den ger inte juridisk rådgivning till enskilda och vi tar inget ansvar i detta avseende.

Om du är en privatperson som vill ha råd om hur du väcker talan bör du söka professionell juridisk rådgivning om just din situation.

Här ges bara vägledning om huruvida stadgan rent teoretiskt är tillämplig i ett enskilt fall. Om svaret på den frågan är ja, innebär detta inte automatiskt att stadgan har åsidosatts.

Checklista


Vem hävdar att en grundläggande rättighet har kränkts?


Läs om vem som skyddas av stadgan i avsnitt 1 i del II i handledningen.
Senaste uppdatering: 19/01/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.