Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Richtlijn prijsaanduidingen (98/6)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn vereist dat de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid voor alle producten die door een verkoper aan de consument worden aangeboden, duidelijk worden aangegeven om de voorlichting aan de consument te verbeteren en een prijsvergelijking mogelijk te maken.

KERNPUNTEN

De verkoopprijs en de prijs per meeteenheid moeten ondubbelzinnig, gemakkelijk herkenbaar en goed leesbaar worden aangeduid op alle producten die een verkoper aan de consument aanbiedt. In de zin van de richtlijn wordt onder „ondubbelzinnig” verstaan: de uiteindelijke prijs, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde en alle overige belastingen.

De prijs per meeteenheid hoeft niet te worden aangeduid als deze identiek is aan de verkoopprijs.

De landen van de Europese Unie (EU) kunnen echter besluiten deze regel niet toe te passen op:

  • producten die bij een dienstverlening worden verstrekt;
  • verkopen op een veiling, alsmede verkopen van kunstwerken en antiquiteiten.

Voor los verkochte producten hoeft alleen de prijs per meeteenheid te worden aangeduid.

In reclame waarin de verkoopprijs wordt vermeld, moet ook de prijs per meeteenheid worden aangeduid.

EU-landen kunnen:

  • vrijstelling verlenen van de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid voor producten waarbij een dergelijke aanduiding niet zinvol zou zijn of verwarring zou kunnen veroorzaken;
  • een lijst van niet voor de voeding bestemde producten opstellen die aan de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid onderworpen blijven.

De richtlijn voorzag in een overgangsperiode tijdens welke kleine detailhandelszaken niet verplicht waren om de prijs per meeteenheid voor andere dan los verkochte producten aan te duiden.

EU-landen:

  • nemen passende maatregelen om de betrokkenen op de hoogte te stellen van de omzetting van deze wetgeving;
  • stellen vast en delen mee welke sancties gelden voor overtredingen van de nationale bepalingen ter omzetting van deze richtlijn.

De Richtlijnen 79/581/EEG (levensmiddelenprijzen) en 88/314/EEG (prijsaanduiding van niet voor de voeding bestemde producten) werden met ingang van 18 maart 2000 door deze richtlijn ingetrokken.

In 2006 heeft de Europese Commissie een mededeling uitgebracht waarin is bestudeerd hoe EU-landen de richtlijn hebben ingevoerd en waarin de adviezen van betrokken partijen zijn geraadpleegd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Ze is vanaf 18 maart 1998 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn in nationale wetgeving omzetten voor 18 maart 2000.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (PB L 80, 18.3.1998, blz. 27-31)

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van richtlijn 1998/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (COM(2006) 325 def., 21.6.2006).

Laatste update: 08/08/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.