Vnitrostátní právní předpisy

Kypr

Podle článku 1 ústavy (Σύνταγμα), „Stát Kypr je nezávislou a svrchovanou republikou s prezidentským režimem“, založenou na zásadách zákonnosti, rozdělení pravomocí (výkonné, zákonodárné a soudní), nestrannosti soudní moci a dodržování a ochrany lidských práv a základních svobod. Lidská práva a základní svobody jsou zaručeny v souladu s částí II ústavy, která odráží Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách (EÚLP) (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (Ε.Σ.Α.Δ.), a podle článku 35 ústavy: „Zákonodárné, výkonné a soudní orgány republiky jsou v rámci svých příslušných kompetencí povinné zajistit účinné uplatňování ustanovení této části“. Zákonnost je zaručena nejen písemnou ústavou a ustanoveními zákona, ale rovněž skutečností, že se vláda zavazuje respektovat jí uložené ústavní meze a zajistit přijímání ústavních zákonů ze strany legislativních orgánů a existenci nezávislého a nestranného soudnictví.

Obsah zajišťuje
Kypr

Prameny práva

1. Právo Evropské unie

Kypr se stal plnohodnotným a rovnocenným členem Evropské unie dne 1. května 2004 a podléhá právu EU. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκης Ένωσης) má právo EU přednost před vnitrostátním právem členských států, a to jak před vnitrostátními zákony, tak i ústavou.

Nadřazenost práva EU nad ústavou Kyperské republiky je zaručena ústavou Kyperské republiky, jež byla pozměněna zákonem týkajícím se pátého dodatku ústavy (O περί της Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος) (zákon 127(I)(2006) s cílem vyjasnit nadřazenost a přednost práva EU ve vztahu k ústavě.

Kyperská republika rovněž schválila řadu legislativních aktů a současně zrušila nebo pozměnila různá ustanovení vnitrostátního práva, a to včetně výše popsaných ustanovení ústavy, aby tak přizpůsobila a sladila své vnitrostátní právní předpisy s právem EU.

Právo EU je proto pramenem práva, který je v Kyperské republice nadřazený a který zahrnuje jak předpisy přijaté členskými státy, tj. smlouvy o založení Evropského společenství a jejich protokoly a přílohy v platném znění, tak i předpisy vydané orgány Evropské unie ve formě nařízení, směrnic nebo rozhodnutí. Zahrnuje rovněž předpisy mezinárodních úmluv uzavřených mezi EU a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, všeobecné a základní právní zásady, zvykové právo, všeobecné zásady mezinárodního práva veřejného a judikaturu Soudního dvora Evropské unie, podle kterých, jakožto všeobecných právních zásad, tvoří základní lidská práva nedílnou součást evropského acquis.


2. Ústava Kyperské republiky

Ústava Kyperské republiky byla přijata v roce 1960, když byla vyhlášena Kyperská republika, a podle článku 179 ústavy představuje nejvyšší zákon Kyperské republiky. Po přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii a po změně její ústavy, jak je popsáno výše v odstavci 1, má právo EU přednost před tuzemským ústavním pořádkem a právní normy obsažené v ústavě musí být v souladu s právem EU.

3. Mezinárodní úmluvy / smlouvy / dohody

Podle článku 169 ústavy se mezinárodní úmluvy, smlouvy nebo dohody poté, co byly uzavřené na základě rozhodnutí Rady ministrů, ratifikované zákonem a zveřejněné v úředním věstníku, stávají nadřazené nad jakýmkoli vnitrostátním zákonem (s výjimkou ústavy), a v případě, že jsou s těmito zákony v rozporu, mají přednost za předpokladu, že jsou obdobně používány protistranou.

4. Zákony

Zákony jsou právní předpisy schválené poslaneckou sněmovnou (Βουλή των Αντιπροσώπων) vykonávající zákonodárnou moc a musí být v souladu jak s právem EU, tak i ústavou.

