Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Spotrebiteľské právo – databáza

Nástroj, ktorý každému umožní ľahký prístup k vnútroštátnym pravidlám transponujúcim kľúčové spotrebiteľské smernice EÚ v členských štátoch EÚ.

Komu je určený?

Všetkým – od spotrebiteľov a podnikov až po právnikov z praxe a orgány presadzovania práva.

Čo obsahuje?

Sú tu:

  • kľúčové smernice EÚ v oblasti spotrebiteľského práva,
  • opatrenia na ich začlenenie do vnútroštátneho práva,
  • predchádzajúce rozsudky z krajín EÚ a Súdneho dvora a
  • príslušné vnútroštátne administratívne postupy.

Ako funguje?

Spotrebitelia, podniky, právnici z praxe, sudcovia a iní si vďaka nemu budú môcť promptne overiť práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

Aká je jeho úloha v rámci celkovej spotrebiteľskej politiky EÚ?

Cieľom tohto nástroja je zvýšiť informovanosť o právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, uľahčiť ich dodržiavanie a zlepšiť ich presadzovanie.

Ak chcete prispieť k zvyšovaniu úplnosti a užívateľskej ústretovosti tejto databázy, uveďte svoje pripomienky sem.

Štát

Národné transpozície smerníc EÚ v oblasti spotrebiteľského práva. Táto databáza zahŕňa najrelevantnejšie dokumenty jednotlivých členských štátov týkajúce sa judikatúry, doktríny a právnickej literatúry, ako aj ďalšie materiály, ako sú administratívne akty vnútroštátnych orgánov.

Smernice

Súčasné a zrušené smernice EÚ v oblasti spotrebiteľského práva. Pre každý článok smernice databáza obsahuje najrelevantnejšiu judikatúru, právnickú literatúru a doktrínu, ako aj ďalšie materiály, ako sú administratívne akty a rozhodnutia ďalších oficiálnych orgánov. Materiály sú kategorizované podľa krajiny, čo umožňuje komparáciu rôznych výkladov a uplatnení.

Presadzovanie

Nástroje členského štátu na zaručenie správneho uplatňovania smerníc, a tým na ochranu spotrebiteľov. Nástroje sa zoskupujú do rôznych kategórií, napríklad presadzovanie administratívnych predpisov, presadzovanie prostredníctvom súdneho konania, sankcií a ďalších druhov. Okrem iných otázok sa rieši: ktoré nástroje sa používajú, kto je poverený na ich použitie, aké sú postupy a požiadavky, rozdiel medzi občianskoprávnymi a trestnoprávnymi sankciami, alebo či existuje mimosúdny orgán na mimosúdne urovnávanie sporov.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.