Vnitrostátní právní předpisy

Dánsko

Tato stránka poskytuje informace o právním systému v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Pro informace o dánském právním systému prosím navštivte internetovou stránku dánského ministerstva spravedlnostidánského parlamentu.

Prameny práva

Hlavními prameny dánského práva jsou právní předpisy, přípravné legislativní dokumenty a judikatura.

Primárním pramenem práva jsou právní předpisy, které jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů. Od roku 2008 je sbírka zákonů dostupná pouze v elektronické formě. Mezi právní předpisy mimo jiné patří zákony, nařízení a správní předpisy. Zákony přijímá dánský parlament, nařízení vydává vláda a správní předpisy navrhují úřady.

Parlament je jediným orgánem, který má pravomoc přijímat nové zákony nebo měnit stávající právní předpisy. Přijaté právní přepisy může rušit nebo měnit pouze parlament.

Při uplatňování práva rovněž hrají důležitou úlohu rozhodnutí soudu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu mají často větší význam než rozhodnutí nižších soudů.

Důležitou součástí uplatňování práva jsou také přípravné legislativní dokumenty, které se vyhotovují během legislativního procesu.

Databáze právních předpisů

Portál právních informací (Retsinformation) poskytuje občanům přístup k:

  • zákonům, správním předpisům, mezinárodním smlouvám, konsolidovanému právu,
  • parlamentním dokumentům,
  • správním rozhodnutím,
  • rozhodnutím veřejného ochránce práv.

Portál obsahuje všechny právní předpisy platné k 1. lednu 1985 a všechny právní předpisy přijaté po tomto datu.

Přístup do databáze je zdarma.

Poslední aktualizace: 20/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.