Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Dyrektywa w sprawie podawania cen (98/6)

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa nakłada wymóg, by cena sprzedaży i cena jednostkowa na wszystkich produktach oferowanych do sprzedaży przez podmioty gospodarcze była jasno podana w celu lepszego przekazania informacji konsumentom i oraz umożliwienia porównywania cen.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cenę sprzedaży i cenę jednostkową podaje się dla wszystkich produktów oferowanych konsumentom przez przedsiębiorstwa w sposób jednoznaczny, łatwo dostrzegalny i czytelny. W rozumieniu dyrektywy cena jednoznaczna określa cenę definitywną łącznie z podatkiem VAT oraz innymi podatkami.

Cena jednostkowa nie musi być wskazywana, jeżeli jest identyczna z ceną sprzedaży.

Jednakże kraje UE mogą postanowić, że niniejsza zasada nie ma zastosowania w odniesieniu do:

  • produktów dostarczanych w trakcie świadczenia usługi,
  • sprzedaży z licytacji oraz sprzedaży dzieł sztuki i antyków.

W przypadku produktów sprzedawanych luzem należy podawać jedynie cenę jednostkową.

W każdej reklamie, która podaje cenę sprzedaży, musi być podawana także cena jednostkowa.

Kraje UE mogą:

  • zaniechać obowiązku podawania ceny jednostkowej produktów, w przypadku których podawanie ceny jednostkowej nie byłoby przydatne lub też mogłoby wprowadzić w błąd,
  • w przypadku produktów nie będących żywnością ustalić wykaz produktów objętych obowiązkiem podawania ceny jednostkowej.

Dyrektywa przewiduje okres przejściowy, w czasie którego małe przedsiębiorstwa handlu detalicznego nie miały obowiązku podawania ceny jednostkowej produktów innych niż sprzedawanych luzem.

Kraje UE:

  • podejmują właściwe środki, aby informować wszystkie zainteresowane strony o transpozycji niniejszej dyrektywy,
  • ustalają i informują o karach za naruszenie przepisów krajowych przyjętych w celu stosowania niniejszej dyrektywy.

Niniejsza dyrektywa uchyliła dyrektywy 79/581/EWG (ceny środków spożywczych) oraz 88/314/EWG (ceny produktów nie będących żywnością) wraz z dniem 18 marca 2000 r.

W 2006 r. Komisja Europejska wydała komunikat, badający sposób, w jaki kraje UE wdrożyły dyrektywę, i dążący do uzyskania opinii zainteresowanych stron.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 18 marca 1998 r. Kraje UE zobowiązane były wdrożyć jej postanowienia do prawa krajowego do 18 marca 2000 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U. L 80 z 18.3.1998, s. 27–31)

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący wdrożenia dyrektywy 1998/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (KOM(2006) 325 wersja ostateczna z 21.6.2006).

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.