Podle ustanovení článku 188 ústavy jsou zákony, jež se v Kyperské republice v současné době používají, zákony, které byly v souladu s uvedeným článkem v předvečer Dne nezávislosti součástí sbírky právních předpisů, ledaže bylo nebo bude jiné ustanovení zavedeno v souladu s příslušným zákonem, nebo je schváleno v souladu s ústavou a zákony schválenými poslaneckou sněmovnou (Βουλή των Αντιπροσώπων) po vyhlášení nezávislosti.

5. Podzákonné právní předpisy

Podzákonné právní předpisy jsou legislativní akty vydané exekutivou na základě zákonem svěřené pravomoci a musí být v souladu jak s právem EU, tak i s ústavou a zákony.

Tyto pravomoci správních orgánů přijímat doplňující právní předpisy (sekundární právní předpisy), jež jsou potřeba pro uplatňování a naplňování zákona, jsou známé jako regulační pravomoci a navzdory tomu, že zákonodárná moc je na Kypru svěřena poslanecké sněmovně, jsou povolené, aby bylo možné upravovat specifické otázky nebo otázky místního zájmu či technické otázky a detaily.

6. Judikatura Nejvyššího soudu (Ανώτατο Δικαστήριο)

Podle doktríny uplatňované na Kypru jsou rozhodnutí vynesená Nejvyšším soudem závazná pro všechny nižší soudy. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, jež vykládají právní pravidla, jsou proto považována za pramen práva.

7. Zvykové právo – zásady spravedlnosti

Zvykové právo (κοινoδίκαιο) a zásady spravedlnosti (επιείκεια) jsou rovněž prameny práva v případech, kdy neexistuje žádné jiné právní ustanovení.

Druhy právních nástrojů – popis

Psané

 1. Ústava Kyperské republiky.
 2. Mezinárodní úmluvy / smlouvy / dohody uzavřené s třetími zeměmi, ratifikované zákonem a zveřejněné v úředním věstníku republiky, které mají přednost před jakýmkoli vnitrostátním zákonem za předpokladu, že jsou obdobně používány protistranou.
 3. Zákony platné podle článku 188 ústavy v předvečer Dne nezávislosti v souladu s jeho ustanoveními, ledaže bylo nebo bude jiné ustanovení zavedeno v souladu s příslušným zákonem nebo schváleno v souladu s ústavou. Zákony schválené poslaneckou sněmovnou po vyhlášení nezávislosti.
 4. Podzákonné právní předpisy (Κανονιστικές Πράξεις) (nařízení) (Κανονισμοί).

Nepsané

 1. Judikatura Nejvyššího soudu, Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.
 2. Zvykové právo a zásady spravedlnosti, ledaže bylo nebo bude jiné ustanovení zavedeno v souladu s příslušným zákonem nebo schváleno v souladu s ústavou.

Hierarchie právních norem

Po přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii je hierarchie norem v Kyperské republice následující:

 1. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE
 2. ÚSTAVA KYPERSKÉ REPUBLIKY
 3. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY / SMLOUVY / DOHODY
 4. ZÁKONY
 5. PODZÁKONNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 6. judikatura nejvyššího soudu
 7. ZVYKOVÉ PRÁVO A ZÁSADY SPRAVEDLNOSTI

Zvykové právo a zásady spravedlnosti jsou pramenem kyperského práva a používají se v případech, kdy neexistuje žádné jiné právní ustanovení / institucionální rámec.

Instituce, které přijímají právní normy

Ústava Kyperské republiky jasně rozlišuje tři formy pravomocí. Výkonné pravomoci vykonávají prezident, viceprezident a rada ministrů, soudní pravomoci vykonávají soudy Kyperské republiky a zákonodárné pravomoci vykonává poslanecká sněmovna, která je nejvyšším zákonodárným orgánem republiky. Přestože je poslanecká sněmovna nejvyšším zákonodárným orgánem, má exekutiva možnost vydávat právní předpisy potřebné za účelem uplatňování zákona a reagovat tak na četné případy, kdy jejich použití může být potřebné. Tyto pravomoci správních orgánů přijímat doplňující právní předpisy, jež jsou potřeba pro uplatňování a naplňování zákona, jsou známé jako regulační pravomoci.

