Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Kainų žymėjimo direktyva (98/6)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama nustatyti vartotojams siūlomų prekių pardavimo kainų ir prekių matavimo vieneto kainų žymėjimo taisykles, kurios leistų pagerinti vartotojui teikiamos informacijos kokybę ir palengvintų galimybę palyginti kainas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visų vartotojams siūlomų prekių pardavimo ir vieneto kainos turi būti nurodytos nedviprasmiškai, matomoje vietoje ir lengvai įskaitomos („nedviprasmiškai“ reiškia nurodant galutinę kainą su pridėtinės vertės mokesčiu ir visais kitais mokesčiais).

Vieneto kainos nebūtina žymėti, jei ji sutampa su prekės pardavimo kaina.

Tačiau Europos Sąjungos (ES) šalys gali nuspręsti netaikyti šios taisyklės:

  • prekėms, tiekiamoms kartu su tam tikromis paslaugomis;
  • aukcionams ir parduodamiems meno darbams bei antikvarinėms vertybėms.

Ant dideliais kiekiais parduodamų prekių turi būti žymima tik vieneto kaina.

Bet kokioje reklamoje, kurioje nurodoma prekių pardavimo kaina, turi būti nurodoma ir vieneto kaina.

ES šalys gali:

  • atsisakyti reikalavimo žymėti vieneto kainą tų prekių, kurioms toks žymėjimas dėl jų pobūdžio arba paskirties nebūtų naudingas arba sukeltų painiavą;
  • sudaryti sąrašą ne maisto prekių arba jų kategorijų, kurioms reikalavimas žymėti vieneto kainą lieka galioti.

Direktyvoje numatytu pereinamuoju laikotarpiu tam tikros mažos mažmeninės prekybos įmonės gali nežymėti parduodamų prekių, išskyrus dideliais kiekiais parduodamas prekes, vieneto kainų.

ES šalys:

  • numato atitinkamas priemones, kad būtų informuojami visi asmenys, kuriuos palies į nacionalinę teisę perkeltos šios direktyvos nuostatos;
  • numato nuobaudas už nacionalinių nuostatų, priimtų taikant šią direktyvą, pažeidimus ir apie jas informuoja.

Šia direktyva nuo 2000 m. kovo 18 d. panaikinamos Direktyva 79/581/EEB (maisto produktų kainų žymėjimas) ir Direktyva 88/314/EEB (ne maisto prekių kainų žymėjimas).

2006 m. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kurio tikslas buvo ištirti, kaip ES šalys įgyvendino šią direktyvą ir kuriuo visos suinteresuotosios šalys buvo kviečiamos teikti savo pastabas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. kovo 18 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2000 m. kovo 18 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL L 80, 1998 3 18, p. 27–31)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1998/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas įgyvendinimo (KOM(2006) 325 galutinis, 2006 6 21).

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.