Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Negodīgas komercprakses direktīva (2005/29)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir definēta uzņēmēju negodīga komercprakse attiecībā pret patērētājiem, kas Eiropas Savienībā ir aizliegta. To piemēro jebkurai tirgotāja darbībai vai noklusējumam, kas ir tieši saistīts ar produkta popularizēšanu, pārdošanu vai piegādi patērētājiem. Tādējādi tā palīdz aizsargāt patērētāju ekonomiskās intereses pirms komercdarījuma, tā laikā un pēc tā.
 • Ar to nodrošina vienādu aizsardzības līmeni visiem patērētājiem neatkarīgi no tā, kur ES teritorijā veikts pirkums vai pārdošanas darījums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Komercprakse ir negodīga, ja:
  • tā ir pretrunā profesionālās rūpības* prasībām;
  • tā var būtiski kropļot vidusmēra patērētāja* saimniecisko rīcību.
 • Atsevišķiem patērētājiem nodrošina augstāku aizsardzības līmeni, jo viņi ir īpaši neaizsargāti pret šādu praksi vai attiecīgo produktu, vai arī viņu vecuma (bērni vai gados vecāki cilvēki), lētticības vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ.
 • Direktīvā kā īpaši negodīgas definētas divas komercprakses kategorijas: maldinoša komercprakse (darbība vai noklusējums) un agresīva komercprakse.

Maldinoša komercprakse

Maldinošas darbības

Komercprakse ir maldinoša, ja tajā sniedz nepareizu vai nepatiesu informāciju vai arī ja tā var maldināt vidusmēra patērētāju, pat ja informācija ir faktiski pareiza, un liek patērētājam pieņemt lēmumu veikt darījumu, kādu viņš citādi nebūtu pieņēmis. Šādas rīcības piemēri ir nepareizas vai maldinošas informācijas sniegšana par:

 • produkta esamību vai īpašībām;
 • produkta galvenajām īpašībām (pieejamība, labumi, riski, sastāvs, ģeogrāfiskā izcelsme, rezultāti, ko var gaidīt, to lietojot, utt.);
 • tirgotāja saistību apjomu (kas noteikts rīcības kodeksā, ko viņš ir uzņēmies ievērot);
 • cenu un konkrēta cenas atvieglojuma esamību;
 • vajadzību pēc apkopes vai labošanas.

Maldinoša noklusēšana

Komercprakse ir maldinoša arī tad, ja būtiska informācija, kas vidusmēra patērētājam ir vajadzīga, lai varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, tiek noklusēta vai tiek sniegta neskaidrā, nesaprotamā, divdomīgā veidā vai nepiemērotā laikā un tādējādi liek patērētājam pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis.

Agresīva komercprakse

 • Patērētājam lēmums veikt darījumus ir jāpieņem brīvi. Komercprakse ir agresīva un negodīga, ja tā ar uzmākšanos, piespiešanu vai nesamērīgu ietekmi* būtiski ietekmē vidusmēra patērētāja izvēles brīvību un tādējādi liek viņam pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis.
 • Lai konstatētu, vai komercprakse ir agresīva, ir jāņem vērā vairāki elementi. Tie ir šādi:
  • prakses iedaba, vieta un ilgums;
  • draudīgas vai aizvainojošas runas vai uzvedības iespējama izmantošana;
  • tas, vai tirgotājs izmanto jebkurus konkrētus tik nopietnus apstākļus (piemēram, nāvi vai smagu slimību), kas mazina patērētāja spriestspēju, lai ietekmētu patērētāju lēmumu par produktu;
  • jebkuri nesamērīgi nelīgumiski nosacījumi, ko tirgotājs uzliek patērētājam, kurš vēlas izmantot līgumiskas tiesības (piemēram, izbeigt līgumu vai izvēlēties citu līgumu).
 • Direktīvas I pielikumā ir uzskaitīts 31 tādas komercprakses piemērs, kas jebkuros apstākļos uzskatāma par negodīgu.

Piemērošanas novērtēšana

 • Eiropas Komisija 2013. gadā publicēja pirmo novērtējuma ziņojumu par to, kā ES valstis piemēro šo direktīvu, kurā izklāstīti arī pasākumi, kas nepieciešami tās sniegto ieguvumu palielināšanai. Tajā ir atzīmēts, ka valstu iestādēm ir izdevies iegrožot dažādus maldinošas un agresīvas komercprakses veidus. Šis tiesiskais regulējums ir izrādījies ļoti piemērots, lai izvērtētu, cik godīgi ir jauni tiešsaistes prakses veidi, kas attīstās vienlaikus ar pārdošanas reklāmas paņēmieniem. Novērtējumā tomēr ir konstatēts, ka ir jāveic turpmāki pasākumi, lai garantētu augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, jo īpaši pārrobežu tirdzniecībā.
 • Komisijas paziņojumā, kas ir minētā ziņojuma pavaddokuments, ir secināts, ka stingrāka un konsekventāka direktīvas noteikumu piemērošana ir nepieciešama tādās jomās kā ceļojumi, transports, digitālie, tiešsaistes un finanšu pakalpojumi un nekustamais īpašums.

Vadlīniju dokuments un datubāze

 • Komisija 2016. gadā pieņēma atjauninātas vadlīnijas par to, kā īstenot un piemērot direktīvu. Tajās ir izskaidroti galvenie jēdzieni un noteikumi un sniegti praktiski piemēri no Eiropas Savienības Tiesas un valstu tiesu judikatūras, kā arī pārvaldes iestāžu prakses, lai valstu iestādēm atvieglotu direktīvas piemērošanu un tirgotājiem nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību.
 • Komisija ir izveidojusi publiski pieejamu datubāzi, kurā apkopoti ES valstu tiesību akti, ar kuriem transponēta šī direktīva, kā arī to jurisprudence, administratīvie lēmumi, atsauces uz saistīto juridisko literatūru un citi atbilstoši materiāli. Tādējādi ES valstu lēmumus un spriedumus ir iespējams salīdzināt. Datubāze 2017. gadā būs pieejama no e-tiesiskuma portāla.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 12. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 12. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Profesionāla rūpība: īpašas prasmes un rūpības līmenis, kādu var pamatoti sagaidīt tirgotāju izrādām pret patērētājiem un kurš ir samērīgs ar godīgu tirgus praksi un/vai vispārēju labas ticības principu tirgotāja darbības jomā.

Patērētājs: indivīds, kas komercpraksē, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas neattiecas uz tā uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju.

Nesamērīga ietekme: varas pozīcijas izmantošana attiecībā pret patērētāju, izdarot spiedienu, pat neizmantojot fizisku spēku un nedraudot ar tā izmantošanu, lai ievērojami ierobežotu patērētāja spējas pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (OV L 149, 11.6.2005., 22.–39. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Par Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanu. Panākt patērētāju tiesību augsta līmeņa aizsardzību — veidot uzticēšanos iekšējam tirgum (COM(2013) 138 final, 14.3.2013.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Pirmais ziņojums par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (COM(2013) 139 final, 14.3.2013.)

Komisijas dienestu darba dokuments “Vadlīnijas par to, kā īstenot/piemērot Direktīvu 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi”. Pavaddokuments dokumentam “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Vispusīga pieeja pārrobežu e-komercijas veicināšanai Eiropas iedzīvotāju un uzņēmēju labā” (SWD(2016) 163 final, 25.5.2016.)

Lapa atjaunināta: 08/08/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.