Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Direktivet om angivelse af priser (98/6)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det kræver, at salgsprisen og prisen pr. måleenhed for alle varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, angives tydeligt for at forbedre forbrugeroplysninger og give mulighed for prissammenligning.

HOVEDPUNKTER

Salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, skal angives på en sådan måde, at de ikke kan misforstås, er umiddelbart synlige og let læselige (ifølge direktivet forstås ved »at de ikke kan misforstås« den endelige pris, inklusive moms og øvrige afgifter).

Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.

Landene i den Europæiske Union (EU) kan imidlertid beslutte, at denne bestemmelse ikke skal finde anvendelse på:

  • varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse
  • salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.

For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.

Reklamer, hvori salgsprisen nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed.

EU-landene kan:

  • fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring
  • opstille en fortegnelse over de ikke-levnedsmidler, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.

Direktivet fastsatte en overgangsperiode, i hvilken mindre detailforretninger ikke var forpligtet til at angive prisen pr. måleenhed for andre varer end dem, der sælges i løs vægt.

EU-landene skal:

  • træffe egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter om den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv
  • fastsætte og meddeler, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

Dette direktiv ophævede direktiv 79/581/EØF (priser på levnedsmidler) og 88/314/EØF (priser på ikke-levnedsmidler) med virkning fra den 18. marts 2000.

I 2006 udsendte Europa-Kommissionen en meddelelse, som så nærmere på, hvordan EU-landene havde gennemført direktivet, med en opfordring til fremsendelse af bemærkninger fra interesserede parter.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 18. marts 1998. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 18. marts 2000.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (EFT L 80 af 18.3.1998, s. 27-31)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (KOM/2006/0325 endelig udg., 21.6.2006).

Sidste opdatering: 08/08/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.