Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национално законодателство

Австрия

Въведение — Настоящата страница предоставя информация относно правната система на Австрия и преглед на австрийското право.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Източници на правото

Австрийското право е преди всичко писано (gesatztes) право. В противовес на това обичайното право има твърде ограничена роля. Съдебната практика на висшите съдилища предоставя ценни насоки за прилагането на правото и е от голямо значение, но тя не е официално призната за източник на правото.

Австрийската конституция постановява, че общопризнатите норми на международното право са част от австрийското федерално право, и предвижда, че международните договори стават част от правната система на Австрия (посредством общо или специално законодателство). Йерархичното място на разпоредбите на договорите в рамките на националната правна система се определя от тяхното съдържание.

За одобрение на международни договори, които изменят или допълват Конституцията, от Nationalrat (долната камара на парламента на Австрия) се изискват същите квалифицирани мнозинства както за приемане на федерални конституционни закони. По отношение на договори, които изменят или допълват законодателството, се прилагат същите изисквания за кворум, както и за приемане на закони.

По принцип федералният президент сключва международни договори по искане на федералното правителство или на федералния министър, който е оправомощен от правителството. Сключването на политически договори и договори, които изменят или допълват законодателството, изисква предварителното одобрение на Nationalrat. Федералният президент може да предостави правомощия на федералното правителство или на компетентните членове на федералното правителство да сключват определени категории международни договори, които не са политически и не изменят или допълват законодателството.

Съгласно Конституцията на Австрия освен федералното конституционно право всяка от деветте провинции (Bundesländer) има свое собствено конституционно право на провинцията. Конституционното право на провинциите не трябва да противоречи на федералното конституционно право и следователно се явява подчинено спрямо него. По принцип обаче между законите на федерално и провинциално ниво не съществува такова йерархическо отношение. От 1988 г. насам провинциите също имат право да сключват международни договори по въпроси, които са от сферата на тяхната компетентност. В областта на външните отношения обаче както винаги федералното правителство има доминираща роля.

Видове правни инструменти — йерархия на правните норми

За да бъде одобрено дадено федерално конституционно законодателство, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове в Nationalrat и присъствие на най-малко половината от неговите членове. Освен това приетото по този начин законодателство трябва да бъде изрично определено като „конституционен закон“ или „конституционна разпоредба“.

От друга страна, за да бъде валидно решение относно основана на федералното законодателство разпоредба, е необходимо присъствието на най-малко една трета от членовете на Nationalrat и абсолютно мнозинство от подадените гласове.

1. Ръководни принципи на Конституцията

Следните ръководни принципи (Grundprinzipien) на Конституцията на Австрия са най-важните разпоредби на правната система на държавата:

 • демократичният принцип,
 • принципът на разделение на властите,
 • принципът на върховенството на закона,
 • републиканският принцип,
 • федералният принцип, както и
 • либералният принцип.

В своята цялост тези ръководни принципи формират фундаменталния конституционен ред (verfassungsrechtliche Grundordnung).

Те имат изключително конституционноправно значение. Ако съществено изменение на Конституцията доведе до отказ от някой от ръководните принципи или до съществени изменения на отношенията между тези принципи, това се счита за цялостно изменение на Конституцията и изисква провеждането на референдум.

2. Първично и вторично законодателство на ЕС

Присъединяването на Австрия към Европейския съюз на 1 януари 1995 г. доведе до цялостно изменение на Федералната конституция на Австрия. След присъединяването основополагащите елементи на правната система на Австрия се определят не само от австрийското конституционно право, но също и от правото на ЕС (конституционен дуализъм). Съгласно преобладаващото становище правото на ЕС има предимство пред националното право, както и пред обикновеното федерално конституционно право, но не и пред ръководните принципи на Конституцията.

3. „Обикновено“ федерално конституционно право

Конституционното право определя „правилата на играта“ в политическата дейност, като установява:

 • законодателната процедура,
 • статута на най-висшестоящите органи в държавата,
 • отношенията между федералното правителство и провинциите по отношение на законодателния процес и прилагането на закона, както и
 • контрола върху действията на държавата от страна на Съдилищата на публичното право.

4. Федерално законодателство

Основният принцип на върховенство на закона, залегнал в Конституцията, постановява, че правоприлагането на закона в рамките на публичната администрация и в съдилищата е подчинено на закона. Федералната конституция разделя законодателните правомощия между федералното правителство и провинциите.

