Εθνική νομοθεσία

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαθέτει το δικό του δίκαιο και νομικό σύστημα. Το δίκαιο των κρατών μελών μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δίκαιο σε εθνικό επίπεδο (ή εθνικό δίκαιο, που ισχύει σε όλη την επικράτεια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους) όσο και νόμους που εφαρμόζονται μόνο σε μία συγκεκριμένη περιοχή, περιφέρεια ή πόλη.

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν το δίκαιό τους στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες τους. Το δίκαιο αυτό είναι νομικά δεσμευτικό μόνο σε αυτή τη γλώσσα ή γλώσσες. Για λόγους ενημέρωσης, ενδέχεται ορισμένες πράξεις δικαίου των κρατών μελών να διατίθενται επίσης σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες πέραν της επίσημης γλώσσας (ή των επισήμων γλωσσών).

Βάσεις δεδομένων

Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν μία εθνική βάση δεδομένων του δικαίου τους. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες επιλέγοντας μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων N-Lex περιλαμβάνει συνδέσμους προς την πλειονότητα των επισήμων εθνικών βάσεων δεδομένων. Η N-Lex αποτελεί κοινό έργο εν εξελίξει, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν. Σήμερα, σάς παρέχει πρόσβαση στο δίκαιο 27 κρατών μελών.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Επίσημες Εφημερίδες σας παρέχει πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη δημοσίευση των Επίσημων Εφημερίδων των κρατών μελών της ΕΕ (καθώς και ορισμένων υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών και των χωρών ΕΖΕΣ).

Από την άποψη της ΕΕ, πολλοί νόμοι των κρατών μελών ουσιαστικά υλοποιούν το δίκαιο της ΕΕ. Ειδικότερα, αυτό ισχύει για τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις που εφαρμόζουν οδηγίες της ΕΕ. Εάν αναζητάτε τέτοιου είδους εκτελεστικά μέτρα, μέσω των οποίων τα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει συγκεκριμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική λειτουργία αναζήτησης της βάσης δεδομένων EUR-lex.

Πηγές δικαίου

Το δίκαιο των κρατών μελών πηγάζει από διάφορες πηγές, ιδίως από το Σύνταγμα, τους τυπικούς νόμους ή άλλες νομοθετικές πράξεις (που θεσπίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) ή/και από κανονισμούς των κυβερνητικών οργανισμών, κτλ. Επιπλέον, οι αποφάσεις των δικαστηρίων των κρατών μελών μπορούν να μετεξελιχθούν σε νομολογία.

Τομείς δικαίου

Κατά παράδοση, το δίκαιο των κρατών μελών διαιρείται σε ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο.

  • Το ιδιωτικό ή αστικό δίκαιο είναι ο τομέας δικαίου σε μια κοινωνία που διέπει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ομάδων χωρίς την παρέμβαση του κράτους ή της κυβέρνησης.
  • Το δημόσιο δίκαιο διέπει τη σχέση μεταξύ των ιδιωτών και του κράτους, των οντοτήτων και των αρχών του. Διέπει επίσης τις κρατικές εξουσίες και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Σε γενικές γραμμές, το δημόσιο δίκαιο αποτελείται από το συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο και το ποινικό δίκαιο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, το ποινικό δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί και ως ξεχωριστή κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο των κρατών μελών, επιλέξτε μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/09/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.