National lovgivning

Bulgarien

Denne side indeholder oplysninger om det bulgarske retssystem og en gennemgang af bulgarsk lovgivning.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Retskilder

Interne kilder

Retskilderne omfatter:

 • Republikken Bulgariens forfatning (offentliggjort i DV nr. 56 af 13. juli 1991, ændret ved DV nr. 85 af 26. september 2003, nr. 18 af 25. februar 2005, nr. 27 af 31. marts 2006, nr. 78 af 26. september 2006 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 7/2006, DV nr. 12 af 6. februar 2007, nr. 100 af 18. december 2015 [DV1])
 • lovgivningsmæssige retsakter og
 • regelfastsættende retsakter.

Retspraksis er ikke en formel retskilde, men er også bindende for de retshåndhævende myndigheder.

Europæiske og internationale retskilder

De skriftlige retsforskrifter omfatter Republikken Bulgariens forfatning, internationale traktater, love og bestemmelser (postanovlenie (dekret), naredba (bekendtgørelse), pravilnik (forordning), instruktsiya (instruks) og zapoved (beslutning)).

Republikken Bulgariens forfatning er den retsakt, der har den største retlige værdi. Den regulerer offentlige institutioners organisation, principper, beføjelser og forpligtelser samt borgernes rettigheder og forpligtelser.

Love er retsakter, der, enten som den primære retsakt eller på grundlag af forfatningen, regulerer offentlige anliggender inden for en bæredygtig ramme, afhængigt af formålet med eller emneområderne for en eller flere retlige institutioner eller underafdelinger heraf.

Alle retsakter offentliggøres og træder i kraft tre dage efter offentliggørelsen, medmindre andet er fastsat i retsakterne selv.

Ministerrådet vedtager dekreter, når det udsteder bekendtgørelser, forordninger eller instrukser, og når det i overensstemmelse med lovgivningen og inden for rammerne af sine udøvende og lovgivningsmæssige beføjelser regulerer offentlige anliggender uden for lovens anvendelsesområde.

Forordninger er lovgivningsmæssige retsakter, der er udstedt med henblik på håndhævelse af en lov i sin helhed. De regulerer de nationale og lokale myndigheders organisation eller de interne ordninger for deres aktiviteter.

Bekendtgørelser er lovgivningsmæssige retsakter, der udstedes med henblik på anvendelse af særlige bestemmelser eller andre underkategorier af lovgivningsmæssige retsakter på et højere niveau.

Instrukser er lovgivningsmæssige retsakter, hvorved en højere myndighed pålægger sine underordnede organer at anvende en lovgivningsmæssig retsakt, som den har vedtaget, eller som skal gennemføres.

Andre uskrevne retskilder, såsom sædvaneret og almindelige retsprincipper, er også af særlig betydning.

Højesterets fortolkende afgørelser kan betragtes som en subsidiær retskilde.

Forfatningsdomstolen afsiger domme, kendelser og påbud.
Domstolen træffer afgørelse om sagens realitet ved dom.
Domstolens afgørelser offentliggøres i lovtidende senest 15 dage efter deres vedtagelse og træder i kraft tre dage efter offentliggørelsen.

Hierarki af retsnormer

Republikken Bulgariens forfatning er landets øverste lov. EU-rettens forrang er ikke specifikt fastsat i forfatningen, men det anerkendes, at denne ret har forrang for national ret.

I overensstemmelse med forfatningens artikel 5, stk. 4, er internationale traktater, der er ratificeret i overensstemmelse med forfatningen, og som er blevet bekendtgjort og er trådt i kraft for Republikken Bulgarien, en del af landets nationale lovgivning. De har forrang frem for enhver modstridende bestemmelse i national ret.

Love er retsakter på det næste niveau. Den udøvende myndighed vedtager retsakter såsom dekreter, bekendtgørelser, afgørelser, forordninger, instrukser og beslutninger.

Institutionelle rammer

Institutioner med ansvar for at vedtage retsregler

Den lovgivende magt udøves af nationalforsamlingen. Det har ret til at vedtage, ændre, supplere og ophæve love.

På grundlag af og med henblik på gennemførelse af loven vedtager ministerrådet dekreter, påbud og beslutninger. Ved dekreter vedtager ministerrådet også forordninger og bekendtgørelser.

Ministrene vedtager forordninger, bekendtgørelser, instrukser og beslutninger.

Ministerrådet indgår internationale aftaler, når loven tillægger det denne kompetence. Nationalforsamlingen ratificerer (eller forkaster) internationale traktater, som:

 • er af politisk eller militær karakter
 • vedrører Republikken Bulgariens deltagelse i internationale organisationer
 • indebærer en ændring af Republikken Bulgariens grænser
 • indeholder finansielle forpligtelser for staten
 • giver staten mulighed for at deltage i en voldgiftsbaseret eller retslig bilæggelse af internationale tvister
 • vedrører menneskers grundlæggende rettigheder
 • vedrører lovgivningens anvendelsesområde eller kræver lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på deres gennemførelse
 • udtrykkelig kræver en ratificering
 • tillægger Den Europæiske Union beføjelser, der følger af forfatningen.

Lovgivningsprocessen

Vedtagelse af forfatningen

En ny forfatning vedtages af en udvidet nationalforsamling bestående af 400 medlemmer.

Nationalforsamlingen har ret til at ændre alle forfatningens bestemmelser med undtagelse af dem, der hører under den udvidede nationalforsamlings kompetence. Forfatningsændringer kræver tre fjerdedeles flertal af alle medlemmers stemmer ved tre afstemninger på tre forskellige dage. Forfatningsændringen undertegnes og offentliggøres i Darzhaven Vestnik (Bulgariens lovtidende) af formanden for den udvidede nationalforsamling senest syv dage efter vedtagelsen.

Lovgivningsinitiativ

I overensstemmelse med forfatningens artikel 87 har alle medlemmer og ministerrådet ret til at fremsætte et forslag eller et lovforslag.

Forslaget eller lovforslaget vedtages af nationalforsamlingen ved to behandlinger. Ved førstebehandlingen behandles forslaget eller lovforslaget i sin helhed. Medlemmerne kan indgive skriftlige ændringsforslag til et forslag eller et lovforslag, der er vedtaget ved førstebehandling, inden for en frist, der fastsættes af nationalforsamlingen. Nationalforsamlingen har en indgående drøftelse om forslaget eller lovforslaget og vedtager det ved andenbehandling. Det vedtagne forslag eller lovforslag sendes til den bulgarske præsident, som underskriver et dekret med henblik på bekendtgørelse. Retsakten bekendtgøres i lovtidende og træder i kraft tre dage efter bekendtgørelsen, medmindre andet er fastsat i retsakten.

Juridiske databaser

Der er gratis adgang til det bulgarske lovtidende via webstedet for dette. Elektronisk bekendtgørelse gælder for love, der bekendtgøres af nationalforsamlingen, ministerrådets forordninger, internationale traktater, andre normative retsakter, bekendtgørelser om offentlige indkøb, koncessioner osv.

De juridiske databaser med betalingsadgang såsom Apis (Апис)Siela (Сиела) og den juridiske encyklopædi (Yuridicheska entsiklopediya) tilbyder et fuldstændigt sæt af juridiske oplysninger, men der er betalingsadgang til disse databaser.

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.