Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Databas över konsumentlagstiftningen

Ett verktyg för att underlätta för alla att på ett enkelt sätt få tillgång till de nationella bestämmelser som införlivar de viktigaste EU-konsumentdirektiven i EU: s medlemsstater.

Vem är det till för?

Verktyget kan användas av alla – konsumenter, företag, rättstillämpare och myndigheter med ansvar för brottsbekämpning.

Vad innehåller det?

Det innehåller följande:

  • EU:s viktigaste direktiv om konsumentlagstiftning
  • bestämmelser som införlivar dem i nationell lagstiftning
  • rättspraxis från EU-länder och EU-domstolen
  • relevant nationell förvaltningspraxis.

Hur fungerar verktyget?

Konsumenter, företag, jurister, domare m.fl. kan snabbt ta reda vilka rättigheter och skyldigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Hur passar verktyget in i EU:s övergripande konsumentpolitik?

Syftet är att öka medvetenheten om EU:s konsumentlagstiftning, att göra det lättare att följa den och förbättra tillämpningen av den.

För att göra databasen möjligast fullständig och lättanvänd kan användarna sända oss sina synpunkter på följande formulär.

Direktiv

Gällande och upphävda EU-direktiv om konsumenträtt. För varje artikel i direktivet anges relevant rättspraxis, rättslitteratur och doktrin samt föreskrifter och förvaltningsbeslut från andra offentliga myndigheter. Materialet kategoriseras efter land så att det går att jämföra olika tolkningar och tillämpningar.

Tillämpning

Instrument som garanterar en korrekt tillämpning av direktiven och därmed konsumentskyddet i de olika medlemsländerna. Instrumenten är indelade efter administrativ verkställighet, verkställighet genom rättsliga åtgärder, påföljder och andra typer av åtgärder. Bland annat förklaras vilka instrument som används, vem som får använda dem, vilka förfaranden och krav som gäller, skillnaden mellan civilrättsliga och straffrättsliga påföljder och om det finns ett organ för tvistlösning utanför domstol.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.