Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Směrnice o označování cen (98/6)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje jasné uvádění prodejních cen a jednotkových cen všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům, aby se zlepšila informovanost spotřebitelů a bylo možné porovnávat ceny.

KLÍČOVÉ BODY

Prodejní a jednotková cena musí být označeny u všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům, a musí být jednoznačné, snadno rozpoznatelné a dobře čitelné. Pro účel směrnice je pojem „jednoznačné“ chápán jako konečná cena včetně daně s přidanou hodnotou a všech ostatních daní.

Pokud je jednotková cena shodná s cenou prodejní, není ji třeba uvádět.

Nicméně země Evropské unie (EU) se mohou rozhodnout, že nepoužijí toto pravidlo:

  • u výrobků dodávaných během poskytování služby;
  • u dražeb a prodejů uměleckých děl a starožitností.

U výrobků volně ložených musí být označena pouze jednotková cena.

V kterékoli reklamě, jež uvádí prodejní cenu výrobku, je třeba označit rovněž jednotkovou cenu.

Země EU mohou:

  • osvobodit od povinnosti označovat jednotkovou cenou výrobky, u kterých to není vzhledem k povaze nebo účelu výrobků vhodné nebo kde by to mohlo vést k záměně;
  • vypracovat seznam nepotravinářských výrobků, na něž se i nadále vztahuje povinnost označit jednotkovou cenu.

Směrnice stanoví přechodné období, během nějž maloobchodní podniky nepodléhaly povinnosti označovat jednotkovou cenu u jiných než volně ložených výrobků.

Země EU:

  • přijmou vhodná opatření, aby uvědomily všechny dotčené osoby o vnitrostátních předpisech přijatých k provedení této směrnice;
  • určí režim sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a informují o jeho přijetí.

Tato směrnice zrušila směrnice 79/581/EHS (ceny potravinářských výrobků) a 88/314/EHS (ceny nepotravinářských výrobků) s účinkem od 18. března 2000.

V roce 2006 vydala Evropská komise sdělení, které zkoumalo, jak země EU směrnici provedly, a žádala o názory zainteresovaných stran.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 18. března 1998. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 18. března 2000.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27–31)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1998/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (KOM(2006) 325 v konečném znění, 21.6.2006).

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.