Списък на компетентните съдилища и органи

Настоящият раздел съдържа преглед на националните съдилища и на други национални органи извън съдебната система, както и на органите на ЕС и международните органи, разглеждащи жалби.