Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní právní předpisy

Švédsko

Tato stránka poskytuje informace o právním systému Švédska.

Obsah zajišťuje
Švédsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Prameny práva

Ve Švédsku existují čtyři hlavní prameny práva: právní předpisy, přípravné materiály pro právní předpisy, judikatura a akademická literatura.

Právní předpisy jsou primárním pramenem. Jsou vytištěny a vyhlášeny ve Sbírce zákonů Švédska. Právní předpisy se dělí na zákony, nařízení a vyhlášky. Zákony přijímá Riksdag (švédský parlament), vládní nařízení vláda a vyhlášky vydávají orgány.

Riksdag je jediným veřejným orgánem, který má pravomoc přijímat nové zákony nebo měnit stávající právní předpisy. Právní předpisy, které již byly přijaty, mohou být zrušeny nebo změněny pouze novým rozhodnutím parlamentu.

Při uplatňování právních předpisů hrají významnou roli rozhodnutí soudu, tedy judikatura. Platí to zvláště u rozhodnutí soudů nejvyššího stupně, tedy nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu.

Při uplatňování právních předpisů jsou využívány také dokumenty vzniklé v rámci přípravy návrhů právních předpisů, tj. dokumenty, které vznikly v souvislosti s legislativním procesem.

Rozhodovací proces

Nové zákony či změny existujících zákonů obvykle navrhuje vláda. Dříve než vláda předloží parlamentu návrh nového právního předpisu, musí obvykle pečlivě zvážit dostupné alternativy. Tento úkol je přidělen komisi speciálně ustavené k tomuto účelu.

Předtím, než Riksdag rozhodne, zda návrh nebo změny zákona přijme, musí jej posoudit členové parlamentního výboru. Rigstag má patnáct výborů, z nichž každý je odpovědný za určitou oblast, například dopravu nebo školství.

Výbor předloží komoře v podobě zprávy svá doporučení ohledně toho, jaká rozhodnutí by měl Riksdag přijmout v případě daných návrhů vlády či poslanců, a všichni poslanci Riksdagu poté navrhovaný zákon projednávají a po rozpravě dospějí ke konečnému rozhodnutí.

Odpovědností vlády je provést rozhodnutí Riksdagu a zajistit, že budou prosazována tak, jak parlament zamýšlel. Vládě při tomto úkolu pomáhají vládní úřady včetně všech ministerstev a asi 300 státních orgánů.

Všechny zákony a nařízení se vyhlašují ve Sbírce zákonů Švédska (Svensk Författningssamling, SFS), která se vydává v tištěné podobě a na internetu.

Právní databáze

Právní informace o veřejné správě lze nalézt na internetových stránkách Lagrummet. Na tomto portálu jsou dostupné odkazy pro přístup k právním informacím o vládě, švédského parlamentu, vyšších soudech a státních orgánech.

Přístup na portál je zdarma.

Poslední aktualizace: 05/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.