Национално законодателство

Дания

Настоящата страница Ви предоставя информация относно правната система в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Повече информация за датската правна система може да бъде намерена на уебсайтовете на Министерството на правосъдието на Дания и датския парламент

Източници на правото

Основните източници на правото в Дания са законодателството, подготвителната нормотворческа работа и съдебната практика.

Законодателството е основният източник на правото и се публикува в Държавен вестник. От 2008 г. насам Държавен вестник е достъпен единствено в електронен вид. Законодателството се подразделя, наред с другото, на закони, подзаконови актове и административни актове. Законите се приемат от датския парламент, подзаконовите актове се постановяват от правителството, а административните актове се издават от административните органи.

Парламентът е единственият орган с правомощия да приема нови закони или да изменя съществуващото законодателство. След като бъде прието, законодателството може да бъде отменено или изменено единствено от парламента.

Решенията на съда също играят важна роля в прилагането на правото. Решенията на Върховния съд често са по-важни от решенията на по-нисшестоящите съдилища.

Подготвителната нормотворческа работа, която се осъществява по време на законодателната процедура, също е важна част от прилагането на правото.

Бази данни с правна информация

Порталът с правна информация (Retsinformation) предоставя на гражданите достъп до:

  • законите, административните актове, международните договори и консолидираното законодателство;
  • парламентарните документи;
  • административните решения;
  • решенията на омбудсмана.

На Портала е поместено цялото законодателство в сила към 1 януари 1985 г. и цялото законодателство, прието след тази дата.

Достъпът до базата данни е безплатен.

Последна актуализация: 20/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.