Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Id-Direttiva dwar l-Indikazzjoni tal-Prezz (98/6)

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DIRETTIVA?

Din tirrikjedi li l-prezz tal-bejgħ u l-prezz tal-unità tal-prodotti kollha offruti mill-kummerċjanti lill-konsumaturi, ikunu indikati b'mod ċar sabiex titjieb l-informazzjoni għall-konsumatur u biex jiġu permessi l-paraguni tal-prezzijiet.

PUNTI EWLENIN

Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz tal-unità għandhom jiġu indikati b'mod mhux ambigwu, identifikabbli faċilment u li jinqara b'mod ċar għall-prodotti kollha offruti mill-kummerċjanti lill-konsumaturi (“mhux ambigwu” ifisser il-prezz finali inkluż taxxa fuq il-valur miżjud u taxxi l-oħra kollha).

Il-prezz tal-unità m'għandux għalfejn ikun indikat jekk ikun identiku għall-prezz tal-bejgħ.

Madankollu, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din ir-regola:

  • għal prodotti pprovduti matul l-għoti ta' servizz;
  • għal bejgħ bl-irkant u bejgħ ta' opri ta' arti u antikitajiet.

Għal prodotti mibjugħin bl-ingrossa, għandu jiġi indikat biss il-prezz tal-unità.

Kull reklamar li jsemmi l-prezz tal-bejgħ għandu jindika wkoll il-prezz tal-unità.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu:

  • jirrinunzjaw għall-obbligu li jindikaw il-prezz tal-unità tal-prodotti li għalihom din l-indikazzjoni ma tkunx utli jew tkun tista' toħloq konfużjoni;
  • fil-każ ta' prodotti mhux tajbin għall-ikel, fassal lista tal-prodotti li għalihom l-obbligu li jindikaw il-prezz tal-unità se jibqa' applikabbli.

Id-direttiva pprovdiet għal perjodu tranżitorju li matulu n-negozji żgħar tal-bejgħ bl-imnut ma kinux soġġetti għall-obbligu li jindikaw il-prezz tal-unità tal-prodotti għajr dawk mibjugħin bl-ingrossa.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom:

  • jieħdu miżuri xierqa biex jinfurmaw lill-persuni kollha kkonċernati dwar it-traspożizzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni;
  • jistipulaw, u jipprovdu informazzjoni dwar, is-sistema ta' penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-applikazzjoni ta' din id-direttiva.

Din id-direttiva rrevokat id-Direttivi 79/581/KEE (prezzijiet tal-oġġetti tal-ikel) u 88/314/KEE (prezzijiet tal-oġġetti mhux tal-ikel) b'effett mit-18 ta' Marzu 2000.

Fl-2006, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet komunikazzjoni li eżaminat kif il-pajjiżi tal-UE kienu implimentaw id-direttiva u li tfittex il-fehmiet tal-partijiet interessati.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mit-18 ta' Marzu 1998. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha f'liġi nazzjonali sat-18 ta' Marzu 2000.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta' prodotti offruti lill-konsumaturi (ĠU L 80, 18.3.1998, p. 27)

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 1998/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet tal-prodotti offruti lill-konsumaturi (COM(2006) 325 final, 21.6.2006).

L-aħħar aġġornament: 08/08/2018

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.