Vnitrostátní právní předpisy

Itálie

Na této stránce naleznete informace týkající se právního systému v Itálii.

Obsah zajišťuje
Itálie

Prameny práva

Jako v každé moderní demokracii je i v Itálii politický systém rozdělený na složku zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Italské prameny práva obvykle stanoveny zákonodárnými orgány a vymáhány mocí výkonnou. Soudní moc zasahuje tam, kde dochází k porušování zákonů.

Druhy právních nástrojů – popis

Prameny práva v Itálii, seřazeny podle důležitosti, jsou:

 • Ústava
 • normativní právní akty (zákoníky a jiné parlamentní zákony, regionální zákony)
 • nařízení
 • obyčejové právo

Pramenem práva může být také referendum, pokud anuluje (prohlásí za neplatný) dřívější právní předpis.

Zákony jsou otevřené interpretaci a právní věda může ovlivňovat následující rozhodování. Právní věda ale není striktně závazná, protože v Itálii existuje kontinentální systém práva; kde pozitivní, psané právo je hlavním vodítkem pro jeho výklad.

Základním pramenem práva je Ústava. Je koncipována ústavodárnou mocí a lze ji měnit pouze prostřednictvím zvláštního postupu, který je složitější než postup nutný k pozměňování běžných zákonů.

Parlamentní zákony jsou výsledkem posouzení jak dolní sněmovnou (Camera dei Deputati), tak horní sněmovnou (Senato) a musí být uplatňovány a dodržovány v celé Itálii. Nepatří sem zvláštní právní předpisy přijímané pro specifická území nebo ve specifických případech, například v reakci na zemětřesení.

Regionální zákony platí pouze na území příslušného regionu a mohou upravovat pouze specifické záležitosti.

U některých věcí mohou být regionální zákony začleněny do právních předpisů s celostátní působností (pokud existují) nebo mohou nabýt výlučné působnosti (pokud neexistuje celostátní právní úprava), pokud jde o obchod, vzdělávání, vědecký výzkum, sport, přístavy a letiště, bezpečnost práce a kulturní statky.

Nařízení tvoří předložené normativní nástroje s podrobnostmi týkajícími se uplatňování právních předpisů jak s celostátní, tak regionální působností.

Hierarchie právních norem

Italský právní systém je v souladu jak s obyčejovými, tak i psanými mezinárodními normami i normami Společenství.

Prameny práva jsou členěny hierarchicky. Při respektování právního řádu by právní norma neměla být v rozporu s Ústavou a podzákonná právní norma by neměla být v rozporu s nadřazeným právním předpisem.

Institucionální rámec

Instituce, které přijímají právní normy

Institucemi, které přijímají právní normy, jsou obvykle parlament a krajské rady.

Ve zvláštních případech může právní normy přijímat vláda (s následným schválením/pozměněním parlamentem). Takto lze postupovat v naléhavých případech nebo tam, kde parlament delegoval svoji pravomoc.

Nařízení obvykle vydává vláda nebo krajské rady s s podrobnostmi týkajícími se uplatňování právních předpisů.

Legislativní proces

Běžný proces přijímání právní normy tvoří tři fáze:

 • zákonodárná iniciativa: tato výsada náleží parlamentu, každému poslanci parlamentu, skupině voličů (občanů), krajským radám a některým zvláštním institucím;
 • projednání a hlasování: to lze uskutečnit mnoha různými způsoby v závislosti na interním jednacím řádu parlamentu;
 • uvedení v platnost a zveřejnění: spočívá ve vyhlášení prezidentem Italské republiky a zveřejnění v úředním věstníku.

Právní databáze

V březnu 2010 byl zahájen projekt Normattiva pro podporu informatizace a klasifikace platných celostátních a regionálních právních předpisů správních orgánů, aby se občanům usnadnilo tyto předpisy vyhledávat a konzultovat, a rovněž aby se usnadnil legislativní přezkum těchto předpisů, který je v kompetenci úřadu předsedy vlády a obou komor italského parlamentu.

Dokumenty v databázi „Normattiva“ lze konzultovat třemi způsoby:

 • originální znění zveřejněné v italském úředním věstníku;
 • platné a použitelné znění k datu konzultace databáze a
 • znění platné k jakémukoliv zadanému datu uživatelem.

Po kompletaci bude tato databáze obsahovat veškeré právní předpisy státu ve formě očíslovaných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení a další očíslované právní předpisy).
V současnosti obsahuje zhruba 75 000 právních předpisů, všechny přijaté od roku 1946.
Neobsahuje ministerské vyhlášky.

Projekt je stále ve stadiu rozvoje. V budoucnosti:

 • bude možné procházet celou databází za pomocí dynamických odkazů od novel příslušného článku k příslušnému článku další novely;
 • vyhledávač bude zdokonalen o vyhledávání za pomocí „pojmů“ a o sémantické kategorie;
 • všechny právní předpisy zveřejněné v období království (1861-1946) budou dány k dispozici;
 • bude obsahovat odkaz na všechny ostatní databáze právních předpisů počínaje těmi, co obsahují právní předpisy regionů a Společenství.
Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.