5. Подзаконови нормативни актове

Подзаконовите нормативни актове (Verordnungen) са правни разпоредби от общ характер, издадени от административните органи, които са обвързващи за всички адресати на закона. Общото правомощие за издаване на правила за прилагане, които целят допълване на по-общите разпоредби — най-често закони, е установено в конституцията. Подзаконовите нормативни актове могат да изменят или да допълват закони само когато е налице изрично конституционно оправомощаване.

6. Решения

Решенията (Bescheide) са преди всичко административни актове за прилагане на закона и са насочени единствено към определените в тези решения лица.

Институционална рамка

Законодателство

В съответствие с разделението на властите между федералното правителство и провинциите съгласно Конституцията в законодателния процес вземат участие различни органи.

Nationalrat приема федералното законодателство, обикновено това става с участието на Bundesrat (горната камара на парламента на Австрия). 183-та членове на Nationalrat се избират пряко от народа. Bundesrat, от друга страна, се избира от провинциалните съвети (Landtage). По правило Bundesrat има право единствено да внася възражение със суспензивно действие срещу даден законопроект.

Законодателството на провинциите се приема от провинциалните съвети.

Законодателна процедура

Законопроектите могат да бъдат внесени в Nationalrat, както следва:

 • от членове на самия Nationalrat (частен законопроект),
 • от федералното правителство (правителствен законопроект), или
 • от Bundesrat.

Освен това всяка гражданска инициатива, подписана от 100 000 гласоподаватели или от една шеста от гласоподавателите в три федерални провинции, следва да бъде представена за разглеждане на Nationalrat.

На практика повечето законодателни инициативи идват от федералното правителство. Федералните правителствени законопроекти трябва да бъдат приети с единодушие от федералното правителство (Министерския съвет). Те се изготвят от съответния министър и преди да бъдат приети от правителството, се представят за становища от други органи, като например провинции или други заинтересовани страни.

След приемането им от Nationalrat законопроектите следва да получат съгласието на Bundesrat. (Законопроектите на федерални финансови закони не се предоставят на Bundesrat — федерален суверенитет на Nationalrat.) След това канцлерът предоставя на президента законопроектите за удостоверяване.

Nationalrat може да вземе решение за провеждане на референдум по даден законопроект. Провеждането на референдум може да бъде поискано и от мнозинство от членовете на Nationalrat. В такъв случай законопроектът, който е вече приет от Nationalrat, преди да бъде предоставен за утвърждаване, следва да бъде одобрен посредством референдум. Освен това при всяко цялостно изменение на Конституцията трябва да бъде проведен референдум.

Президентът утвърждава конституционното влизане в сила на даден акт, като полага подписа си. Това утвърждаване трябва да бъде приподписано от канцлера.

След като бъде приподписано от канцлера, федералното законодателство се обнародва в Bundesgesetzblatt (Федерален държавен вестник). Освен ако в самия закон не се предвижда действие на закона с обратна сила vacatio legis), същият влиза в сила в края на деня на публикуването и разпространението на изданието на Федералния държавен вестник, в което е публикуван.

Даден закон може или да бъде изрично отменен (формална дерогация), или като се приема ново законодателство, чието съдържание е несъвместимо с по-ранната разпоредба (дерогация по същество), без официално да се посочва, че по-ранната разпоредба вече не е в сила (lex posterior derogat legi priori). Специалният закон има предимство пред общия закон (lex specialis derogat legi generali). Освен това срокът на действие на даден закон може да бъде посочен от самото начало.

Бази данни с правна информация

Rechtsinformationssystem des Bundes (Системата за правна информация на Република Австрия), която се поддържа от Федерално министерство по цифровите и икономическите въпроси, предоставя онлайн достъп до австрийското законодателство.

