Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Βάση δεδομένων της νομοθεσίας για τους καταναλωτές

Ένα εργαλείο που θα παρέχει σε όλους εύκολη πρόσβαση στους εθνικούς κανόνες που μεταφέρουν τις βασικές οδηγίες της ΕΕ για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για ποιους προορίζεται;

Για όλους – από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έως τους επαγγελματίες νομικούς και τις αρχές επιβολής του νόμου.

Τι καλύπτει;

Περιλαμβάνει:

  • βασικές οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το δίκαιο για τους καταναλωτές
  • μέτρα για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο
  • παλαιότερες νομικές αποφάσεις των χωρών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
  • σχετικές εθνικές διοικητικές πρακτικές

Πώς λειτουργεί;

Βοηθά καταναλωτές, επιχειρήσεις, δικηγόρους, δικαστές κ.λπ. να ελέγξουν γρήγορα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο για τους καταναλωτές.

Με ποιον τρόπο εντάσσεται στη γενική πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές;

Σκοπός του είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές, να διευκολύνει τη συμμόρφωση και να κάνει αποτελεσματικότερη την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας.

Για να βοηθήσετε να γίνει αυτή η βάση δεδομένων όσο το δυνατόν πιο πλήρης και πιο εύχρηστη, στείλτε μας τα σχόλιά σας συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.

Χώρα

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει, για κάθε κράτος μέλος, τα σημαντικότερα στοιχεία σχετικά με τη νομολογία, τη νομική θεωρία και βιβλιογραφία, καθώς και άλλα δεδομένα, όπως διοικητικές πράξεις εθνικών επίσημων φορέων.

οδηγίας

Ισχύουσες και καταργηθείσες οδηγίες της ΕΕ στον τομέα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Για κάθε άρθρο της οδηγίας, η βάση δεδομένων περιέχει τη σχετική νομολογία, νομική θεωρία και βιβλιογραφία, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως διοικητικές πράξεις και αποφάσεις άλλων επίσημων αρχών. Το υλικό ταξινομείται ανά χώρα, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση διαφορετικών ερμηνειών και εφαρμογών.

επιβολής

Μέσα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των οδηγιών και, ως εκ τούτου, προστασίας των καταναλωτών, ανά κράτος μέλος. Τα μέσα αυτά ταξινομούνται σε ομάδες, όπως διοικητική επιβολή, εκτέλεση μέσω δικαστικής προσφυγής, κυρώσεις και άλλα είδη. Ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα: ποια μέσα χρησιμοποιούνται, ποιος δικαιούται να τα χρησιμοποιεί, ποιες είναι οι σχετικές διαδικασίες και απαιτήσεις, διαφορά μεταξύ αστικών και ποινικών κυρώσεων ή η ύπαρξη οργάνου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Περίληψη

Σκοπός κάθε οδηγίας, τα βασικά σημεία της και ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει επίσης το γενικό πλαίσιο και τις σχετικές πράξεις της ΕΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.