Vnitrostátní právní předpisy

Malta

Tato stránka uvádí informace o právním systému na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Prameny práva

  • zákony parlamentu (primární právní předpisy),
  • právní předpisy, pravidla, nařízení, místní předpisy (odvozené právní předpisy), a
  • právní předpisy EU, včetně rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Ústava představuje základní pramen vnitrostátního práva a stanoví, že právo schvaluje parlament ve formě zákonů parlamentu s tím, že parlament smí zákonodárnou pravomoc delegovat na ostatní orgány (tj. ministry, úřady, státní orgány atd.), které jsou oprávněné k tvorbě odvozených právních předpisů v rámci pravomoci, která jim byla svěřena zákonem parlamentu.

Na vnitrostátní právní řád je třeba nahlížet i v kontextu právních předpisů EU, a to zejména Smlouvy o přistoupení.

Na Maltě neexistuje žádné právo vytvořené soudcem: soud vykládá právo tak, jak je obsaženo v různých právních předpisech. To však neznamená, že soudní precedenty nejsou závazné. Ve skutečnosti se soudci obecně neodchylují od ustálené zásady stanovené judikaturou, pokud k tomu není vážný důvod. I praxí nižších soudů je řídit se zásadou, kterou pro právní otázky stanovil vyšší soud.

Druhy právních nástrojů – popis

Součástí tuzemských právních předpisů Malty mohou být rovněž mezinárodní smlouvy.

Evropská úmluva o lidských právech

Prostřednictvím zákona maltského parlamentu, zákona XIV z roku 1987, byla Evropská úmluva o lidských právech začleněna do maltského práva. Žádný právní předpis na Maltě nesmí být v rozporu s právy a svobodami stanovenými touto úmluvou. Pravomoc přezkumu mají soudy.

Hierarchie právních norem

Na vnitrostátní úrovni představuje ústava předpis nejvyšší právní síly země, za ní následují zákony parlamentu a dále pak odvozené právní předpisy. Nicméně jak bylo výše zmíněno, Smlouva o přistoupení a předpisy EU jsou na Maltě právně závazné a účinné, jako ve všech členských státech, a spolu s obecným právem EU na ně musí být brán všeobecně zřetel.

Institucionální rámec

Instituce odpovědné za přijímání právních norem

V zásadě se používá systém kontroly a vyváženosti mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní. Moc zákonodárná, výkonná a soudní je vykonávána třemi pilíři ve svých vlastních sférách a systém kontrol a vyváženosti, který Malta převzala z anglických principů právního státu, umožňuje rovnoměrné fungování právního systému na Maltě.

Legislativní proces

Malta používá britský parlamentní systém, což není po 180 letech britské nadvlády překvapující. Ministr předkládá návrh zákona, který je poté zveřejněn v úředním věstníku pro jeho první čtení v parlamentu. V závislosti na důležitosti příslušného předpisu se může předem zveřejnit bílá kniha. Sněmovna reprezentantů poté ustaví výbor, který po druhém čtení, při kterém mají členové parlamentu příležitost, aby se k všeobecným podmínkám příslušného právního předpisu vyjádřili, podrobně projedná všechny články a navrhne jakékoli změny. Jakmile je projednávání ve výboru ukončeno, je návrh zákona zaslán zpátky do parlamentu k závěrečnému třetímu čtení a hlasování, poté dochází k vyslovení souhlasu prezidentem republiky a následně se návrh stává právním předpisem.

Všeobecně platí, že předpis nabývá účinnosti k datu jeho zveřejnění, není-li v samotném předpisu výslovně uvedeno, že příslušný ministr smí předpis (nebo část předpisu) uvést v účinnost k jinému datu.

Právní databáze

Vnitrostátní databáze právních předpisů: Sbírka zákonů Malty – právní služby

Tato služba poskytuje bezplatný přístup k:

  • veškerým vnitrostátním primárním a odvozeným právním předpisům,
  • právnickým publikacím včetně zákonů, návrhů zákonů, soudních oznámení a místních předpisů.

Související internetové odkazy

Sbírka zákonů Malty

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.