Παρουσίαση του Χάρτη

Στα τμήματα αυτά θα βρείτε εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και για το πεδίο εφαρμογής του, την ερμηνεία και τα αποτελέσματά του.