Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní právní předpisy

Řecko

Na této stránce naleznete informace týkající se právního systému v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Prameny práva

 • Právní předpisy
 • Právní obyčeje
 • Všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva
 • Právo Evropské unie
 • Mezinárodní úmluvy
 • Judikatura

Druhy právních předpisů – popis

 • Ústava
 • Zákony
 • Jiné akty legislativního obsahu
 • Nařízení prezidenta republiky
 • Správní opatření
 • Zakládající smlouvy EU
 • Nařízení
 • Směrnice
 • Mezinárodní úmluvy

Hierarchie právních norem

Ústava je nadřazena všem právním nástrojům, po ní následují zákony, nařízení prezidenta republiky a správní opatření. Zakládající smlouvy Evropské unie mají stejnou úroveň právní závaznosti jako ústava, přičemž zbývající mezinárodní právní nástroje jsou nadřazeny vnitrostátním právním nástrojům s výjimkou ústavy.

Institucionální rámec

Instituce, které přijímají právní normy

Pokud nastane nutnost pozměnit nebo doplnit stávající právní předpisy, zavést nové právní normy nebo začlenit pravidla mezinárodního práva do vnitrostátní legislativy,

pověří ministr zvláštní legislativní výbor sepsáním návrhu právního předpisu.

Rozhodovací postup

Návrh předpisu vypracovaný legislativním výborem je zaslán ústřednímu legislativnímu výboru v rámci generálního sekretariátu vlády, který zajistí jeho správnost a může vznést další připomínky týkající se takových věcí, jako je ústavnost a soulad s mezinárodním právem.

Návrh je poté předložen parlamentu spolu s důvodovou zprávou obsahující odůvodnění a cíle navrhovaných ustanovení. Pokud návrh zahrnuje výdaje ze státního rozpočtu, vypracuje nejvyšší kontrolní úřad zvláštní zprávu o výdajích a srovnávací zprávu o výdajích. K návrhům právních předpisů musí být rovněž přiložena zpráva o hodnocení jakýchkoli opatření, která mohou být přijata následně, a zpráva o veřejné konzultaci, která předcházela předložení návrhu, s výhradou výjimečných případů.

Předseda parlamentu postoupí návrh právního předpisu k projednání plenárnímu zasedání nebo stálým výborům nebo pověřeným útvarům parlamentu v době parlamentních prázdnin. Nařízení, kterými se provádějí právní předpisy, vydává prezident republiky na návrh odpovědných ministrů. Specifická zákonná ustanovení opravňují správní orgány k přijímání opatření k regulaci specifických záležitostí, záležitostí místního významu nebo technického či podružného charakteru.

Podle článku 28 ústavy tvoří mezinárodní úmluvy od okamžiku jejich ratifikace zákonem nedílnou součást vnitrostátních právních předpisů Řecka a jsou s výjimkou ustanovení ústavy nadřazeny jakýmkoliv dřívějším ustanovením, která stanoví jinak.

Nařízení Evropské unie mají univerzální platnost v celé Unii a v každém členském státě jsou závazná a nabývají v něm přímé účinnosti.

Začlenění směrnic do vnitrostátních právních předpisů se provádí zákonem, nařízením prezidenta republiky nebo ministerským usnesením.

Poté, co je zákon podepsán všemi příslušnými ministry jej do jednoho měsíce po schválení parlamentem podepíše prezident republiky a vyhlásí jej.

Datum, kdy zákon nabude účinnosti, je uvedeno přímo v tomto zákoně. Jinak podle článku 103 úvodních ustanovení Občanského zákoníku nabude zákon účinnosti 10. dnem od jeho zveřejnění v úředním věstníku.

Zákon, který ratifikuje úmluvu, nabývá účinnosti v den zveřejnění zákona v úředním věstníku a úmluva nabývá právní účinnosti od data, které je uvedeno v jejím znění.

Na internetových stránkách řeckého parlamentu jsou uvedeny všechny zákony přijaté po 22. říjnu 1993. Kromě toho můžete na internetových stránkách Národní tiskárny využít oddílu „Vyhledávání“ pro nalezení seznamů za každý rok (od roku 1890) obsahujících přijaté zákony a nařízení prezidenta republiky, s uvedením jejich předmětu a údajů o úředním věstníku, ve kterém byly zveřejněny.

Pravomoc předkládat změny zákonů má ministr, který je odpovědný za danou oblast.

Zákon zůstává v platnosti, není-li zrušen novým zákonem.

Právní databáze

 1. Úplnou právní databázi vlastní a spravuje Národní tiskárna.

Přístup je zdarma (článek 7 zákona č. 3861/2010, úřední věstník FEK Α/112/13-7-10).

 1. Úplnou právní databázi vlastní a spravují Intracom a Hol.

Přístup je zpoplatněn.

 1. Internetové stránky Legislativní rady státu

Přístup je zdarma.

Související odkazy

Řecký parlament

Národní tiskárna

Poslední aktualizace: 04/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.