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Достъпът до Rechtsinformationssystem des Bundes е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Системата за правна информация на Република Австрия предоставя информация относно:

Федералното законодателство

 1. Федерално законодателство (консолидирана версия)
 2. Представителна версия на Федералния държавен вестник на Австрия (Bundesgesetzblatt) от 2004 г. насам
 3. Федерален държавен вестник на Австрия за периода 1945—2003 г.
 4. Имперски и федерален държавен вестник (Reichs-, Staats- and Bundesgesetzblatt) за периода 1848—1940 г.
 5. Сборник от закони и подзаконови нормативни актове за периода 1740—1848 г. (външен)
 6. Държавен вестник на Германия (Reichsgesetzblatt) за периода 1919—1945 г. (външен)
 7. Законопроекти (Begutachtungsentwürfe)
 8. Правителствени законопроекти (Regierungsvorlagen)

Законодателството на федералните провинции

 1. Законодателство на федералните провинции (консолидирана версия)
 2. Представителни и непредставителни вестници за законодателството на федералните провинции (Landesgesetzblätter) (различни времеви периоди)

Законодателството на равнище общини: избрани правни разпоредби на общините на следните провинции:

 1. Каринтия (всички общини)
 2. Долна Австрия
 3. Горна Австрия
 4. Залцбург
 5. Щирия
 6. Виена

Съдебните решения

 1. Конституционен съд (Verfassungsgerichtshof)
 2. Административен съд (Verwaltungsgerichtshof)
 3. Списък с нормативни актове (Normenliste) на Върховния административен съд
 4. Решения на Върховния съд (Oberster Gerichtshof), апелативните съдилища (Oberlandsgerichte), окръжните съдилища (Landesgerichte), районните съдилища (Bezirksgerichte) и Върховния съд за патентите и търговските марки (Oberste Patent- und Markensenat), както и международни съдебни решения
 5. Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht)
 6. Окръжни административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte)
 7. Федерален фискален съд (Bundesfinanzgericht) (външни)
 8. Орган за защита на данните (преди 2014 г.: Комисията за защита на данните)
 9. Дисциплинарни комисии, Върховна дисциплинарна комисия, Апелативна комисия (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 10. Надзорен орган на представителните органи на работниците и служителите (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (преди 2014 г.: Надзорна комисия на представителните органи на работниците и служителите (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 11. Комисии по въпросите на равноправното третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2014 г.
 12. Комисии по въпросите на равноправното третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2008 г. (външни)
 13. Финансова документация, Независима финансова камара (Unabhängiger Finanzsenat) (външен)
 14. Независими административни комисии (Unabhängige Verwaltungssenate) — избрани решения от 1991 г. до 2013 г.
 15. Съд по въпросите на убежището (Asylgerichtshof) — от юли 2008 г. до 2013 г.
 16. Независим федерален съвет по въпросите на убежището (Unabhängiger Bundesasylsenat) — избрани решения от 1998 г. до края на юни 2008 г.
 17. Съд по въпросите на околната среда (Umweltsenat) — избрани решения от 1994 г. до 2013 г.
 18. Федерален съвет за комуникации (Bundeskommunikationssenat) — избрани решения от 2001 г. до 2013 г.
 19. Органи за преразглеждане на обществени поръчки (Vergabekontrollbehörden) — избрани решения до 2013 г.
 20. Решения на Върховния съд и Касационния съд по граждански и наказателни дела (1885—1897 г.) (външни)
 21. Сборник с решения на Имперския съд на Австрия (Reichsgericht) 1869—1918 г. (външен)
 22. Сборник с решения на Административния съд на Австрия (Verfassungsgerichtshof) 1919—1979 г. (външен)
 23. Сборник с решения на Административния съд на Австрия (Verfassungsgerichtshof) 1876—1934 г. (външен)

Други прогласявания:

 1. Разпоредби за провеждане на изпитите за майстори занаятчии и изпити за професионална компетентност съгласно Индустриалния кодекс (Gewerbeordnung)
 2. Официални разпоредби за системата за социално осигуряване — представителни от 2002 г.
 3. Планове за инфраструктура на здравеопазването (ÖSG, RSG)
 4. Официален ветеринарен бюлетин (OVB) от 15.9.2004 г.

Постановления (Erlässe)

 1. Постановления на федералните министри
 2. Директиви и постановления, издадени от Федералния министър на финансите (външни)
 3. Постановления, издадени от Федералното министерство на труда, социалните въпроси, здравето и защитата на потребителите (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz) по въпроси, свързани със социалното осигуряване (външни)

Австрийски закони

Някои австрийски закони са достъпни и на английски език.

Допълнителна информация

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Rechtsinformationssystem des Bundes.

Последна актуализация: 13/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.