Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Οδηγία για την αναγραφή των τιμών (98/6)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Απαιτεί η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή όλων των προϊόντων να προσφέρονται από τους εμπόρους στους καταναλωτές, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η σύγκριση των τιμών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή πρέπει να αναγράφονται σε όλα τα προϊόντα που προσφέρονται από τους εμπόρους στους καταναλωτές με τρόπο σαφή, εύκολα αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο. Ως «σαφή», η οδηγία εννοεί την τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών φόρων.

Εάν η μοναδιαία τιμή μέτρησης είναι ίδια με την τιμή πώλησης δεν χρειάζεται να αναγραφεί.

Ωστόσο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή του κανόνα αυτού:

  • σε προϊόντα που προσφέρονται με την παροχή υπηρεσίας
  • σε πωλήσεις σε πλειστηριασμούς ή σε πωλήσεις έργων τέχνης και αρχαιολογικών αντικειμένων.

Στα προϊόντα πωλούμενα χύμα, πρέπει να αναγράφεται μόνο η μοναδιαία τιμή.

Κάθε διαφήμιση η οποία αναφέρει την τιμή πώλησης πρέπει επίσης να δηλώνει και τη μοναδιαία τιμή.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν:

  • να απαλλαγούν από την υποχρέωση αναγραφής της μοναδιαίας τιμής για τα προϊόντα εκείνα στα οποία η ένδειξη αυτή δεν θα ήταν χρήσιμη ή θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση
  • να καταρτίσουν έναν κατάλογο μη εδώδιμων προϊόντων τα οποία υπάγονται στην υποχρέωση αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης.

Η οδηγία προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά την οποία οι μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης δεν υποχρεώνονται να αναγράφουν τη μοναδιαία τιμή παρά μόνο στα προϊόντά τους που πωλούνται χύμα.

Οι χώρες της ΕΕ:

  • λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σχετικά με τη μεταφορά αυτής της νομοθεσίας
  • καθορίζουν και γνωστοποιούν το καθεστώς των κυρώσεων για τις περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

Η εν λόγω οδηγία κατήργησε την οδηγία 79/581/ΕΟΚ (τιμές των τροφίμων) και την οδηγία 88/314/ΕΟΚ (τιμές μη εδώδιμων προϊόντων) με ισχύ από τις 18 Μαρτίου 2000.

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εξέταζε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ είχαν εφαρμόσει την οδηγία και επεδίωκε την κατάθεση απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ:

Η οδηγία ισχύει από τη 18η Μαρτίου 1998. Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να την ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο μέχρι τη 18η Μαρτίου 2000.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ J 80, 18.3.1998, σ. 27-31)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (COM(2006) 325 τελικό, 21.6.2006).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.