Legislativní proces

Proces schvalování zákona začíná předložením poslaneckého návrhu zákona nebo vládního návrhu zákona k projednání. Právo předkládat návrh zákona náleží poslancům nebo ministrům. Veškeré návrhy zákonů předložené poslanecké sněmovně jsou nejprve projednávány v příslušném parlamentním výboru a poté na plenárním zasedání.

Zákony a usnesení poslanecké sněmovny jsou přijímány prostou většinou hlasů přítomných poslanců a jejich přijetí je následně oznámeno kanceláři prezidenta republiky, který je buď vyhlásí zveřejněním v úředním věstníku republiky, nebo je sněmovně vrátí zpátky k přezkoumání s tím, že v případě, že sněmovna na svém rozhodnutí trvá, prezident musí příslušný zákon vyhlásit, ledaže by využil svého ústavního práva a obrátil se na Nejvyšší soud, aby rozhodl, zda zákon je či není v souladu s ústavou nebo právem EU. Pokud soud rozhodne kladně, je zákon neprodleně zveřejněn, v opačném případě se nezveřejňuje.

Zákony se stávají součástí sbírky právních předpisů ke dni jejich zveřejnění v úředním věstníku republiky nebo ke dni stanovenému v zákoně a mohou být výslovně zrušeny jiným zákonem nebo za určitých okolností automaticky.

Právní databáze

V Kyperské republice jsou dostupné tyto právní databáze:

 1. CYLAW
 2. KYPERSKÝ PRÁVNÍ PORTÁL (ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Je přístup do databáze zdarma?

Přístup do databáze CYLAW je zdarma. KYPERSKÝ PRÁVNÍ PORTÁL je přístupný pouze pro předplatitele.

Stručný popis

1. CYLAW

Databáze CyLaw vznikla v lednu 2002 jako nezisková databáze, která poskytuje v rámci mezinárodního hnutí za bezplatný přístup k právu, jehož je členem, bezplatné a nezávislé právní informace o pramenech kyperského práva a přístup k nim. Databáze Cylaw obsahuje rozhodnutí učiněná Nejvyšším soudem a rodinným soudem druhé instance od roku 1997, občanský procesní řád a řadu právních článků a textů.

Rozhodnutí obsažená v databázi CyLaw byla Nejvyšším soudem zaznamenána v elektronickém formátu. Znění obsažených rozhodnutí je původní bez jakéhokoli zásahu nebo korekce, tak jak byly vyneseny Nejvyšším soudem.

2. Kyperský právní portál

Kyperský právní portál poskytuje kromě jiného snadný přístup k informačním článkům, textům a článkům v bezprostředním zájmu každého, kdo se zabývá právními otázkami, a pro předplatitele přístup do právní databáze obsahující databázi právních předpisů (‘Νομοθεσία’) a judikatury (‘Νομολογία’) Kyperské republiky.

Seznam zákonů (Ευρετήριο των Νόμων) obsahuje seznam všech zákonů, které jsou buď součástí sbírky právních předpisů, nebo jsou zrušené, a seznam všech souvisejících ustanovení. Tyto seznamy jsou neustále aktualizovány v návaznosti na zveřejňování úředního věstníku.

V seznamu judikatury (Eυρετήριο της Νομολογίας) lze vyhledávat text jakéhokoli rozhodnutí na základě různých vyhledávacích kritérií.

Související odkazy

Právní úřad (Law Office)

Nejvyšší soud

Poslanecká sněmovna (Βουλή των Αντιπροσώπων)

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.